Konular

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir
0.1 Konu ba?l?klar?
Daha rahat okunabilmesi için döküman ?u ?ekilde ba?l?klara ayr?lm??t?r:

        1. PNG Nedir?
        2. PNG format?n?n özellikleri ve di?er formatlarla kar??la?t?r?lmas?
        2.1 PNG'nin GIF kar??s?nda en önemli dört özelli?i
        2.2 PNG'nin di?er önemli özellikleri
        2.3 PNG ve animasyon
        3. PNG'yi etkin kullanmak
        3.1 Her editör PNG'yi iyi kaydetmeyebilir!
        3.2 Dikkat edilmesi gerekenler
        3.3 GIMP kullananlara ek tavsiyeler
        4. Yard?mc? programlar
        5. PNG destekleyen uygulamalar
        6. Tavsiye siteler/dökümanlar
        7. Kaynaklar


1. PNG Nedir?
PNG, Portable Network Graphics, 1995 y?l?nda geli?tirilmeye ba?lanan ve k?sa bir sürede geli?tirilmesi tamamlanm??, ?u an birçok program taraf?ndan desteklenen bir resim format?d?r. GIF'in lisans sorunlar?ndan dolay?, bu formata bir alternatif olarak üretilmi?tir ve GIF'e göre birçok avantaj? bulunmaktad?r. Bu resim format?n?n neredeyse tüm programlar taraf?ndan desteklenmesine ve GIF'e kar?? büyük avantajlar? olmas?na ra?men, benim gördü?üm kadar?yla, ne yaz?kki pek fazla tan?nm?yor ve kullan?lm?yor.

2. PNG format?n?n özellikleri ve di?er formatlarla kar??la?t?r?lmas?

Ba?ta GIF format?n?n yerine geçmesi için olu?turulan bu format GIF'ten hem daha iyidir hem de içerisinde birçok geli?mi? özelli?i bar?nd?r?r.

2.1 PNG'nin GIF kar??s?nda en önemli dört özelli?i:
-lisans problemleri yoktur!: GIF, Unisys taraf?ndan patentli olan LZW s?k??t?rma methodunu kullan?r. Bu da Unisys'ye gerekli ücret ödenmeden yap?lan GIF kullan?mlar?nda yasal problemler yaratabilir ve bu format? kullanan firmalar/ki?iler Unisys'ye ücret ödemek zorunda b?rak?labilir.
-alpha channels(alfa kanallar?): PNG resim biçimi, her pikselde RGB'ye ek olarak alfa kanal? bilgisini içerebilir. Bu sayede alfa kanal? GIF gibi tek renkten olu?maz. Bu, olu?turulacak olan resimlerde de?i?ken ?effafl?k, farkl? gölgelendirme veya baz? farkl? efektler yaratma f?rsat? sunar.
-gamma correction(orta ton düzeltimi): Platformlar aras? ???k fark?ndan kaynaklanan bozukluklar? gidermeye yöneliktir. Daha kolay anla??lmas? için; Macintoshlarda olu?turulan bir resmin PClerde daha koyu gözükmesi, PClerde olu?turulan resimlerin Macintoshlarda daha ayd?nl?k gözükmesi ve benzer sorunlar? düzeltmeye yönelik gamma(orta tonlar) bilgisi içeren bir renk yönetim sistemi denilebilir.
-two-dimensional interlacing: Resmin yüklenirken k?s?m k?s?m görüntülenmesini sa?lar. GIF format?nda da bu özellik vard?r ancak GIF format?n?nki tek boyutludur(one-dimensional interlacing). Örnek bir resim ile(http://www.libpng.org/pub/png/img_png/adam7gif.gif) bu ikisi kar??la?t?r?ld???nda görülebilir ki, GIF dosyas?n?n yakla??k 1/8'i gözüktü?ünde, PNG'nin ilk k?sm? gözükür durumdad?r. PNG'nin bu ilk görüntülenen k?sm? tüm resim boyutunun 1/64'ü kadar?n? olu?tururken, GIF'inki 1/8'ini olu?turur. Bu da, 2 resmin de 64kb büyüklü?ünde oldu?unu varsayarsak(ki normalde PNG, GIF'e göre daha küçük boyutlardad?r), GIF resminin ilk olarak tamamen görüntülenmesi için 8kb, PNG resminin ilk olarak tamamen görüntülenmesi için de 1kb k?sm?n?n yüklenmesi demektir. Resimlerin belirginle?mesi ve tamamen yüklenme a?amas? yine bu örnek resimde görülebilmektedir. Dolay?s?yla resmin belirginle?mesi i?leminin PNG format?nda GIF'e oranla daha h?zl? olaca?? ç?kart?labilir.

2.2 PNG'nin di?er önemli özellikleri
-Resimleri gerçekrenk olarak kaydedebilir (48-bit gerçekrenk ve 16-bit griölçekli): GIF ile kaydedilen resimler maksimum 256 renk olarak kaydedilebilir ancak PNG'de bu ?ekilde bir k?s?tlama yoktur.
-Daha iyi s?k??t?rma oran?na sahiptir: Resimlerin kalitelerini dü?ürmeden, di?er formatlara göre daha iyi s?k??t?r?r. Bu, resmin daha kaliteli ve boyutlar?n?n daha küçük olmas?n? sa?lar ki bu da; grafik a?arl?kl? bir web sitesinde(örne?in bir karikatür sitesinde) daha az trafik olu?mas?, ziyaretçilerin sayfalara daha h?zl? ula?mas?, resimleri olu?turan ki?inin yapt??? çal??malarda kalite kayb?n?n olmamas? gibi baz? avantajlar? da do?al olarak beraberinde getirir.
-S?k??t?rd??? resimlerde kalite kayb? olu?maz: JPEG format?n?n en kaliteli hali bile resimlerde kalite kayb?na yolaçar ancak PNG biçimindeki resimleri s?k??t?r?rken bu ?ekilde bir kalite kayb? olu?maz.
Burada hemen ?unu söylememiz gerekir ki; JPEG, baz? durumlarda(özellikle foto?raflarda) PNG'den daha iyi s?k??t?rma oran?na sahiptir. Bu bahsedilen durumlarda kalite kayb? farkedilmez ve s?k??t?rma oran? PNG'ye göre daha iyi olabilir.

Di?er özellikleri ve detayl? anlat?m için bkz. http://www.libpng.org/pub/png/pngintro.html

2.3 PNG ve animasyon
PNG resim format?n?n GIF yerine geçerken tek hedeflemedi?i özellik, çoklu resim ve animasyon deste?idir. PNG "tek resim" format? olmay? amaçlamaktad?r. 1999 y?l? ortalar?nda tamamlanan ve birçok programa deste?i eklenen PNG benzeri bir format, MNG(Multiple-image Network Graphics), bunu gerçekle?tirebilmektedir.
GIF'lerinizi PNG format?na dönü?türürken akl?n?zda tutman?z gereken, PNG'de animasyon deste?inin olmay???d?r. Bu animasyonlu GIF'lerinizi MNG'ye çevirebilirsiniz.
MNG için bkz. http://www.libpng.org/pub/mng/

3. PNG'yi etkin kullanmak
PNG format?n?n resimleri daha kaliteli kaydetti?i ve di?er formatlara oranla daha iyi s?k??t?rd??? malum. Ancak baz? faktörler dikkate al?nmazsa, kaydetti?iniz PNG dosyas?n?n boyutlar? di?er resimlerden daha büyük olabilir.
3.1 Her editör PNG'yi iyi kaydetmeyebilir!
Birçok resim editörü ile beraber PNG deste?i gelmekte. Yani üzerinde çal??t???m?z resimleri PNG olarak kaydetme kabiliyetleri var. Ancak bu, hepsinin bu format? etkin kulland??? anlam?na gelmiyor. Aç?k kaynak kodlu, güçlü bir resim editörü olan The GIMP, JASC Paint Shop Pro 7(PNG optimizer da içeriyor), Macromedia Fireworks PNG'yi efektif kullanabilen programlar aras?nda say?labilir.
Bazen kaydedilmi? resimleri daha fazla s?k??t?rmak, optimize etmek gerekebilir. Bunun için ücretli/ücretsiz ek baz? programlar mevcut. Bu programlar hakk?ndaki bilgiyi "Yard?mc? programlar" içerisine bulabilirsiniz.

3.2 Dikkat edilmesi gerekenler
-Kaydetti?iniz resimlerin renk kapasitesini, daha fazlas?na ihtiyac?n?z yoksa ve görüntüde bir problem yaratm?yorsa 256 renk veya daha az olacak ?ekilde yap?land?r?n. Önceden GIF kulland?ysan?z zaten ?u ana kadar, daha yukar?s?n? desteklemedi?i için, resimleri hep 256 renk kaydettiniz.
-Resmin web taray?c?s? taraf?ndan yüklenirken bir yandan da k?s?m k?s?m görüntülenmesini sa?layan ve ziyaretçiye daha çabuk yükleniyor izlenimi veren "interlacing" özelli?ini kullanmak resim boyutunu artt?racakt?r. Dolay?s?yla gerekmedi?inde bunu devreden ç?kartarak resmin daha da küçük olmas?n? sa?layabilirsiniz.
-Önceden JPEG olarak kaydedilmi? bir resmi PNG'ye dönü?türmeyin. JPEG'in yapt??? s?k??t?rma sonucu olu?an renk bilgilerinin PNG ile baz? uyu?mazl?klar? olabilece?i söylenmektedir. Bu yüzden JPEG'lerinizi PNG yapmaktan kaç?n?n. Ancak GIF format?ndaki resimlerinizi herhangi bir problem olmaks?z?n, daha iyi bir s?k??t?rmayla, PNG format?na dönü?türebilirsiniz.
-Gerekti?i yerde gereken format? kullan?n. Birçok resim format?na kar?? büyük avantajlar? olan PNG, fanatiklik halinde her yerde kullan?lmaya çal???l?rsa, baz? resimlerde daha büyük boyutlar elde edilebilir. Örne?in JPEG baz? kullan?mlarda, özellikle foto?raflarda, daha iyi s?k??t?rma oran?na sahiptir. Bu yüzden bu tarz alanlarda PNG yerine JPEG de kullan?labilir. Bir örne?i için bkz. http://www.libpng.org/pub/png/pngfaq.html#jpeg-logo

3.3 GIMP kullananlara ek tavsiyeler
Ben grafik editörü olarak GIMP kullan?yorum. GIMP'te bir resmi PNG olarak kaydetmek istedi?inizde kar??n?za ç?kan kaydetme seçeneklerini, yukar?daki "Dikkat edilmesi gerekenler" göz önünde bulundurularak seçebilir veya seçmeyebilirsiniz. Bunun yan?nda en alttaki "S?k??t?rma Oran?"(Compression Level), JPEG kaydetme diyaloglar?ndaki s?k??t?rma oran?n?nda oldu?u gibi görüntü kalitesini dü?ürmez. Yani bunu maksimum de?erine, 9'a, getirebilirsiniz. Daha yüksek s?k??t?rma oran? sadece, bilgisayar?n?z?n h?z?na göre, resmin kaydetme zaman?n? uzatacakt?r.

4. Yard?mc? programlar
pngcrush - PNG resimlerini optimize(eniyileme) eden bu program Windows, Linux ve unix tabanl? di?er i?letim sistemlerinde ve MacOS X'te kullan?labilen, özgür, aç?k kaynak kodlu bir yaz?l?md?r. Komut sat?r?ndan çal??an bu araç PNG dosya boyutlar?n? dü?ürmede kullan?labilir. Program?n di?er optimize edici özellikleri de bulunmaktad?r.
http://pmt.sourceforge.net/pngcrush/

gif2png - GIF resimlerini PNG'ye çevirmekte kullan?labilecek bir araçt?r. Linux, Unix ve Windows alt?nda çal??abilen, özgür, aç?k kaynak kodlu bir yaz?l?md?r. gif2png ile birlikte, komple bir web sitesini GIF'lerden kurtarabilece?iniz(HTML ve PHP sayfalar?ndaki GIF'lere olan "IMG" html taglerini de düzeltebilen) web2png adl? bir script gelmektedir.
http://catb.org/~esr/gif2png/
http://exe2bin.com/gif2png-win32/ (windows versiyonu)

pngcheck - PNG, JNG ve MNG dosyalar?n?n bütünlü?ünü, do?rulu?unu kontrol eder. pngmeta program? gibi, bu dosyalar?n çe?itli özellikleri hakk?nda bilgi edinmek için de kullan?labilir(boyutu, renk bilgisi vs.). Unix, Windows, Macintosh ba?ta olmak üzere yakla??k tüm platformlarda çal??an, aç?k kaynak kodlu bir yaz?l?md?r.
http://www.libpng.org/pub/png/apps/pngcheck.html

pngmeta - PNG dosyalar?n?n meta bilgisini(metadata) gösterebilen, aç?k kaynak kodlu bir yaz?l?md?r. Windows ve Linux alt?nda çal??abilmektedir.
http://www.libpng.org/pub/png/apps/pngmeta.html
program, 1.11 versiyonundan sonra http://pmt.sourceforge.net/pngmeta/ adresinden edinilebilir.

Yukar?da sadece aç?k kaynak kodlu, özgür yaz?l?mlar yer almaktad?r. Ki?isel kullan?m için ücretsiz veya shareware di?er PNG s?k??t?r?c? ve optimize edicileri, GIF->PNG çeviricileri için http://burnallgifs.org/#software adresine bakabilirsiniz.

5. PNG destekleyen uygulamalar
PNG format? yakla??k tüm web taray?c?lar? taraf?ndan desteklenmektedir. Bunlar aras?nda Internet Explorer(4.0 ve yukar?s?), Netscape(4.04 ve yukar?s?), Mozilla(ve Galeon, K-Meleon gibi aç?k kaynak altyap?s?n? kullanan di?erleri), Konqueror, Opera, Amayra vs. say?labilir.
PNG destekleyen tüm uygulamalar?n listesine http://www.libpng.org/pub/png/pngapps.html adresinden eri?ebilirsiniz.

6. Tavsiye siteler/dökümanlar
PNG hakk?nda daha fazla ve daha detayl? bilgi edinmek için a?a??daki sayfalara/dökümanlara gözatman?z? tavsiye ederim. Ayr?ca yukar?da yeralan bilgiler hakk?nda detayl? bilgiye "Kaynaklar" içerisinden ula?abilirsiniz.
PNG ana sayfas?
  <http://www.libpng.org/pub/png/>
PNG (Portable Network Graphics) Specification, W3C Recommendation REC-png.html
  <http://www.w3.org/TR/REC-png.html>

7. Kaynaklar
History of the Portable Network Graphics (PNG) Format
  <http://www.libpng.org/pub/png/pnghist.html>

A Basic Introduction to PNG Features
  <http://www.libpng.org/pub/png/pngintro.html>

PNG Frequently Asked Questions
  <http://www.libpng.org/pub/png/pngfaq.html>

Burn All GIFs
  <http://burnallgifs.org>

PNG Tips for Cartoonists
  <http://hackles.org/etc/png.html>

Kaynak toynak.com/warex/docs/png.html
Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

38,272 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,877 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,752 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,383 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,416 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,303 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,707 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,507 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,367 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,827 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,799 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,747 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,324 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Contact Sheet

Contact sheet

19,321 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Clone Source

Clone source

19,025 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,690 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,473 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Spot Healing Brush Tool

Spot Healing Brush Toolun Kullanımı Hakkında

18,039 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 10:16:12

Yükleniyor...