Konular

DOCTYPE Tagı

Genel bir bilgi vermek gerekirse; web sayfalarınızın tarayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını başka bir değişle nasıl görüntüleneceğini ve bu görüntüleme işlemi sırasında hangi standart ve tanımlamaları (DTD: Document Type Definitions / Doküman türü tanımlamaları) kullanacağını belirten ve (X)HTML dokümanlarının en üst kısmında yer alan ifadelerdir.

DOCTYPE Tan?mlamaWeb Tarayıcı Mod’ları

Web tarayıcı üreticileri geriye dönük uyumluluğu sağlamak için standarlara uygun tarayıcılar çıkardılar.

Bu işlem için iki mod ürettirler:

Standart mod(standards mode) ve Garip mod(Quirks mode).

Standart mod sayfa ayrıntılı olarak ve en iyi şekilde yorumlayacaktır, Garip mod da ise eski moda tarayıcılardaki gibi daha duyarsız davranacaklardır. Örneğin IE4 ve NN4 gibi.

Bu iki mod arasındaki farkı görebilmek için Windows üzerindeki IE’de kutu modeline bakmalıyız.

IE6 başlangıçta Standart Mod da Kutu Modeli doğru görünürken Garip Mod da ise sorun çıkarır. IE5 ve aşağısında bu sorun vardır, ayrıca Opera 7 ve üsrü Garip Mod da IE gibi davranır. Bunun dışında ufak tefek sorunlar da vardır. Hekzedesimal renk tanımında # kullanımına ihtiyaç duymama, CSS’de değer kullanılmadığında birimi piksel olarak tanıması vb. sorunlar olarak sıralayabiliriz.

Mozilla ve Safaride bir üçüncü mod vardır, ancak Standart Mod’dan çok önemli bir farkı yoktur.

DOCTYPE Geçişleri

Web tarayıcıları DOCTYPE bildirimi ve kullanılan DTD’ye göre tarama metodunu belirler. Bir dökümanda DOCTYPE tanımı yapılırsa bu sayfa Standart Mod da, yapılmazsa Garip Mod da yorumlanacaktır bu geçişe DOCTYPE Geçişi (DOCTYPE switching) adı verilir.

 • XHTML dökümanında tam bir DOCTYPE tanımı yapıldı ise web tarayıcısı taramayı Standart Mod da yapacaktır.
 • HTML 4.01 dökümanı için DOCTYPE ve strict DTD tanımı yapıldığında sayfa web tarayıcısı tarafından StandartMod da yorumlanacaktır.
 • DOCTYPE ve transtional DTD URI tanımlı halin de Standart Mod da yorumlanacaktır.
 • DOCTYPE ve transtional DTD URI’siz ise Garip Mod da yorumlanacaktır.
 • Kötü formatlanan veya DOCTYPE kullanımılmayan dökümanlar HTML ve XHTML tarafında Garip Mod da yorumlanacaklardır.

Web tarayıcılarının DOCTYPE tiplerine göre farklılıklarını görmek için http://www.ericmeyeroncss.com/bonus/render-mode.html bir göz atmalısınız.

Çok uğraşıp en iyi ve en doğru CSS kodunu yazdıktan sonra yanlış DOCTYPE kullandığınızda sayfanız Garip Mod da yorumlanacaktır ve bu size bir çok sorun oluşturacaktır. Sitenizde tam DOCTYPE bildirimi ve strict DTD kullanmanız çok önelidir.

 1. "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Bu kullan?m sayfan?n HTML 4.01 kurallar?n?n geçerli oldu?u bir HTML dosyas? oldu?unu gösterir.

 1. "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Bu kullan?m sayfan?n hem HTML hemde XHTML kurallar?n?n geçerli oldu?unu bir XHTML dosyas? oldu?unu gösterir.

 1. "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Bu kullan?m sayfan?n sadece XHTML1.0 kurallar?n?n geçerli oldu?u bir XHTML sayfas? oldu?unu gösterir. Bu kodlama yap?ld????nda tüm XHTML kurallar?na harfiyen uyulmal?d?r. Örne?in kodlar?n hepsinin küçük harfle yaz?lmas? gibi.

 1. "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Bu kullan?m sayfan?n bir XHTML çerçeve(frame) sayfas? oldu?unu gösterir. Kullan?m? azald?.

Uyumluluk Tablosu:

DOCTYPE Tagı
 • Q: Garip mod (Quirks mode)
 • S: Standart mod
 • A: Kısmi standart mod (Almost Standards mode)

Türler Arası Yorumlanma Farkları

Bu ba?lamda belli ba?l? baz? kavramlar kar??m?za ç?kmakta. Bunlar?n ba??nda da XHTML ile HTML aras?ndaki farklar? bilmekten geliyor. Bu iki türün neler olduklar?n? ve genel hatlar? ile kullan?m amaçlar?n? belirtmek gerekirse; geli?en web teknolojileri ve XML kaynakl? bir ortak veri standartlar?na do?ru yakla?t???m?z bu günlerde HTML'in bu ihtiyaçlar? kar??layamamas? ve modern tekniklere adapte edilememesinden dolay? XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) bu ihtiyac? kar??lamak amac? ile ortaya ç?kt? diyebiliriz. XHTML'in getirdi?i ve birçok web tasar?mc? ve geli?tiricinin beklide en çok bildi?i fark tekil etiketlerin kapanmas? i?lemidir. (örne?in HTML içerisinde
olarak kullan?lan yeni sat?r etiketi XHTML içerisinde
olarak kullan?lmal?d?r)

Fakat bu durum birçok geli?tirici taraf?ndan tam olarak alg?lanamam?? ve XHTML sanki HTML'in bir sonraki sürümüymü? gibi davran?p tüm sayfa yap?lar?n?n XHTML belirtimlerine ve kurallar?na uymas? gerekiyormu?ças?na sayfalar?n? yeniden yap?land?rm??lard?r. Bu sözü edilen sayfalarda hiçbir zaman W3C geçerlemelerinden geçemeyecek olan modern etiket çorbalar? olarak web dünyas?nda yerlerini alm??lard?r. XHTML türü için do?ru yap?land?rmalar hakk?nda daha kapsaml? bilgiyi makalenin sonundaki "Do?ru XHTML Sunumu" bölümünden edinebilirsiniz. XHTML cephesinde durum böyle bir de di?er yorum farklar?na deyinelim.

 

 

Do?ru XHTML Sunumu

 

 

?htiyaçlar?n?z ve istekleriniz do?rultusunda kullanman?z gereken "DOCTYPE" tan?mlamas?n? belirledikten sonra bu belirtime uygun bir sayfa in?a ederek W3C geçerlemeleri (Validator) taraf?ndan kabul gören sayfalar haz?rlayabilirsiniz. Neden sayfalar?m?z? geçerlememiz gerekti?i ve bunun için yapabileceklerimiz hakk?nda daha detayl? bilgiyi Roger Johansson'?n "Web Standartlar?n? Kullanarak Geli?tirmek" ba?l?kl? nefis makalesinden alabilirsiniz.

XHTML kullanmaya karar veren bir çok geli?tirici sadece "DOCTYPE" tan?mlamas? yap?p sayfa kodlar?n? XHTML uyumlu hale getirmenin yeterli oldu?unu dü?ünmekteler. Fakat XHTML'in temel amac? olan XML kaynakl? verilerin sayfa içerisinde sunumu i?levleri için "DOCTYPE" tan?mlamas?n?n yan? s?ra taray?c?n?n sunulan doküman? de?erlendirme ?eklini belirleyen "MIME Type" bilgisinin de do?ru gönderilmesi gerekmektedir. Standart olarak kulland???m?z HTML dokümanlar için MIME türü bilgisini "text/html" olarak belirtmek yeterlidir. Zira HTML bir "zengin metin" yap? dilidir ve metin olarak sunulup taray?c? taraf?ndan CSS kurallar? çerçevesinde yorumlan?r. Fakat XHTML bir uygulama türü olarak de?erlendirilmesi gereken bir yap? dilidir ve MIME türü bilgisi "application/xhtml+xml" olarak sunulmal?d?r. Bu MIME türü bilgisi taray?c?ya bu doküman?n bir XML verisi içerdi?ini ve bu çerçevede görüntülenmesini bildirir ki XHTML dokümanlar?n?n anlam kazanmas?n? sa?layan ?ey de budur zaten. Yap?lan en büyük hatalardan biri olan XHTML dokümanlar?n?n "text/html" olarak sunulmas? hakk?ndaki Ian Hickson taraf?ndan kaleme al?nan "XHTML dokümanlar?n?n text/html olarak gönderilmesinin zararlar?" ba?l?kl? makaleden konuya dair detayl? bilgi alabilirsiniz.

Peki, XHTML doküman?n? "text/html" olarak sunarsak ne olur? Cevap basit "Hiçbir?ey!" Yani doküman XHTML olmaktan ziyade bir metin doküman? olarak de?erlendirilecektir. Yani bir nevi "do?an görünümlü ?ahin" durumu söz konusu olacak, doküman XHTML olarak in?a edilmeye ba?lan?p sonuçta bir HTML doküman? olarak sunulacakt?r. Bu durum XHTML'in kullan?m amac?na hiç uymayan ve olmamas? gereken bir durumdur. Zira XHTML doküman?n?n XML verisi içerdi?ini ve bunun XML olarak taray?c? taraf?ndan de?erlendirilmesi gerekti?ini belirmi?tik.

Öte yandan XHTML'deki kat? yaz?m kural? hatalar? uyumlu bir taray?c? ile (Mozilla ve Opera'n?n son sürümleri) ekrana bir hata mesaj? ile yans?t?lacak ve ziyaretçinin sayfay? do?rudan görmesi engellenecektir. Fakat HTML ve ya "text/html" olarak sunulan dokümanlarda yaz?m kurallar? taray?c? taraf?ndan tolare edilebilecek düzeyde ise (bir tablo hücresinin eksik olmas? ya da kapanmayan bir etiket gibi) ziyaretçiye bir ?ey belirtmeden sayfa yorumlanmaya devam edecektir.

Burada hatal? yaz?m kural? içeren bir XHTML doküman?n?n geçerleme motorlar?ndaki geçerlemelerden olumlu cevap almas?ndan ziyade siteyi gezen ziyaretçi hata ile birebir muhatap olacak ve sayfay? göremeyecektir. Fakat "text/html" olarak sunulan HTML dokümanlar?ndaki hatalar sadece web tasar?mc?n?n sorunudur ve ziyaretçi taray?c?s?n?n yetenekleri ve hatan?n boyutu çerçevesinde sayfay? görüntülemeye devam edecektir.

XHTML kullan?m?n?n oldukça kat? kurallar çerçevesinde yorumland???n? söylemi?tik. Bu durum birçok geli?tiriciyi HTML kullanmaya yönelten ba?l?ca sebeplerden biridir. Örne?in HTML'de çal??san JavaScript kodlar?n?n ço?u XHTML dokümanlar?nda çal??mayacakt?r. Bunun sebebi XHTML dokümanlar?ndaki JavaScript kodlamalar?n?n tamamen DOM tabanl? olarak yap?lmas? gerekti?i gelmektedir.

HTML

HTML 4.01 specifies three document types: Strict, Transitional, and Frameset.

HTML Strict DTD

Use this when you want clean markup, free of presentational clutter. Use this together with Cascading Style Sheets (CSS):

 

HTML Transitional DTD

The Transitional DTD includes presentation attributes and elements that W3C expects to move to a style sheet. Use this when you need to use HTML's presentational features because your readers don't have browsers that support Cascading Style Sheets (CSS):

 

Frameset DTD

The Frameset DTD should be used for documents with frames. The Frameset DTD is equal to the Transitional DTD except for the frameset element replaces the body element:

 

 


 

XHTML

XHTML 1.0 specifies three XML document types: Strict, Transitional, and Frameset.

XHTML Strict DTD

Use this DTD when you want clean markup, free of presentational clutter. Use this together with Cascading Style Sheets (CSS):

 

XHTML Transitional DTD

Use this DTD when you need to use XHTML's presentational features because your readers don't have browsers that support Cascading Style Sheets (CSS):

 

XHTML Frameset DTD

Use this DTD when you want to use frames!

 

To check that you have written a valid XHTML document with a correct DTD,  you can link your XHTML page to an XHTML validator.


Attributes: NONE

 

Kaynak

 
 
 
 
 
Yorumunuzu Ekleyin

Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

49,522 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 20:15:59 29/05/2014 20:16:20

IMG Tagı Nasıl Kullanılır?

Eger Web sayfalarini gezerken grafik destekleyen bir tarayıcı kullaniyorsaniz, ekranda resimlerin, arkaplanlarin ve hatta animasyonlarin oldugunu farketmissinizdir.Bu resimler genellikle X Bitmap (XBM) , GIF, veya JPG formatli olurlar ve dosyaya görsel bir çekicilik katarlar.Buna ragmen ayni ekranda çok miktarda resim kullanmaktan sakinmalidir, çünkü bu durumda resimler kullaniciya daha geç bir sürede ulasir

48,545 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 14:45:54 07/03/2015 14:56:36

Web Site Tasarımında DIV Kullanımı

Bugün artık tüm web tasarımlarında site temel çatısı olarak DIV tagı kullanılmaktadır. Bunun nedeni DIV tagının parçalı yüklenebilmesi -ki bu sayede yüklenme hızı artar- ve ölçeklendirmesinin (özellikle cep telefonları ekranları için) kolay olmasıdır.

44,928 Okunma 2 Yorum 02/01/2014 19:28:21 08/03/2015 16:25:03

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik.Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar.Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görüşlerini alabiliriz; veya hazırlayacağımız bir formla ziyaretçilerden kişisel bilgilerini isteyebiliriz.Formlar .etiketleri arasına yazılırlar.Bu etiketin parametrelerini öğrenmeden önce form türlerine bir göz atalım

43,974 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 00:41:58 31/12/2015 00:52:19

UL OL DL Tagları

Dökümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidi destekler. Bunlar, düz listeler, numaralı listeler, tanımlı listeler ve içiçe listelerdir.

41,530 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 15:22:49 02/07/2019 15:19:14

Meta Tag Nedir?

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur.Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi düşünmelisiniz

41,026 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/11/2007 01:33:29 22/12/2015 23:06:42

FRAME Tagı

Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir

36,242 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 15:10:58 19/09/2014 15:14:22

XHTML Nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce'de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise "Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili"dir

32,655 Okunma 2 Yorum 10/07/2007 21:07:41 27/03/2019 00:51:00

BODY Tagı Nasıl Kullanılır?

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir.

32,044 Okunma 1 Yorum 02/07/2007 14:43:07 12/05/2014 14:43:16

A Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML'nin en büyük özelliklerinden birisi, tek sayfa ile sınırlı kalmamasıdır.

31,572 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 14:56:13 12/05/2014 14:56:12

HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketlerinin bulunduğu bölümdür.

28,949 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 19:54:51 20/12/2015 15:45:41

Html Nedir? Ve Html Tag'leri

Gelişen browser teknolojileri sayesinde, html içine yazılar dışında resim, ses, video, java, javascript, vbscript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir html dökümanı düzenlenmiş, mizampajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser'a özel olarak yazılan gerekli plug-in'ler (~eklentiler) sistemde varsa, html'le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

27,966 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/07/2007 13:41:57 06/03/2015 17:21:43

Table Tagı Nasıl Kullanılır?

Web sayfamıza tablo eklemek için kullandığımız etikettir. Tablolar profesyonel web sayfalarının ayrılmaz öğelerindendir. Web üzerinde kullanılan tüm tablolar satırlar ve bu satırların içerisindeki sütunlardan oluşur. Bu etiket ile birlikte kullanılan kodlar aşağıdadır.

25,541 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 14:46:47 10/03/2015 10:45:13

Genel HTML Tagları

Etiket, HTML dosyas?nda kullan?lan komutlara verilen add?r.HTML içinde kullan?lan tüm etiketler ??ile biter.Ayr?ca etiketin yorum aral??? da ?? kal?b? ile bitirilir.A?a??da etiket kullan?m?na k?sa bir örnek

22,617 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 11:53:30 06/03/2015 17:21:28

IFRAME Tagı

Bir web sayfasının içersine daha çok başka bir sitenin içeriğini aktarmak için kullandığımız bir yol

22,516 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 02:54:09

FORM Tagı

Form tagı parametreleri

22,008 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 02:04:13 16/05/2015 20:06:41

DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

21,847 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 14:54:25 12/05/2014 14:54:43

HTML nedir?

Html (Hypertext Markup Language), web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir.

21,387 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/10/2012 20:26:08 29/05/2014 21:38:56

Meta Tag nedir?

Meta tag’lar HTML kodunuzun HEAD bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgi sunar. Her ne kadar günümüzdeki arama motorlarının çoğu meta tag’lardaki bilgileri dikkate almayıp site içeriğini kendi tekniklerine göre indeksleseler de hala bu tag’lardan bazılarına kısmi destek verebiliyorlar. Arama motorlarının özellikleri için buraya bakabilirsiniz. Sitenizin bu arama motorlarınca doğru bir şekilde gösterimi için bazı Meta tag’ları kullanmakta fayda var. Burada sıklıkla kullanılan meta tag’ları açıklamaya ve onları site kodu içerisine nasıl yerleştirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım

21,178 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 03:38:58

HTML Editörleri

HTML kodu yazarken hata yapmamak ve kodları daha düzgün görmek için HTML editörleri kullanırız. Aynı zamanda bu editörler kodları yazarken kodun alabileceği değerler hakkındada ön bilgi verir.

21,041 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/10/2012 09:21:06 08/10/2012 09:35:05

xml xhtml html hakkında

Xml Html arasındaki fark

20,516 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/11/2007 02:02:18 15/05/2014 02:02:30

HR Tag

etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri mevcuttur.

20,164 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 11:13:48 03/12/2012 11:17:37

DIV Tagı Nedir?

Web sitelerinin iskeletleri DIV tagı kullanarak oluşturulur. Ayrıca web sitesindeki nesnelerin yerleri DIV tagı ile belirlenir.

18,179 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2013 19:55:52 08/03/2015 15:32:04

BR Tag

Bir alt satıra geçmek için kullanılır.

17,896 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:35:47 03/12/2012 09:35:55

P Tag

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

17,705 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 10:34:56 05/12/2012 01:50:50

U Tag

İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.

16,982 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:37:57 03/12/2012 09:38:20

Yükleniyor...