Konular

Örnek Kimya Proje Raporu

Örnek olarak yapılmış bir Kimya Proje Raporunun içerikleri

Projenin Adı:
Ankara’daki Hava Kirliliğinin Taş Anıtlara Etkileri

Projenin Amacı:
Çalışmanın amacı, Ankara’daki hava kirliliğinin ana bileşeni olan kükürt dioksit gazının traverten taşları üzerine etkilerini Anıtkabir’den ve Maltepe Camii’nden alınan örnekler üzerinde görmektir.

Giriş:
Ankara hava kirliliği çok yüksek olan kentlerimizden biridir. Özellikle kış mevsiminde ısınma amacı ile yakılan yakıtlardan çıkan kükürt dioksit gazının, bu kirliliğin ana bileşeni olarak gerek halk sağlığı gerekse taş anıt eserlerde meydana getirdiği etkiler
bakımından üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu çalışmada bu gazın traverten taşlarından yapılmış anıt eserlerde yarattığı etkiler incelenmektedir. Bunun için Anıtkabir’den ve Maltepe Camii’nden hava kirliliğinden etkilenmiş ve etkilenmemiş
olmak üzere iki tür örnek alınmıştır. Bu örneklerde taş bozunma ürünü olan kalsiyum sülfat (jips) analizleri gravimetrik yöntemle yapılmıştır.

Yöntem:
Kalsiyum karbonat yapısındaki traverten taşlarının yüzeyi, nemli ortamda, havadaki kükürt dioksit gazının etkisi ile kalsiyum sülfata dönmektedir. Bu olayı

Örnek Kimya Proje Raporu

şeklinde yazarak gösterebiliriz. Travertenin jips’e dönüşümü ile kristal yapısı değişen taş yüzeyi kabartmakta ve yağmur gibi dış etkenlerle dökülmektedir.

Bu araştırmada bozulmuş taşlardan alınan örnekler, binanın yapımında kullanılmadan saklanmış ve dış etkenlerden korunmuş benzer taş örneklerle kıyaslandı.

Örnekler yüzeyden ince tabaka alınarak hazırlandı ve yüzey alanı ölçüldü. Binaların yaşları gözönüne alınarak kirliliğin zamana göre nasıl değiştiği saptandı.

Örneklerdeki sülfat miktarı, traverten 6 molar hidroklorit asit içinde çözüldükten sonra %1.3 (ağırlık/hacim) baryum klorür çözeltisi ile baryum sülfat çöktürülüp gravimetrik olarak bulundu.

Ölçümler sonucunda dış şartlardan etkilenmemiş taşlarda sülfata rastlanmamış, bina yüzeyindeki taşlarda ise binanın yaşına ve yağmur gibi dış etkenlerle karşılaşmış olma durumuna göre değişik oranlarda sülfatlaşma saptanmıştır. Çizelge 1’de

Anıtkabir’den ve Maltepe Camii’nden alınan örneklerde ölçülen sülfatlaşma oranları (%CaSo4 2H2O) gösterilmektedir.
Çizelge 1: Dış etkilere açık olmaya göre sülfatlaşma oranları (yüzde olarak) Yapıların yaşlarına göre sülfatlaşma oranları ise Çizelge 2’de gösterilmektedir.

Örnek Kimya Proje Raporu

Bu çizelgeye, oldukça genç bir bina olarak, 100. Yıl Çarşısı’ndan alınan örnekler de eklenmiştir. Her üç yerden alınan örneklerin yaş dışında diğer şartları aynıdır.
Çizelge 2: Binanın yaşına göre sülfatlaşma oranları (yüzde olarak)
 

Sonuçlar ve Tartışma:

Örnek Kimya Proje Raporu

Traverten yüzeyler havadaki kükürt dioksit gazından etkilenmekte ve sülfatlaşma gözlenmektedir. Bu etki nem oranı yükseldikçe artmaktadır. Yağmur etkisine açık yüzeylerde jips oluşumu daha az miktarlarda izlenirken, yağmurdan korunan
yüzeylerde jips oluşumu daha fazla olarak bulunmuştur. Bunun nedeni ise yağmur alan yüzeylerdeki sülfatın yıkanarak yere inmiş olmasıdır. Sülfatlaşma travertenin fiziksel özelliklerine, bileşimine, havadaki kükürt dioksit gazı miktarına, havanın bağıl
nem oranına, meteorolojik parametrelere ve yapıların yaşlarına göre değişmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1970-1984 yılları arasında Ankara’nın havasında, aylık ortalama değerler olarak bağıl nem ve kükürtdioksit gazı yoğunluğu ölçümleri yapılmıştır. Sülfatlaşma için gerekli olan bu iki parametre kış aylarında beraberce yükselerek Ocak ayı civarında en yüksek değerlere ulaşmakta, yaz aylarıyla birlikte azalmaktadır.
 

Kaynak:
Böke, H., (1987), Ankara’daki Hava Kirliliğinin Travertenler Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

 

Örnek Kimya Proje Raporu

Kaynak

  • TÜBİTAK 2013 proje kitapcığı
 
Yorumunuzu Ekleyin

Proje Özeti Nasıl Yazılır?

Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır.

62,730 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/12/2012 10:37:07 27/12/2012 10:39:33

Proje Nedir? Nasıl Yapılır?

Proje nasıl hazırlanır? Proje hazırlama adımları nelerdir?

60,909 Okunma 2 Yorum 26/12/2008 09:25:15 16/03/2017 07:40:55

Örnek Biyoloji Proje Raporu

Örnek olarak yapılmış bir Biyoloji Proje Raporunun içerikleri

60,340 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/12/2012 07:37:59 28/12/2012 07:39:10

Örnek Fizik Proje Raporu

Örnek olarak yapılmış bir Fizik Proje Raporunun içerikleri

54,906 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/12/2012 07:53:18 28/12/2012 07:55:03

Örnek Bilgisayar Projesi

Projelerin sonuçlarının, teorik bir çıkarımdan ziyade, bir yazılım olması normal beklenendir.

24,806 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/12/2012 11:52:27 27/12/2012 11:53:13

Proje Raporu Nasıl Yapılmalıdır?

Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarının yazılarak kaydedilmesi ve bunların korunması bilimsel çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur.

23,302 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/12/2012 10:56:44 27/12/2012 11:09:31

Proje Çalışması Nasıl Yapılmalı?

Proje bir bilimsel çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bir bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.

16,350 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/12/2012 10:29:24 27/12/2012 10:31:53

Neden Proje Yapılmalı?

Proje araştırması öğrencilerin sıklıkla sorduğu “ben bunu niye öğreniyorum?”sorusunun bir cevabıdır.

16,067 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/12/2012 10:19:52 27/12/2012 10:30:49

KA229 Projesi Nasıl Yapılır?

DİKKAT! Bu ileti ilk kez proje başvurusunda bulunacak olan ve henüz herhangi bir Erasmus+ proje eğitimine katılmamış, program rehberini ve/veya proje formu kılavuzlarını derinlemesine incelememiş meslektaşlarıma yönelik hazırlanmıştır.

3,291 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/02/2019 12:02:08 24/02/2019 18:23:08

Yükleniyor...