Konular

Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

Html Tag Listesi

Önemli Not: Eğer HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4, HTML 5 uzantıları arasındaki fark hakkında tam bir bilginiz yok ise size HTML gelişimi ile ilgili olan W3C statement dökümanını okumanızı tavsiye ederiz.

TEMEL TAGLAR

<!DOCTYPE>  Defines the document type
<html> Defines an HTML document
<title> Defines a title for the document
<body> Defines the document's body
<h1> .. <h6> Defines HTML headings
<p> Defines a paragraph
<br> Inserts a single line break
<hr> Defines a thematic change in the content
<!--...--> Defines a comment
   

BİÇİMLENDİRME

<acronym> Not supported in HTML5. Use <abbr> instead.
Defines an acronym
<abbr> Defines an abbreviation
<address> Defines contact information for the author/owner of a document/article
<b> Defines bold text
<bdi> Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<bdo> Overrides the current text direction
<big> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines big text
<blockquote> Defines a section that is quoted from another source
<center> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines centered text
<cite> Defines the title of a work
<code> Defines a piece of computer code
<del> Defines text that has been deleted from a document
<dfn> Defines a definition term
<em> Defines emphasized text 
<font> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines font, color, and size for text
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<ins> Defines a text that has been inserted into a document
<kbd> Defines keyboard input
<mark> Defines marked/highlighted text
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<pre> Defines preformatted text
<progress> Represents the progress of a task
<q> Defines a short quotation
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<s> Defines text that is no longer correct
<samp> Defines sample output from a computer program
<small> Defines smaller text
<strike> Not supported in HTML5. Use <del> instead.
Defines strikethrough text
<strong> Defines important text
<sub> Defines subscripted text
<sup> Defines superscripted text
<time> Defines a date/time
<tt> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines teletype text
<u> Defines text that should be stylistically different from normal text
<var> Defines a variable
<wbr> Defines a possible line-break
   

FORMLAR

<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control
<textarea> Defines a multiline input control (text area)
<button> Defines a clickable button
<select> Defines a drop-down list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<label> Defines a label for an <input> element
<fieldset> Groups related elements in a form
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls
<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms)
<output> Defines the result of a calculation
 

FRAMELER (ÇERÇEVELER)

<frame> Not supported in HTML5.
Defines a window (a frame) in a frameset
<frameset> Not supported in HTML5.
Defines a set of frames
<noframes> Not supported in HTML5.
Defines an alternate content for users that do not support frames
<iframe> Defines an inline frame
   

RESİMLER

<img> Defines an image
<map> Defines a client-side image-map
<area> Defines an area inside an image-map
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content
   

SES ve VİDEO

<audio> Defines sound content
<source> Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)
<track> Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)
<video> Defines a video or movie
   

LİNKLER

<a> Defines a hyperlink
<link> Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets)
<nav> Defines navigation links
   

LİSTELER

<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dir> Not supported in HTML5. Use <ul> instead.
Defines a directory list
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term/name in a description list
<dd> Defines a description of a term/name in a description list
<menu> Defines a list/menu of commands
<menuitem> Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
   

TABLOLAR

<table> Defines a table
<caption> Defines a table caption
<th> Defines a header cell in a table
<tr> Defines a row in a table
<td> Defines a cell in a table
<thead> Groups the header content in a table
<tbody> Groups the body content in a table
<tfoot> Groups the footer content in a table
<col> Specifies column properties for each column within a <colgroup> element
<colgroup> Specifies a group of one or more columns in a table for formatting
   

BÖLÜMLER

<style> Defines style information for a document
<div> Defines a section in a document
<span> Defines a section in a document
<header> Defines a header for a document or section
<footer> Defines a footer for a document or section
<section> Defines a section in a document
<article> Defines an article
<aside> Defines content aside from the page content
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<dialog> Defines a dialog box or window
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
   

META

<head> Defines information about the document
<meta> Defines metadata about an HTML document
<base> Specifies the base URL/target for all relative URLs in a document
<basefont> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Specifies a default color, size, and font for all text in a document
   

HARİCİ UYGULAMALAR

<script> Defines a client-side script
<noscript> Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts
<applet> Not supported in HTML5. Use <object> instead.
Defines an embedded applet
<embed> Defines a container for an external (non-HTML) application
<object> Defines an embedded object
<param> Defines a parameter for an object

 

TEMEL ELEMANLAR


 

Döküman tipi

<HTML></HTML>

(dosyanın başında ve sonunda)

 

Konu Başlığı

<TITLE></TITLE>

(başlık içerisinde olmalı)

 

Başlık

<HEAD></HEAD>

(tanımlayıcı bilgi, örneğin Konu Başlığı)

 

Gövde

<BODY></BODY>

(sayfanın geri kalan kısmı)

 

 

YAPISAL TANIMLAMALAR


 

Başlık

<H?></H?>

(6 seviye mevcuttur)

 

Başlık Ayarı

<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]

 

 

Bölme

<DIV></DIV>

 

 

Bölme Ayarları

<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>

 

 

Çift Tırnak

<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]

(genelde içerden yazılmış görünür)

 

Vurgulu

<EM></EM>

(genelde italik görünür)

 

Aşırı Vurgulu

<STRONG></STRONG>

(genelde koyu görünür)

 

Referans

<CITE></CITE>

(genelde italik görünür)

 

Kod

<CODE></CODE>

(genelde program çıktıları için kullanılır)

 

Örnek Çıkış

<SAMP></SAMP>

 

 

Klavyeden Giriş

<KBD></KBD>

 

 

Değişken

<VAR></VAR>

 

 

Tanımlama

<DFN></DFN>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Yazar Adresi

<ADDRESS></ADDRESS>

 

 

Geniş Font

<BIG></BIG>

 

 

Ufak Font

<SMALL></SMALL>

 

 

 

 

SUNU FORMATLAMA


 

Koyu

<B></B>

 

 

Italik

<I></I>

 

N3.0b

Altçizgili

<U></U>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Strikeout

<STRIKE></STRIKE>

(yayğın kullanımı yoktur)

N3.0b

Strikeout

<S></S>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Altyazı

<SUB></SUB>

 

 

Üstyazı

<SUP></SUP>

 

 

Yazı Makinası

<TT></TT>

(tek aralıklı yazılır)

 

Ön formatlı

<PRE></PRE>

(metin olduğu şekilde ğösterilir)

 

Genişlik

<PRE WIDTH=?></PRE>

(karakter cinsinden)

 

Ortalama

<CENTER></CENTER> [*]

(metin ve grafik için)

N1.0

Yanıp Sönme

<BLINK></BLINK>

 

 

Punto

<FONT SIZE=?></FONT>

(1-7 arasındadır)

 

Punto Değiştirme

<FONT SIZE="+|-?"></FONT>

 

N1.0

Temel Punto

<BASEFONT SIZE=?>

(1-7 arsında olup esas değeri 3 dür)

 

Font Rengi

<FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>

 

N3.0b

Font Seçme

<FONT FACE="***"></FONT>

 

N3.0b

Ç Kolonlu Metin

<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Kolon Marjı

<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>

(değeri 10 pixel dir)

N3.0b

Kolon Genişliği

<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>

 

N3.0b

Boşluk

<SPACER>

 

N3.0b

Boşluk Tipi

<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>

 

N3.0b

Boşluk Boyutu

<SPACER SIZE=?>

 

N3.0b

Boşluk Derinliği

<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>

 

N3.0b

Boşluk Ayarları

<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

 

 

LINKLER VE GRAFıKLER


 

Herhangi Birşeye Link

<A HREF="URL"></A>

 

 

Hedefi Belli Link

<A HREF="URL#***"></A>

(başka dökümanın içinde)

<A HREF="#***"></A>

(aynı dökümanın içinde)

N2.0

Hedef Çerceve

<A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>

 

 

Döküman içinde Hedef Belirleme

<A NAME="***"></A>

 

 

ılinti

<A REL="***"></A>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Ters ılinti

<A REV="***"></A>

(yayğın kullanımı yoktur)

 

Resim Gösterme

<IMG SRC="URL">

 

 

Ayarlar

<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>

 

N1.0

Ayarlar

<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>

 

 

Alternatif

<IMG SRC="URL" ALT="***">

(Resim gösterilemiyor ise)

 

Imagemap

<IMG SRC="URL" ISMAP>

(bir program gerektirir)

 

ıstemci Tarafında Imagemap

<IMG SRC="URL" USEMAP="URL">

 

 

Harita Tanımı

<MAP NAME="***"></MAP>

 

 

Harita Seçimi

<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>

 

 

Boyut

<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

(pixel cinsinden)

 

Bordür

<IMG SRC="URL" BORDER=?>

(pixel cinsinden)

 

Çevre Boşluğu

<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>

(pixel cinsinden)

N1.0

Düşük Çözünürlüklü Proxy

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">

 

N1.1

ıstemci tarafından Çekilme

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">

 

N2.0

Bütünleşik Obje

<EMBED SRC="URL">

(obje, sayfa içine yerleştirilir)

N2.0

Obje Boyutu

<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>

 

 

 

BÖLÜCÜLER


 

Paragraf

<P></P> [*]

(Komutun kapatılması genelde gereksizdir)

 

Metin Ayarlama

<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]

 

 

Satır Başı

<BR>

(satır başına getirir)

 

Clear Textwrap

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>

 

 

Yatay Çizgi

<HR>

 

 

Ayarlar

<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>

 

 

Kalınlık

<HR SIZE=?>

(pixel cinsinden)

 

Genişlik

<HR WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.0

Genişlik Yüzdesi

<HR WIDTH="%">

(sayfa genişliğinin yüzdesi)

 

ıçi Dolu Çizgi

<HR NOSHADE>

(3 boyutlu görünmez)

N1.0

Satır Başı Yok

<NOBR></NOBR>

(satır basını engeller)

N1.0

Kelime Bölme

<WBR>

(satır başı yapılması gereken yerde)

 

 

LıSTELER


 

 

Sırasız Liste

<UL><LI></UL>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<UL COMPACT></UL>

 

 

Noktalı Tip

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

(bütün liste için)

 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>

 

 

 

Sıralı Liste

<OL><LI></OL>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<OL COMPACT></OL>

 

 

Numaralı Tip

<OL TYPE=A|a|I|i|1>

(bütün liste için)

 

<LI TYPE=A|a|I|i|1>

 

 

 

Başlangıç Numarası

<OL START=?>

(bütün liste elemanları için)

 

<LI VALUE=?>

 

 

 

Tanım Listesi

<DL><DT><DD></DL>

(<DT>=terim, <DD>=tanım)

 

 

Compact

<DL COMPACT></DL>

 

 

Menu Listesi

<MENU><LI></MENU>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<MENU COMPACT></MENU>

 

 

Dizin Listesi

<DIR><LI></DIR>

(<LI> her liste elemanından önce)

 

 

Compact

<DIR COMPACT></DIR>

 

 

 

ARKAPLAN VE RENKLER


 

Arkaplan

<BODY BACKGROUND="URL">

 

 

Arkaplan Rengi

<BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*]

(sıra kırmızı/yeşil/mavi)

 

Metin Rengi

<BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]

 

 

Link Rengi

<BODY LINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Ziyaret Edilmiş Link

<BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]

 

 

Actif Link

<BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]

 

(Daha fazla bilgi için http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color adresine bakınız)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/wwwhelp.html#color (yerel kopya)

 

 

ÖZEL KARAKTERLER(hepsi küçük harf olmalıdır)


 

Özel Karakter

&#?;

(?, ISO 8859-1 kodudur)

 

<

&lt;

 

 

>

&gt;

 

 

&

&amp;

 

 

"

&quot;

 

 

Tescilli Marka TM

&reg;

 

 

Copyright

&copy;

 

 

Non-Breaking Space

&nbsp;

 

(Tam liste için http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/iso88591.html (yerel kopya)

 

 

TÜRKÇE KARAKTERLER


 

ü &uuml; ü &#252; küçük harf noktalı u

 

Ü &Uuml; Ü &#220; büyük harf noktalı U

 

ö &ouml; ö &#246; küçük harf noktalı o

 

Ö &Ouml; ö &#214; büyük harf noktalı O

 

ğ &eth; ğ &#208; küçük harf yumuşak g

 

ğ &ETH; ğ &#208; büyük harf yumuşak G

 

ş &thorn; ş &#254; küçük harf çengelli s

 

ş &THORN; ş &#222; büyük harf çengelli S

 

ç &ccedil; ç &#231; küçük harf çengelli c

 

Ç &Ccedil; Ç &#199; büyük harf çengelli C

 

ı &yacute; ı &#253; küçük harf noktasız i

 

ı &Yacute; ı &#221; büyük harf noktalı I

 

 

FORMLAR


 

Form Tanımlama

<FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>

 

N2.0

Dosya Yükleme

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>

 

 

Giriş Alanı

<INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">

 

 

Alan ısmi

<INPUT NAME="***">

 

 

Alan Değeri

<INPUT VALUE="***">

 

 

ışaretli?

<INPUT CHECKED>

(Kutu ve yuvarlak)

 

Alan Boyutu

<INPUT SIZE=?>

(karakter cinsinden)

 

Max Uzunluk

<INPUT MAXLENGTH=?>

(karakter cinsinden)

 

Seçenek Listesi

<SELECT></SELECT>

 

 

Liste ısmi

<SELECT NAME="***"></SELECT>

 

 

Seçenek Numarası

<SELECT SIZE=?></SELECT>

 

 

Çoklu Seçenek

<SELECT MULTIPLE>

(birden fazla seçilebilir)

 

Opsiyon

<OPTION>

(seçilebilecek seçenekler)

 

Belirlenmiş Seçenek

<OPTION SELECTED>

 

 

Giriş Kutusu Boyutu

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>

 

 

Kutu ısmi

<TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>

 

N2.0

Başa Dönen Metin

<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

 

 

TABLOLAR


 

Tablo Tanımlama

<TABLE></TABLE> [*]

 

 

Tablo Bordürü

<table border=?></TABLE>

 

 

Hücre Boşluğu

<TABLE CELLSPACING=?>

 

 

Hücre Aralıkları

<TABLE CELLPADDING=?>

 

 

ıstenen Genişlik

<TABLE WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

 

Genişlik Yüzdesi

<TABLE WIDTH="%">

(sayfa yüzdesi)

 

Tablo Satırı

<TR></TR>

 

 

Ayarlar

<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Tablo Hücresi

<TD></TD>

(tablo satırı içinde yer almalı)

 

Ayarlar

<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Satır Başı Yok

<TD NOWRAP>

 

 

Kaç Kolon üstüne

<TD COLSPAN=?>

 

 

Kaç Satır Üstüne

<TD ROWSPAN=?>

 

N1.1

ıstenen Genişlik

<TD WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.1

Genişlik Yüzdesi

<TD WIDTH="%">

(tablonun yüzdesi)

N3.0b

Hücre Rengi

<TD BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Tablo Başılğı

<TH></TH>

(koyu ve ortalanmış)

 

Ayarlar

<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>

 

 

Satır Başı Yok

<TH NOWRAP>

 

 

Kaç Kolon üstüne

<TH COLSPAN=?>

 

 

Kaç Satır Üstüne

<TH ROWSPAN=?>

 

N1.1

ıstenen Genişlik

<TH WIDTH=?>

(pixel cinsinden)

N1.1

Genişlik Yüzdesi

<TH WIDTH="%">

(tablo yüzdesi)

N3.0b

Hücre Rengi

<TH BGCOLOR="#$$$$$$">

 

 

Table Caption

<CAPTION></CAPTION>

 

 

Ayarlar

<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>

(Tablonun altında/üstünde)

 

 

ÇERCEVELER


N2.0

Çerceve Dökümanı

<FRAMESET></FRAMESET>

(<BODY> yerine)

N2.0

Satır Yüksekliği

<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>

(pixel veya yüzde olarak)

N2.0

Satır Yüksekliği

<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>

(* = bağıl boyut)

N2.0

Kolon Genişliği

<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>

(pixel veya yüzde)

N2.0

Kolon Genişiliği

<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>

(* = bağıl boyut)

N3.0b

Bordür Genişliği

<FRAMESET BORDER=?>

 

N3.0b

Bordürler

<FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Bordür Rengi

<FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Çerçeve Tanımı

<FRAME>

(tek bir çerçevenin içeriği)

N2.0

Dökümanı Gösterme

<FRAME SRC="URL">

 

N2.0

Çerçeve ısmi

<FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>

 

N2.0

Marj Genişliği

<FRAME MARGINWIDTH=?>

(sol ve sağ marjlar)

N2.0

Marj Yüksekliği

<FRAME MARGINHEIGHT=?>

(üst ve alt marjlar)

N2.0

Scrollbar?

<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

 

N2.0

Ebatlandırılamaz

<FRAME NORESIZE>

 

N3.0b

Bordür

<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

 

N3.0b

Bordür Rengi

<FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">

 

N2.0

Bölünemez ıçerik

<NOFRAMES></NOFRAMES>

(frame desteklemeyen web tarayıcıları için)

 

 

JAVA


 

Applet

<APPLET></APPLET>

 

 

Applet Dosya ısmi

<APPLET CODE="***">

 

 

Parametereler

<APPLET PARAM NAME="***">

 

 

Applet Yeri

<APPLET CODEBASE="URL">

 

 

Applet Tanımlayıcısı

<APPLET NAME="***">

(sayfa içinde başka yerde referans verilebilmesi için)

 

Alternatif Metin

<APPLET ALT="***">

(Java desteklemeyen web tarayıcıları için)

 

Ayarlar

<APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">

 

 

Boyut

<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>

(pixel cinsinden)

 

Boşluklar

<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>

(pixel cinsinden)

 

 

DİĞER


 

Comment

<!-- *** -->

(web tarayıcısı tarafından gösterilmez)

 

HTML 3.2 Önsözü

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]

 

 

Aranabilirlik

<ISINDEX>

(aranabilir indis belirler)

 

Prompt

<ISINDEX PROMPT="***">

(metin girişini sağlar)

 

Arama Başlatma

<A HREF="URL?***"></a>

(? işareti kullanılır)

 

Dosyanın URL'si

<BASE HREF="URL">

(başlık içinde olmalıdır)

N2.0

Temel Pencere ısmi

<BASE TARGET="***">

(başlık içinde olmalıdır)

 

ılinti

<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">

(başlık içinde olmalıdır)

 

Meta Bilgi

<META>

(başlık içinde olmalıdır)

 

Stil Sayfası

<STYLE></STYLE>

(yayğın kullanımı yok)

 

Scripts

<SCRIPT></SCRIPT>

(yayğın kullanımı yok)
Kaynak werbach.com/barebones/TR_BBV30.HTM

 

Yorumunuzu Ekleyin

IMG Tagı Nasıl Kullanılır?

Eger Web sayfalarini gezerken grafik destekleyen bir tarayıcı kullaniyorsaniz, ekranda resimlerin, arkaplanlarin ve hatta animasyonlarin oldugunu farketmissinizdir.Bu resimler genellikle X Bitmap (XBM) , GIF, veya JPG formatli olurlar ve dosyaya görsel bir çekicilik katarlar.Buna ragmen ayni ekranda çok miktarda resim kullanmaktan sakinmalidir, çünkü bu durumda resimler kullaniciya daha geç bir sürede ulasir

50,162 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 14:45:54 07/03/2015 14:56:36

Web Site Tasarımında DIV Kullanımı

Bugün artık tüm web tasarımlarında site temel çatısı olarak DIV tagı kullanılmaktadır. Bunun nedeni DIV tagının parçalı yüklenebilmesi -ki bu sayede yüklenme hızı artar- ve ölçeklendirmesinin (özellikle cep telefonları ekranları için) kolay olmasıdır.

46,357 Okunma 2 Yorum 02/01/2014 19:28:21 08/03/2015 16:25:03

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik.Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar.Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görüşlerini alabiliriz; veya hazırlayacağımız bir formla ziyaretçilerden kişisel bilgilerini isteyebiliriz.Formlar .etiketleri arasına yazılırlar.Bu etiketin parametrelerini öğrenmeden önce form türlerine bir göz atalım

45,044 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 00:41:58 31/12/2015 00:52:19

UL OL DL Tagları

Dökümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidi destekler. Bunlar, düz listeler, numaralı listeler, tanımlı listeler ve içiçe listelerdir.

42,682 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 15:22:49 02/07/2019 15:19:14

Meta Tag Nedir?

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur.Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi düşünmelisiniz

42,141 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/11/2007 01:33:29 22/12/2015 23:06:42

FRAME Tagı

Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir

37,784 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 15:10:58 19/09/2014 15:14:22

XHTML Nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce'de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise "Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili"dir

33,700 Okunma 2 Yorum 10/07/2007 21:07:41 27/03/2019 00:51:00

BODY Tagı Nasıl Kullanılır?

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir.

33,006 Okunma 1 Yorum 02/07/2007 14:43:07 12/05/2014 14:43:16

A Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML'nin en büyük özelliklerinden birisi, tek sayfa ile sınırlı kalmamasıdır.

32,710 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 14:56:13 12/05/2014 14:56:12

HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketlerinin bulunduğu bölümdür.

29,834 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 19:54:51 20/12/2015 15:45:41

Html Nedir? Ve Html Tag'leri

Gelişen browser teknolojileri sayesinde, html içine yazılar dışında resim, ses, video, java, javascript, vbscript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir html dökümanı düzenlenmiş, mizampajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser'a özel olarak yazılan gerekli plug-in'ler (~eklentiler) sistemde varsa, html'le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

29,023 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/07/2007 13:41:57 06/03/2015 17:21:43

DOCTYPE Tagı

Genel bir bilgi vermek gerekirse; web sayfalarınızın tarayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını başka bir değişle nasıl görüntüleneceğini ve bu görüntüleme işlemi sırasında hangi standart ve tanımlamaları (DTD: Document Type Definitions / Doküman türü tanımlamaları) kullanacağını belirten ve (X)HTML dokümanlarının en üst kısmında yer alan ifadelerdir.

26,685 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 11:06:46 17/10/2012 11:52:03

Table Tagı Nasıl Kullanılır?

Web sayfamıza tablo eklemek için kullandığımız etikettir. Tablolar profesyonel web sayfalarının ayrılmaz öğelerindendir. Web üzerinde kullanılan tüm tablolar satırlar ve bu satırların içerisindeki sütunlardan oluşur. Bu etiket ile birlikte kullanılan kodlar aşağıdadır.

26,257 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 14:46:47 10/03/2015 10:45:13

Genel HTML Tagları

Etiket, HTML dosyas?nda kullan?lan komutlara verilen add?r.HTML içinde kullan?lan tüm etiketler ??ile biter.Ayr?ca etiketin yorum aral??? da ?? kal?b? ile bitirilir.A?a??da etiket kullan?m?na k?sa bir örnek

23,439 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 11:53:30 06/03/2015 17:21:28

IFRAME Tagı

Bir web sayfasının içersine daha çok başka bir sitenin içeriğini aktarmak için kullandığımız bir yol

23,349 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 02:54:09

DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

22,776 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 14:54:25 12/05/2014 14:54:43

FORM Tagı

Form tagı parametreleri

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 02:04:13 16/05/2015 20:06:41

HTML nedir?

Html (Hypertext Markup Language), web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir.

22,251 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/10/2012 20:26:08 29/05/2014 21:38:56

Meta Tag nedir?

Meta tag’lar HTML kodunuzun HEAD bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgi sunar. Her ne kadar günümüzdeki arama motorlarının çoğu meta tag’lardaki bilgileri dikkate almayıp site içeriğini kendi tekniklerine göre indeksleseler de hala bu tag’lardan bazılarına kısmi destek verebiliyorlar. Arama motorlarının özellikleri için buraya bakabilirsiniz. Sitenizin bu arama motorlarınca doğru bir şekilde gösterimi için bazı Meta tag’ları kullanmakta fayda var. Burada sıklıkla kullanılan meta tag’ları açıklamaya ve onları site kodu içerisine nasıl yerleştirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım

21,962 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 03:38:58

HTML Editörleri

HTML kodu yazarken hata yapmamak ve kodları daha düzgün görmek için HTML editörleri kullanırız. Aynı zamanda bu editörler kodları yazarken kodun alabileceği değerler hakkındada ön bilgi verir.

21,790 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/10/2012 09:21:06 08/10/2012 09:35:05

xml xhtml html hakkında

Xml Html arasındaki fark

21,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/11/2007 02:02:18 15/05/2014 02:02:30

HR Tag

etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri mevcuttur.

20,876 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 11:13:48 03/12/2012 11:17:37

DIV Tagı Nedir?

Web sitelerinin iskeletleri DIV tagı kullanarak oluşturulur. Ayrıca web sitesindeki nesnelerin yerleri DIV tagı ile belirlenir.

18,966 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2013 19:55:52 08/03/2015 15:32:04

BR Tag

Bir alt satıra geçmek için kullanılır.

18,617 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:35:47 03/12/2012 09:35:55

P Tag

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

18,344 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 10:34:56 05/12/2012 01:50:50

U Tag

İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.

17,605 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:37:57 03/12/2012 09:38:20

Yükleniyor...