C# Değişken Değeri Ataması Nasıl Yapılır? (+=, ++ kullanım farkları)

C# programlama dilinde değişken oluşturmayı ve değişkenler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra öğrenilmesi gereken konu değişkenlere değer atama yani değer verme işlemidir.

C# Değişken Değeri Ataması Nasıl Yapılır? (+=, ++ kullanım farkları)

C# programlama dilinde değişken oluşturmayı ve değişkenler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra öğrenilmesi gereken konu değişkenlere değer atama yani değer verme işlemidir. Atama operatörleri genel olarak tüm programlama dillerinde aynıdır.

C# atama işlemleri:

  • = (eşittir) operatörü
  • += (artı eşittir) operatörü
  • ++ (artı artı) operatörü
  • -= (eksi eşittir) operatörü
  • -- (eksi eksi) operatörü
  • *= (çarpı eşittir) operatörü
  • /= (bölü eşittir) operatörleri ile değişkenlere değer vermek (atamak) için kullanılmaktadır.

= Operatörü:

Eşittir operatörü en sık kullanılan operatördür ve değişkenlere değer vermek(atamak) için kullanılmaktadır. Matematik dersinden de hatırlayacağınız gibi x ve y'ye değer verme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Eşittir operatöründe: Eşittir operatörünün sağındaki değer eşittir operatörün solundaki değişkene verilir yani atanır.

= Eşittir Operatörü Kullanımı : 

// = eşittir operatörü kullanımı

int yas=15;
//yukarıdaki yas isimli değişkene 15 değeri atanmaktadır.

int sayi=37;
//yukarıdaki sayi isimli değişkene 37 değeri verilir

string isim= "AZKOD";
//yukarıdaki isim değişkenine AZKOD değeri atanır.

double ortalama= 99.5;
//ortalama isimli değişkene 99.5 değeri atanır

 

+= Operatörü:

+= operatörünün ismi sembollerinin sırayla ismi artı eşittir'dir.

+= artı eşittir operatöründe: += operatörünün sağındaki değişken veya değer ile  solundaki değişken değerini toplayıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama (verme) işlemi yapmak için kullanılır.

+= Artı Eşittir Operatörünün Kısaca İfadesi:

Aşağıdaki += bulunan ifade ile uzun hali yazan ifadeler aynı işlemi yapmaktadır. += operatörü işlemi biraz daha kısaltmak için kullanılmaktadır.

x+=y; // uzun hali x=x+y;

b+=a; // uzun hali b=b+a; 

+= Operatörü Kullanımı :

int x=0;
x += 5; // x=x+5;
Console.WriteLine(x);
//çıktısı 5


int y = 0;

y += 3; // y=y+3;
Console.WriteLine(y);
//çıktısı 3


x += y;// x=x+y
Console.WriteLine(x);
//çıktısı 8

Console.ReadLine();

++ Operatörü

++ operatörünün ismi sembollerin sırayla ismi olan artı artı'dan gelmektedir. ++ operatörünün görevi kullanılan değişkenin değerini bir arttırmak için kullanılmaktadır.

++ Operatörünün Kısaca İfadesi:

x=5; 

x++; // x=x+1 yani x değerinin bir arttırır ve 6 olur.

++ Operatörü Kullanımı : 

//++ operatörü kullanıldığında değişkenin değeri 1 artmaktadır.

int x, y, z;

x = 15;
y = 20;
z = 25;

x++;
//x değişkeninin değeri 1 artarak 16 olur

y++;
//y değişkeninin değeri 1 artarak 21 olur

z++;
//z değişkeninin değer 1 artarak 26 olur

-= Operatörü:

-= operatörünün ismi sembollerinin sırayla ismi eksi eşittir'dir.

-= eksi eşittir operatöründe: -= operatörünün sağındaki değişken veya değerisolundaki değişkenden çıkartıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır.

-= Eksi Eşittir Operatörünün Kısaca İfadesi:

Aşağıdaki -= bulunan ifade ile uzun hali yazan ifadeler aynı işlemi yapmaktadır. -= operatörü işlemi biraz daha kısaltmak için kullanılmaktadır.

x-=y; // uzun hali  x=x-y; 

a-=b; // uzun hali a=a-b;  

-= Operatörü Kullanımı :

int x=10;
int y=5;

x-=y; // x=x-y; yani x= 10-5; x değeri 5 olur

//x=5 ve y=5 oldu

y-=x; //y=y-x; yani y=5-5; y değeri 0 olur7

// son olarak x=5 y=0 

-- Operatörü

-- operatörünün ismi sembollerin sırayla ismi olan eksi eksi'dan gelmektedir. -- operatörünün görevi kullanılan değişkenin değerini bir azaltmak için kullanılmaktadır.

-- Operatörünün Kısaca İfadesi:

int sayi=10;
sayi--; // sayi değişkeninin değerini bir azaltır ve sayi değişkeni 9 olur.

-- Operatörü Kullanımı : 

//-- operatörü değişken değerini 1 azaltmak için kullanılır

int a, b;

a = 7;
a--; //a değişkeninin değerini 1 azaltır ve a değişkeni 6 olur


b = 10;
b--; //b değişkeninin değerini 1 azaltır ve b değişkeni 9 olur

*= Operatörü

*= operatörünün ismi sembollerinin sırayla ismi çarpı eşittir'dir.

*= çarpı eşittir operatöründe: *= operatörünün sağındaki değişken veya değer ile  solundaki değişken değeri çarpıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama (verme) işlemi yapmak için kullanılır.

*= Artı Eşittir Operatörünün Kısaca İfadesi:

Aşağıdaki *= bulunan ifade ile uzun hali yazan ifadeler aynı işlemi yapmaktadır. *= operatörü işlemi biraz daha kısaltmak için kullanılmaktadır.

x*=y; // uzun hali x=x*y;

a*=b; // uzun hali a=a*b;

*= Operatörü Kullanımı :

// *= operatörü

int x = 5, y = 4;

x *= y; // x=x*y;  x=5*4 olur ve x değeri 20 olur

/= Operatörü:

/= operatörünün ismi sembollerinin sırayla ismi bölü (bölme) eşittir'den gelmektedir.

/= bölü eşittir operatöründe: /= operatörünün solundaki değişken değerini operatörün sağındaki değişken veya değere bölerek tekrar operatörün solundaki değişkene atama (verme) işlemi yapmak için kullanılır.

/= Artı Eşittir Operatörünün Kısaca İfadesi:

Aşağıdaki /= bulunan ifade ile uzun hali yazan ifadeler aynı işlemi yapmaktadır. /= operatörü işlemi biraz daha kısaltmak için kullanılmaktadır.

x/=y; // uzun hali x=x/y;

a/=b; // uzun hali a=a/b;

/= Operatörü Kullanımı :

int a = 50, b = 10;

a /= b; // a=a/b; yani a=50/10; olmaktadır ve a değişkeninin değeri 5 olur

 

Karışık Olarak Operatörlerin Kullanımı Örneği:

int x, y, z;

x = 10;
y = 50;
z = 37;

x += y;
Console.WriteLine(x);

y *= x;
Console.WriteLine(y);


y /= 100; 
Console.WriteLine(y);

z += y;
Console.WriteLine(z);


x -= y;
Console.WriteLine(x);

KAYNAK:

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...