Foto?rafa metalik bir görüntü

Bu tutorial sayesinde Photoshop'da herhangi bir nesneye veya foto?rafa metalik bir görüntü kazand?rabileceksiniz1. Ad?m :

Resminizi aç?n ve layer > new adjustments layer > curves i?aretleyin.2. Ad?m :

Aç?lan Curves penceresinde a?a??daki resimde oldu?u gibi birinci noktay? mouse ile olu?turarak ayarlar? girin.3. Ad?m :

Sonra devam ederek mouse ile ikinci noktay? biraz a?a??ya do?ru kayd?rarak resimdeki gibi olu?turun.4. Ad?m :

Hemen sonras?nda bu noktalar? ayn? ?ekilde tekrar ederek a?a??daki resimde oldu?u gibi ço?alt?n.5. Ad?m :

Bunu yapt?ktan sonra birazda renk vermek için Layer > New Adjustments Layer > Hue/Saturation ekleyin va a?a??daki de?erleri girin. Böylece i?leminiz tamamlanm?? olacakt?r.Kaynak www.photoshopmagazin.com/sources/sourceDetail.asp
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...