Tablo Menüsü

Tablolar ile İşlem :

    Bir tabloyu yaratmak için Tablo / Tablo Ekle menü seçenekleri kullanılabilir. Tablo oluşturmanın bir diğer yoluda araç çubuklarında  üstte gösterilen buton tıklanabilir. Bu düğmeye basın ve basılı tutarak sağa doğru çektiğinizde sütun sayısını aşağı doğru çektiğinizde  de satır sayısını gösteren pencere açılacaktır.

    Bu yöntemle oldukça kolay tablo oluşturabilirsiniz. Aslında bu düşme sadece tablo eklemeye yaramaz , tablo ile çalşırken bu düğmenin görevi de akıllıca de?i?ir.

Tabloda Tab Tu?u :
            Tabloda , Tab Shift    tu?lar? yard?m?yla hücreler aras?nda kolayca geçi? yap?labilir. Tablo içersinde bir Tab kadar bo?luk b?rakmak için Ctrl  + Tab tu? kombinasyonunu kullanman?z gerekir. Ayr?ca tablonun sonuna yeni sat?rlar eklemek  Tab tu?u ile çok kolayd?r. Son hücrede iken Tab tu?una basarsan?z Word tablonun alt?na yeni bir sat?r ekleyecektir.

Sat?r, Sütun veya Tabloyu Seçmek :
    Shift + Yön tu?lar? ile veya Fare ile dökümanda seçim yapabilece?inizi biliyorsunuz. Tabloda bu yöntemlerle seçme (bloklama) yap?labilece?i gibi tabloya özgün yöntemler kullan?larak ta kolayca seçim yap?labilir.

Tabloya Sat?r , Sütun Ekleme ve Silme :
    Alt?na yeni sat?rlar eklemek istedi?iniz sat?r? veya yeni sütunlar eklemek istedi?iniz yerin sa??ndaki sütunu seçin. Eklemek istedi?inizle ayn? say?da sat?r veya sütun seçin.
Tab tu?u yard?m? ile eklenece?i gibi  Tablo menüsünden Sat?r / Ekle /Sil menüleri ile de bu görev gerçekle?tirilebilir.

Hücre Boyutlar?n? Ayarlamak :
    ?stenilen hücre seçildikten sonra Tablo manüsündeki ‘Hücre Yüksekli?i Ve Geni?li?i’ menüsü yard?m? ile hücre boyutu ayarlanabilir.

Hücreleri Birle?tirme :
    Bu i?lem için önce istenilen hücreler seçilir ve Tablo menüsünden ‘Hücreleri Birle?tir’ menüsü seçene?i kullan?larak bu i?lem gerçekle?tirilebilir.

Tabloya Kenarl?k ekleme :
Word belgesinde, tablonun herhangi bir kenar?na veya tüm kenarlar?na, paragrafa veya belgedeki seçilmi? bir metne kenarl?k ekleyebilirsiniz. Belgedeki her sayfan?n herhangi bir kenar?na veya tüm kenarlar?na, resimli kenarl?k (bir a?aç s?ras? gibi) da dahil olmak üzere, kenarl?k ekleyebilirsiniz.

Ayn? zamanda, çizim nesnesine ¾ metin kutusu, Otomatik Biçim, resim veya al?nan resim de dahil olmak üzere ¾ de kenarl?k veya çizgi ekleyebilirsiniz.

Tabloyu Sayfada Ortalama :
    Sayfa geni?li?inin tamam?n? kaplamayan bir tabloyu sayfan?n soluna sa??na veya ortas?na yerle?tirebilirsiniz. Ancak bu i?lemi sat?r ortalamaya yarayan dü?melerle yapamazs?n?z. Bu i?lemi yapmak için Tablo menüsündeki Hücre Yüksekli?i Ve Geni?li?i seçene?ini kullanabilirsiniz.

Tablo Birkaç Sayfadan Olu?uyorsa :
    Tablomuz bir sayfaya s??mayacak kadar büyükse tablo bir sonraki tablo bir sonraki sayfaya geçecektir. Tablonun birçok sayfadan olu?mas? durumunda önemli olan bir di?er olayda bir hücrenin sayfalar aras?nda kesilip kesilmeyece?idir.
    Örne?in bir hücrede birkaç sat?rl?k metin varsa bir sonraki sayfaya geçildi?inde bu metnin bir k?sm? da bir sayfada  bir di?er sayfada kalacakt?r.

Tabloyu Bölme ve Birle?tirme :
Bir tabloyu bir sat?rdan itibaren bölmek yani iki ayr? tabloya dönü?türmek gerekebilir. Bu durumda Tablo / Tablo Böl seçene?i kullan?lmal?d?r. Bu seçenek o anda içinde bulundu?unuz sat?rdan tabloyu ikiye ay?r?r. ?ki ayr? tabloyu birle?tirmek için  ise iki tablo aras?ndaki bo?luklar? silmeniz yeterlidir.

Tabloyu S?rala :
    Bir tablonun içeri?i belli kriterlere göre A’dan Z’ye veya Z’den A’ya do?ru alfabetik olarak s?ralanabilir. S?ralanacak olan tablo seçildikten sonra Tablo / S?rala menü seçenekleri ile pencereye ula??l?r. Burada hangi sütunun s?ralanaca?? ‘S?ralama Ölçütü’ kutusunda , bu sütundaki bilgilerin türü de (metin / say?) tür kutusunda belirlenir. S?ralaman?n artan m? azalan m? s?rada olaca?? seçenekler ile belirlenir.
    ?ki hücre ayn? de?eri içeriyorsa bu iki hücrenin hangi sütuna göre s?ralanaca?? da istenirse ‘Sonraki’ çerçevesinde belirlenir.

Bir Tabloyu Otomatik Olarak Biçimlendirmek :

    Tabloyu t?klat?n.

    Tablo menüsünden, Otomatik Tablo Biçimi'ni t?klat?n.


    Biçimler kutusundan, istedi?iniz biçimi t?klat?n.

    ?stedi?iniz seçenekleri seçin.


Metni Tabloya Dönü?türmek :
    Tablo mant??? ile girilmemi? birtak?m bilgileri tabloya çevirmek mümkümdür. Tabloya dönü?türülen metin seçildikten sonra Tablo / Metni Tabloya Dönü?tür seçene?i ile metni tabloya çevirebilmek mümkün olmaktad?r.

Tabloda Ö?e Ta??ma Ve Kopyalama :
    Ta??mak veya kopyalamak istedi?iniz hücre, sat?r veya sütunlar? seçin.
Metni yeni bir yere, önceden orada bulunan metni de?i?tirmeden ta??mak veya kopyalamak için, yaln?zca hücrenin içindeki metni seçin; hücre sonu imini seçmeyin.
Yeni yerde bulunan metni ve biçimlendirmeyi de?i?tirmek için, ta??mak veya kopyalamak istedi?iniz metni ve hücre sonu imini seçin.
    Seçimi ta??mak için, onu yeni konuma sürükleyin.
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...