Konular

Degişken Tanımlama Ve Operatörler

Degişken tanımlama ,operatörler vb...

Değişken tanımlamaları
JavaScript'te değişkenleri bildirmek için iki farklı yol kullanılabilir :

1)Sadece değer ataması yaparak. Örneğin, x = 35

2)var anahtar sözcüğüyle birlikte kullanarak. Örneğin, var x = 35

var sayi1
var sayi2
sayi1=5
sayi2=10

veya,

var sayi1, sayi2
sayi1=5
sayi2=10

veya,

var sayi1=10, sayı2=5

var a=115;
var cevap=null ;
var bedel=37.5;
var durum=true;
var str="selam";

Değişkenleri Değerlendirmek
Bir değişkene veya dizi (array) öğesine herhangi bir değer tahsis edilmemişse değeri undefined olarak belirlenir; ataması yapılmamış bir değişkeni işleme soktuğumuzda bildirim türüne göre aşağıdaki sonuçlarla karşılaşırız.

1)   Değer ataması yapılmamış değişken var anahtar sözcüğü kullanılmadan bildirilmişse, işlem sonucunda çalışma zamanı hatası(runtime error) ile karşılaşılır.

2)  Değer ataması yapılmamış bir değişken var anahtar sözcüğü ile bildirilmişse, işlem sonucunda tanımsız bir değer veya NaN değeri elde edilir.

örnegin:

 Degişken Tanımlama Ve Operatörler

 örnek uygulama:

Degişken Tanımlama Ve Operatörler

sonuç:

Degişken Tanımlama Ve Operatörler


OPERATÖRLER

Aritmetik Operatörler
  Her zaman kullandığımız bu operatörler + (toplama, - (çıkarma ), * (çarpma) , / (bölme) , % (tamsayılı bölme işlemi yapar ve kalanı verir).

 

 örnek uygulama:

Degişken Tanımlama Ve Operatörler

sonuç:

              Toplama=23
              Çıkarma=13
              Çarpma=90
              Bölme3.6
              Kalan=3

Özel Operatörler
Bazen değişkenlerin değerini, kendisiyle işlem yaparak değiştirebiliriz.Örneğin:

var sayi = 9
sayi = sayi + 1
       Bu durumda sayi =9 + 1 = 10 olur.

var sayi = 9
sayi = sayi - 1
       Bu durumda sayi = 9 - 1 = 8 olur.

var sayi = 9
sayi = sayi * 5
       Bu durumda sayi = 9 * 5 = 45 olur.

var sayi = 50
sayi = sayi / 2
       Bu durumda sayi = 50 / 2 = 25 olur.

var sayi = 21
sayi = sayi % 4
       Bu durumda sayi = 21 % 4 = 1 olur.

Bu işlemleri şu işaretlerle de yapabiliriz: "+=", "-=", "*=", "/=" ve "%=". Aşağıdaki işlemler birbiriyle aynı sonucu verir.

 sayi+=7  eşittir  sayi=sayi+7
 sayi-=8  eşittir  sayi=sayi-8
 sayi*=12  eşittir  sayi=sayi*12
 sayi/=3  eşittir  sayi=sayi/3
 sayi%=5  eşittir  sayi=sayi%5

  Karşılaştırma operatörler
==Eşitlik (Equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit ise "true" geri döner. Eğer operandlar aynı türden değilse, JavaScript operandları karşılaştırma için uygun bir tipe dönüştürür.
!=Eşitsizlik (Not equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit değilse "true" geri döner. Eğer operandlar aynı türden değilse, JavaScript operandları karşılaştırma için uygun bir tipe dönüştürür.
= = =Katı eşitlik (Strict equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit ve aynı türden ise "true" geri döner.
! = =Katı eşitsizlik (Strict not equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit değilse ve/veya aynı türden değilse "true" geri döner.
>Büyüktür (Greater than)
Soldaki operand sağdakinden büyükse "true" geri döner.
>=Büyük veya eşittir(Greater than or equal)
Soldaki operand sağdakinden büyük veya eşitse "true" geri döner.
<Küçüktür (Less than)
Soldaki operand sağdakinden küçükse "true" geri döner.
<=Küçük veya eşittir (Less than or equal)
Soldaki operand sağdakinden küçük veya eşitse "true" geri döner

Uygulanışı:

 

2 == deger1
"2" == deger1
2 == '2'

deger1 != 4
deger2 != "2"

2 === deger1
deger2 === 4

deger1 !== "2"
2 !== '2'

deger2 > deger1

deger2 > deger1
deger1 >= 2

deger1 < deger2

deger1 <= deger2
deger1 <= 3

 

Mantıksal Operatörler
Bu tip operatörler iki değişkene bağlı karşılaştırılmaların yapılmak istendiği durumlarda kullanılır. Operatörler && , || , ! operatörleridir.

&& And (ve)
operatörü iki değişkenin de değeri doğru olması istendiğinde kullanılır

 

Degişken Tanımlama Ve Operatörler

sonuç:

geçtiniz notunuz 85

|| or (veya)
operatörü iki değişkenden en az birinin doğru olması durumu istediğinde kullanılır

örnek uygulama:

Degişken Tanımlama Ve Operatörler

sonuç:

21 pozitif sayı

! Not (değil)
operatörü değişkenin değeri doğru ise yanlış , yanlış ise doğru olması istendiği durumlarda kullanılır

 

örnek uygulama:

Degişken Tanımlama Ve Operatörler

sonuç:

-1 Negatif sayı

Yorumunuzu Ekleyin
Javascriptte Fonksiyonlar Değer Döndüren Ve Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, functions

52,543 Okunma 0 Yorum 20/02/2009 09:45:01

Javascript Nedir?

Javascripte başlamadan önce bilinmesi gerekenler, java ve javascript aynı mıdır?, javascript ne yapabilir, javascriptin tarihçesi, javascript harf duyarlı mıdır?

41,460 Okunma 2 Yorum 05/12/2008 02:38:19 20/05/2013 02:39:14

Alert Confirm Ve Promt

Alert confirm ve promt

36,976 Okunma 0 Yorum 02/01/2009 10:31:58

Javascriptin Html İçine Yazılış Biçimleri

Javascriptin html içine yazılış biçimleri

34,464 Okunma 0 Yorum 02/01/2010 02:41:49 11/01/2019 21:04:44

Alert, Confirm, Prompt

Alert, confirm, prompt

34,023 Okunma 0 Yorum 02/01/2009 10:39:11

If, Else If , Kısa Karşılaştırma Operatörü

33,533 Okunma 1 Yorum 28/11/2008 12:13:11

Switch - Case Yapısı

Switch - case yapısı

30,262 Okunma 0 Yorum 26/12/2008 11:54:37

Düzenli İfadeler Ve Regexp Nesnesi

Düzenli ifadeler, karakter dizilerini karşılaştırmak, ayırmak/bölmek, sıralamak ve biçimlendirmek gibi işlemler için kullanılan kurallı stenografik sistemlerdir.

26,978 Okunma 0 Yorum 11/05/2008 23:43:15

Alert, Confirm, Prompt

Alert,confirm,prompt

25,573 Okunma 3 Yorum 15/01/2010 08:23:56

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

25,419 Okunma 0 Yorum 20/02/2009 09:53:13

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

24,864 Okunma 2 Yorum 20/02/2009 09:55:06

The Event Object

The event object is a very useful addition to the dom (document object model). The dom contains many objects that store a variety of information about the browser, the computer running the browser, visited urls, and so on. The event object stores data about events.

23,914 Okunma 0 Yorum 17/05/2008 19:04:17

Tarih-saat İşlemleri

Bu sayfada zaman yöntem kodları üzerinde duracağız. Bu kodlar zaman birimlerini ifade etmekte, nesneleri zamana göre sıralamakta ve sorgulamakta kullanılır

23,411 Okunma 0 Yorum 15/09/2007 05:41:39

İf, Else İf , Kısa Karşılaştırma Operatörü

İf, else if , kısa karşılaştırma operatörü

22,398 Okunma 0 Yorum 16/01/2009 12:59:56

Değişken Tanımlamaları, Operatörler

Değişken tanımlamaları, operatörler

20,750 Okunma 0 Yorum 28/11/2008 11:39:55

Switch-case

Switch-case yapısı ve örenekte kullanımı.

20,667 Okunma 0 Yorum 26/12/2008 11:47:43

Regular Expression - Düzenli ?fadeler

DÜzenli ifadeler (regular expressions veya kIsaca RegExp) herhangi bir karakter diziliminin yapIsInI yani iÇerdi?i karakterlerin neler oldu?u ile bunlarIn dizili? sIrasI (konumlarI) ve biÇimlerinin Önceden tanImlanan belli bir biÇime uyumunun denetlenmesi/sInanmasI sIrasInda kullanIlan standart gÖsterim biÇimleri ya da denetim ?ablonlarIdIr. DÜzenli ifadelerin kullanIlmasI ile sa?lanan en Önemli kolaylIk karakter dizimlerinde bulunan karakterlerin Önceden bilinen belli bir desenine uygun olup olmadI?InI sInama/deneme yetene?inden gelmektedir

20,165 Okunma 0 Yorum 20/05/2007 11:55:37

Düğüm ( Node )

Düğüm, dom içindeki en temel nesne tipidir. Aslında, bu makalenin sonraki kısımlarında da göreceğiniz gibi, dom ile tanımlanan neredeyse her nesne düğüm nesnesini genişletir. Ancak, semantikle ilgili daha ileri aşamalara geçmeden önce, bir düğümün temsil ettiği kavramı anlamanız gerekir; daha sonra, düğümün gerçek özelliklerini ve yöntemlerini öğrenmek sizin için çok kolay olacaktır.

19,755 Okunma 0 Yorum 16/09/2007 02:27:52

Javascriptte Döngüler

For, while, do-while, break, continue, for-in

19,672 Okunma 0 Yorum 20/02/2009 09:50:57

Javascript Dates-the Complete Reference

Of all the core javascript objects, ı find dates to be the most fascinating. Once you learn a few small tricks everything about javascript dates just seem to fall into place and you find that there's really nothing at all that you can't do with them, quickly, and easily. This reference will cover the javascript date object, how it stores dates, how you can manipulate them, create calendars, countdown timers, prototype them to add your own functionality, as well as provide a complete method reference.

19,576 Okunma 0 Yorum 11/06/2008 22:16:14

Javascript String Object Reference

Javascript string object reference

19,466 Okunma 0 Yorum 22/05/2009 10:25:50

Javascript Nedir?

18,970 Okunma 0 Yorum 05/12/2008 16:12:51

Try - Catch Yapısı

18,599 Okunma 0 Yorum 24/04/2009 11:53:34

Object-Oriented Javascript

Nesne Tabanlı Javascript mantığını anlatan ingilizce bir makale

18,393 Okunma 0 Yorum 02/06/2009 11:58:22

Event Fonksiyonu

JavaScript ile bir fonksiyon yazdım ve başka yerlerden bu fonsiyonu çağırdım. Ancak, fonksiyona gelen isteğin, hangi nesneden geldiğini öğrenmek için, yeni bir parametre tanımlamak zorunda kaldım

18,346 Okunma 0 Yorum 15/09/2007 01:58:27

Try Catch Yapısında Throw Durumu

Try catch yapısında throw durumu

18,179 Okunma 0 Yorum 08/05/2009 11:24:50

Javascript ile Nesne Yönelimli Programlama (OOP with JS)

Bu makalede Javascript'le ilgili olarak JSON, function pointer ve OOP konuları ele alınıyor

17,831 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 17:41:51

Javascriptte Olaylar (events)

Desteklenen olaylar listesi

17,288 Okunma 0 Yorum 27/02/2009 09:09:17

Javascriptte Olaylar Events Desteklenen Olaylar Listesi

Javascriptte olaylar events desteklenen olaylar listesi

17,183 Okunma 0 Yorum 27/02/2009 09:06:26

document Nesnesi

Doküman (document) nesnesi HTML dokümanının tamamını ifade etmektedir ve HTML'de kullandığımız , , , vb. gibi tüm komutları içerir. Doküman nesnesini HTML'deki bölümü olarak düşünebilirsiniz

17,157 Okunma 0 Yorum 17/07/2007 14:36:33

Yükleniyor...