HTML Taglarında Kullanılan Genel Parametreler ve HTML Tag Yapısı

Bu parametreler dışında HTML Taglarında parametre kullanılması istenmemektedir.

HTML sayfaları HTML taglarıdan oluşurlar.

HTML tagları genellikle başlangıç ve bitiş tagları arasında kalan içerikten oluşurlar.
 

 <p>Bu bir HTML paragrafı örneğidir</p>

 
HTML Taglarında Kullanılan Genel Parametreler

HTML Taglarında Kullanılan Genel Parametreler

Örnek bir HTML sayfa yapısı:

 

<html>
<body>

<h1>Başlık</h1>
<p>Paragraf</p>

</body>
</html>

 

Yukarıdaki basit HTML sayfasını inceleyecek olursak:

<html> tagı sayfanın bir HTML sayfası olduğunu tanımlıyor. Başlangıç olarak <html> ve bitiş olarak </html> şeklinde kullanılıyor.

<body> tagı sayfa içeriklerinin bulunduğu bölümü tanımlıyor ve yine oda <body> şeklinde başlayıp </body> şeklinde bitiyor. <body> tagı içerisinde sayfa içeriğini görüyoruz.

HTML tagı yazarken açılan tagı kapatmayı unutmamalısınız. Unutsanızda tarayıcılar sizin yerinize tahmin ederek tagları kapatırlar.
 

Kapatılması Gerekmeyen HTML Tagları


Bir HTML tagı genellikle açılan ve kapanan tag arasındaki metni yada nesneyi biçimlendirmek için kullanılır. Ancak böyle bir amaç yoksa tag kapatılmayan taglar listesinde yer alır.

Örnegin <br> kapatılmayan bir tagdır. Çünkü bir metni yada objeyi biçimlendirmez sadece bir satır boşluk bırakır.

Kapatılması gerekmeyen taglarıda kendi üzerinden kapatmak mantıklıdır. Örnek <br />.

HTML5 kapatılması gerekmeyen tagların kendi üzerinden kapatılmasına gerek duymaz. Fakat XML parçalayıcıları gibi programlar yada hata kontrol sistemleri için tagların hepsinin kapalı olması gerekebilir.

HTML tagları küçük veya büyük harfle yazılabilirler.

Bu parametreler HTML tagının anlamını ve biçimini belirlemede kullanılırlar. Tüm HTML tagları içerisinde kullanılabilir olduklarından bu parametrelere Genel Parametre denmiştir.
 

Tag Parametreleri

  • HTML tagları parametreler (nitelikler) alabilir.
  • Bu parametreler bir öğe hakkında ek bilgi sağlar.
  • Parametreler daima başlangıç etiketi içerisinde belirtilir
  • Parametreler çiftler halindediler. Örnek:  isim="değer"

Örnek:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<body>

   

 <p title="Selamlama">Merhaba dünya, merhaba insanlık, merhaba bitkiler, merhaba kuşlar</p>

   

 <a href="http://www.w3schools.com">Bu bir link</a>

 

 <img src="w3schools.jpg" width="104" height="142">
 
 
Parametrelerde Çift ve Tek Tırnak Farkı:
 
 
<p title="John 'ShotGun' Nelson">

<p title='John "ShotGun" Nelson'>
 
 

 

 

 

HTML Genel Parametreleri

Parametre (Attribute) Açıklama
class Bir tag için tanımlı olan CSS etiket ve etiketlerinin yazıldığı bölümdür. En çok kullanılan parametredir.
alt Bir resim yüklenemediğinde resimin olduğu yerde görünen metin, aynı zamanda arama motorları için resmi açıklayan metnin olduğu bölüm
disabled Bir form elementi kulanılmaz duruma getirir.
href Bir link için URL adresini içeren kısım
id Bir tag için tekil olarak verilen isim
src Bir resime ait URL adresinin yazıldığı kısım
style Bir tag için doğrusal CSS tanımlaması yapmak için kullanılan bölüm.
title Bir tag için tanımlı açıklama bilgisinin bulunduğu kısım. Mouse nesnenin üzerine geldiğinde açılan küçük sarı pencereyi oluşturmayı sağlar.
accesskey Bir tag için kısa yol tuşu veya form nesnensine odaklama yapan kısım
contenteditable Bir eleman içeriğinin düzenlenebilir olup olmadığını belirtir
contextmenu Bir içerik öğesi için Menü belirtir. Menü kullanıcının sağ tıklamasıyla görünür
data-* Özel veri depolamak için kullanılan ya da uygulama için kullanılan özel veri sayfası için
dir Bir elemanın içeriği için metin yönünü belirtir
draggable Bir öğenin sürüklenebilir olup olmadığını belirtir
dropzone Specifies whether the dragged data is copied, moved, or linked, when dropped
hidden Specifies that an element is not yet, or is no longer, relevant
lang Specifies the language of the element's content
spellcheck Specifies whether the element is to have its spelling and grammar checked or not
tabindex Specifies the tabbing order of an element
translate Specifies whether the content of an element should be translated or not

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...