Konular

Bilgi Teknolojisi ve Toplum

Bilimle teknoloji arasında doğal bir döngüsel ilişki vardır.

Bilgi Teknolojisi ve Toplum

Değişen Bir Dünya
Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol açarken, teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun koşullarda yapılmasını sağlayarak bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır. Yeniçağ başlarından itibaren belirginleşmeye başlayan bilimle teknoloji arasındaki bu ilişki içerik değiştirmeden günümüze kadar sürmüştür.

Ancak, 1950’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan bilgisayarlarla birlikte bilim-teknoloji ilişkisindeki döngü giderek daha kısa sürelerde tamamlanır olmuştur. Bilgisayarlar her gün biraz daha güçlenirken güçlü bilgisayarlar yalnız araştırmaları hızlandırmakla kalmadığı gibi, önceden olmayanı olanaklı kılarak yeni bilgi alanları ortaya ç›karmaktadır.

Bilgimizin sınırları genişlerken uzaklıklar
küçülmektedir. Bunun doğal bir sonucu, günümüz toplumlarında yaşanan hızlı sosyal
ve kültürel değişmedir. Bu değişime kaşın da kayıtsız kalmak ya da korku ve
endişeye kapılarak içe kapanmak yerine, değişmeyi ortaya çıkaran teknolojiyi önce
anlamak sonra da onu etkili kullanarak değişmeye yön vermeye çalışmak takınılacak
en doğru tavırdır.
ı. Bilgi toplumu kavramı
Çağımızın en önemli özelliği toplumların hızla değişmesidir. Toplumlardaki
değişmeyi hızlandıran en belirgin etmenler bilgi, teknoloji, iletişim ve ekonomi
alanlarında görülmektedir. Bu nedenle bu çağa bilgi çağı adı verilmiş, bilgi toplumu
kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgi toplumu kavramı bu değişim sürecinin yönünü ve
içeriğini vurgulamaktadır.
Bilgi toplumu; bilginin insan, örgüt ve toplum yaşamında temel güç ve ana
sermaye halini aldığı, bilgi üretiminde çalışanların çoğaldığı, yaşam boyu öğrenme
alışkanlığının yerleştiği, öğrenen birey, öğrenen örgüt ve öğrenen toplum bağının
kurulduğu toplumsal yaşam biçimini anlatmaktadır.
Bilgi toplumunun temel özellikleri ve geleceğe olan etkileri aşağıdaki gibidir:
1. Bilgi toplumunun gelişme dinamiğini bilgisayar teknolojisi, bilgisayara dayalı
enformasyon ve Internet ağları ile veri bankaları yönlendirmektedir.
2. Bilgi toplumunda bilgi önemli ve temel kaynaktır. Bireyler ve toplumlar bu
temel kaynağa sahip olmak için yarış halindedirler.
3. Hızlı bilgi artışı, değişme ve gelişmenin temel kaynaklarıdır.
4. Sanayi toplumunun aksine bilgi toplumu, çok merkezli ve yaygın olacaktır.
5. Bilgi toplumunda toplumsal değerlerin zayıflaması söz konusu değildir.
6. Bilgi toplumunun siyasal sistemi, katılımcı demokrasiye ve büyük ölçüde de
bilgiye dayanacaktır. Bilim insanlarının, düşünürlerin siyasetle doğrudan ve dolaylı
etkileşimleri olacaktır.
7. Bilgi üretimi ve bilgilerin pazarlanması, bilgi toplumunda yeni iş alanlarının
başında gelecektir.
8. İş dünyasında bilgi üretenlerin ve çalışanların sayısı çoğalacak, bilgi birikimi
bilgide seçiciliğe yol açacaktır.
9. Sanayi toplumunda temel değerler, maddi gereksinimlerin doyumuna
dayanırken bilgi toplumunda temel değerler “amaçlara ulaşmanın verdiği doyumdan”
kaynaklanacaktır.
10. Bilgi toplumunda sosyoekonomik sistem, alt yapısının üstünlüğü ile kendisini
gösteren “gönüllü ve sivil toplum”dan oluşacaktır.
11. Eğitim öğretimde süreklilik yerleşecek, okul öğrenimi yanında, yaşamın
başlangıcından sonuna kadar etkin öğrenme gereksinimi ön planda olacaktır.
12. Belirli konuları öğrenme yerine, “öğrenmeyi öğrenmek” ve “bireysel
öğrenme” eğitim sürecinin temeli olacaktır.
ıı. Bilgi otoyolu kavramı
Bilgi otoyolu kavramı birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu Internet,
kablolu TV, telefon, bilgi servisleri ve eğitim alanlarının birleştirilmesiyle oluşturulan
bir bütünlük içerisinde, iletişim şirketlerince hizmet verilmesi anlamında kullanılır.
Bilgi otoyolu kurulması düşüncesi; Internet’in oluşturulması ve yaygınlaşması
sonrasında 1994 yılında ABD yönetimince benimsenmiş ve ulusal bilgi alt yapısı adı
altında uygulamalar başlamıştır.
Ulusal bilgi altyapısı o ülkedeki bilgi otoyollarından oluşmaktadır. Bir ülkenin
üniversitelerine, kütüphanelerine, araştırma laboratuarlarına, işyerlerine,
hastanelerine ve evlerine kablolarla, uydu ya da yayın yoluyla veri, ses ve görüntü
türü bilgiler taşıyan; donanım, yazılım ve standartlardan oluşan iletişim sistemleri bilgi
otoyolu olarak adlandırılmaktadır.
ııı. Elektronik ticaret kavramı
Elektronik ticaret; özellikle 1995 yılından sonra Internet kullanımının artmasıyla
ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılmasını kapsayan bir kavramdır. Aynı
zamanda mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme
işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari
işlemlerden biri ya da tümünün elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla;
- Reklam ve pazar araştırması,
- Sipariş ve ödeme,
- Teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
İnternet’in hızla yaygınlaşması, elektronik ticareti ticari işlemlerin
yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç durumuna getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm
dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda yaşanan ve bilgi
iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Yeni ekonominin ortaya çıkışıyla dünya ekonomisindeki rekabet gözle görülür
biçimde artmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine, internet olanaklarını da
ekleyen kuruluşlar, yalnızca belirli bir kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip
üretkenliği ve yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını elde
edebilmektedirler.
Eskiden birçok şirket; televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak
potansiyel müşterilerine ulaşmaya çalışırken bugün bunlardan daha etkin ve
ölçülebilir olan Internet üzerinden reklamcılık kullanılmaktadır. Geçmişte hedef
kitlesine kısıtlı yollarla ulaşabilen şirketler, bugün değişik e-pazarlama yöntemleriyle
daha çok müşteriye daha hızlı ulaşabilmektedir. Üstelik bu yöntemler ya tümüyle
ücretsiz ya da sıfıra yakın bir bütçeyle karşılanabilecek durumdadır.
Elektronik ticaretin araçlarını, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini
kolaylaştıran her türlü teknolojik ürünler (telefon, faks, televizyon, bilgisayar,
elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri ve
Internet) olarak düşünülebilir. Elektronik ticaret açısından en etkin araç olarak kabul
edilen yeni Internet teknolojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, daha hızlı
ve güvenli bir şekilde ilettiğinden Internet üzerinden yapılan bu işlemlerin maliyeti
diğer araçlara oranla hayli düşüktür.
E-ticareti gözde kılan unsurlar arasında; e-ticaretin şirket ile hedef kitlesi
arasındaki doğrudan ilişki sağlaması, pazarlamacılara istedikleri bilgileri sunması,
hızlı ve düşük maliyetli olması ve tüm bunların elektronik ortamda yapılıyor olması
sayılabilir. Diğer olumlu unsurlar arasında ise dağıtımda kolaylık ve ucuzluk, tüketici
ile daha rahat etkileşim, anında geri dönüş, dikkat çekicilik, küresel pazarla tanışma,
yirmi dört saat hizmet ve anında satış yer alır.
Normal koşullarda ortalama 10 yıl alan markalaşma süreci, elektronik ticaret
sayesinde 2 yıla inmiş durumdadır. Bugün dünyanın en büyük 500 şirketi listesinde
bundan birkaç yıl önce kurulmuş olan onlarca e-şirket yer almaktadır.

 
Yorumunuzu Ekleyin

Klavye Üzerindeki Tuşar ve Görevleri

Bilgisayara veri girmekte ve komut vermekte klavyedeki tuşlar kullanılır. Klavye üzerinde alfabe tuşları, sayı tuşları, fonksiyon tuşları (F1- F12), yön tuşları, klavye ışık göstergeleri ve bazı özel görevleri olan tuşlar bulunur. İki çeşit klavye ülkemizde genel olarak kullanılmakadır: F ve Q klavye.

676,904 Okunma 109 Yorum 16/12/2019 14:07:57 25/02/2020 10:32:44

Bilgisayar Donanımlarında Giriş Çıkış Üniteleri

Bir bilgisayar donanımı dış ortamdan bilgisayara veri aktarmak için kullanılıyorsa giriş donanımı veya giriş birimi, bilgisayardan dış ortama veri aktarmak için kullanılıyorsa çıkış birimi olarak adlandırılır

357,384 Okunma 21 Yorum 11/04/2007 22:48:24 11/04/2014 14:48:49

Bilgisayarın Tarihçesi

Bilgisayar tanımının esnekliği ve zaman içerisindeki değişim süreci dolayısıyla İlk Bilgisayarı saptamak güçtür. Geçmişte Bilgisayar olarak bilinen birçok aygıt günümüz ölçütlerine göre bu tanımı hak etmemektedir.

104,528 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/04/2007 16:42:10 12/08/2014 05:06:50

Bilgisayar Çeşitleri

Ana Bilgisayarlar, Mini Bilgisayarlar (Netbook), Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar (Laptop), Tablet Bilgisayar

66,069 Okunma 1 Yorum 31/03/2013 12:40:06 20/02/2017 14:58:06

Bilgisayar ve Sağlık

Bilgisayarın karşısında otururken dikkat edilmesi gerekenler ve iyi bir çalışma ortamı hakkında bilgiler

58,652 Okunma 1 Yorum 01/04/2013 15:21:16 17/10/2019 14:43:02

Bilgisayar Yazılımları

Yazılım kavramı bilgisayardaki özdek (maddi) olmayan tüm bileşenleri tanımlar: programlar, iletişim kuralları ve veriler hepsi yazılımdır

52,905 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/04/2007 16:37:45

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler ve Bağlantı Kabloları

Her bilgisayar üzerindeki düğmeler, yuvalar (kablo girişleri) ve ışıklar bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ancak, çoğu bilgisayarlarda bazı özellikleri aynıdır.

48,492 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/10/2019 09:54:43 05/11/2019 15:04:29

Bilgisayar Virüsleri

Eger bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, bu durumda bilgisayarınızda "olağan dışı" bazı durumlar gözlemleyebilirsiniz. Bazi virüsler, isimleri ile ilgili bir mesajı ekranınıza getirebilir.Bazıları makinanızın çalışmasını yavaşlatabilir, ya da kullanılabilir hafızanızı azaltır.Bu son iki sebep sırf virüs yüzünden olmasa da gene de şüphelenmekte fayda var

41,066 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/09/2018 02:50:59 17/09/2018 02:55:01

Dosya Sıkıştırma Ne Demektir?

Dosya sıkıştırma nasıl yapılır? Sıkıştırılan dosyaya nasıl şifre veririz, nasıl emaille yollarız?

40,272 Okunma 1 Yorum 03/06/2013 13:26:28 03/06/2013 13:26:45

Bilgisayar Terimleri

Bilişim Teknolojisinde Sık Kullanılan Kelimeler

39,480 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/10/2007 19:49:59 31/03/2013 11:11:44

WinRAR Sıkıştırma Programı Nasıl Kullanılır?

WinRAR bir veri sıkıştırma programıdır. Sıkıştırma, bir verinin boyutunu küçültme ve kodlamadır. WinRAR bir arşiv yöneticisidir: Sıkıştırır, ciltler, şifreler, kendi kendine açılan modüller yapar, yedekler

35,866 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/10/2007 03:45:45

Windows Kısa Yol Tuşları

Windows İşletim Sisteminde kullanılan bazı tuşlar ve kısa yolları

35,243 Okunma 1 Yorum 21/09/2007 01:28:56 20/05/2014 01:29:13

Klasör Nedir? Ne İşe Yarar.

Klasörler bilgisayarın dosyalara kolay erişmesini sağladığı gibi biz kullanıcıların da dosyaları kategorilememizde yardımcı olur. klasörler olmasaydı tüm resimler, belgeler, filmler, mp3 dosyaları hepsi yan yana olmak zorunda kalırdı.

33,255 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/11/2014 10:07:46 24/02/2020 10:46:40

Windowsta Dosya Sıkıştırmak

Herhangi bir dosyayı çeşitli matematiksel fonksiyonlar ve kodlar kullanarak bilgisayarımızda daha az yer kaplaması için yapmış olduğumuz işlemdir. Mesela 1 MB boyutlara sahip bir dosya sıkıştırılarak 100 KB ( 10'da 1'i kadar küçültülerek) boyutlarına çekilirse bunun gibi 10 adet dosyamız bir adet orjinal dosyamız kadar yer tutacaktır

30,459 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/10/2007 01:42:38

Güç Seçenekleri

Windows XP’nin yeniliklerinden bir tanesi de hazırda beklet fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde bilgisayarı çabuk kapatıp çabucak açarız. Kapatmadan önce üzerinde çalıştığımız programları sonlandırmamıza gerek kalmaz ve bu programlar bilgisayarı yeniden açtığımızda eski yerinde, yalışır durumdadırlar

30,451 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/10/2007 18:22:44

Windows XP’deki bir paylaşılan klasörde basit paylaşım nasıl devre dışı bırakılır ve izinler nasıl atanır

Varsayılan olarak, Microsoft Windows XP tabanlı bir bilgisayar bir etki alanının üyesi değilse, basit dosya paylaşımı bu bilgisayarda etkinleştirilmiştir. Basit dosya paylaşımıyla, çalışma grubunuzdaki veya ağınızdaki herkesle klasörleri paylaşabilir ve kullanıcı profilinizdeki klasörleri özel duruma getirebilirsiniz. Ancak, basit dosya paylaşımı etkinleştirilmişse, belirli kullanıcı ve grupların paylaşılan klasörlerinize erişmesini engelleyemezsiniz. Basit dosya paylaşımını kapatırsanız, belirli kullanıcı ve grupların bir paylaşılan klasöre erişmesini engelleyebilirsiniz. Bu kullanıcıların, paylaşılan klasörünüze erişim izni verdiğiniz kullanıcı profillerinin kimlik bilgileriyle oturum açmış olması gerekir

29,753 Okunma 1 Yorum 22/09/2007 17:50:19

Nedir Şu Bilgisayar Dedikleri?

Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir

29,663 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/11/2017 19:55:13 14/11/2017 22:57:33

Zamanlanmış Görevler Kullanma

Zamanlanmış Görevler’i açmak için, Başlat’ı tıklatın, Tüm Programlar’ı tıklatın, Donatılar’ın üzerine gelin, Sistem Araçları’nın üzerine gelin ve sonra da Zamanlanmış Görevler’i tıklatın

27,207 Okunma 1 Yorum 05/10/2007 12:14:13

Windows ile Cd Yazmak

Kurulumdan sonra, kendi DVD'lerinizi hazırlamak, video işlemek, CD kapakları tasarlamak gibi birçok farklı dijital medya projesini uygulayabilirsiniz. Ayrıca tüm sisteminizin yedeğini CD veya DVD'ler üzerine alarak, sistemde olabilecek herhangi bir aksamada çalışan sisteminizi yükleyerek sorunlardan kurtulabilirsiniz. Fotoğraf ve videolarınızdan slayt gösterisine dönüştürebileceğiniz gibi, bu gösterilerin geçişlerine müzik eklemenize de olanak sağlıyor

26,675 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/10/2007 02:06:06

Windows Xp Ye Uzaktan ( Remote ) Erişim Rehberi, Herkes ayarlasın; uzaktan evine evinden işine erişsin

Genelde merak edilen ama bir türlü nasıl yapıldığı tam bulunamayan Windows Xp de uzaktan erişim yani remote desktop özelliğini kullanabilmek için neler yapılması gerektiğini sizlere resimli olarak anlatmaya çalışacağım. Şunu belirtmemde yarar var; aşağıdaki ayarlar aksi söylenmedikçe uzaktan erişilmek istenen bilgisayar ve modem tarafında yapılacaktır

25,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2007 12:16:21

Tarayıcı (Browser) Nedir?

Dilimize tarayıcı olarak yerleşmiş olan browserlar internette yayınlanan belgelerin kodlarını derleyip sizin ekranınıza yazı, resim, film ve benzeri görüntülerin gelmesini sağlayan programlardır. Yani şu anda bu sayfayı görüntülediğiniz internet explorer, firefox, opera, safari ve benzeri yazılımlardır

20,016 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/04/2014 12:07:02 08/05/2014 12:07:47

Yükleniyor...