Renkler Hakk?nda.

Renk I????n Meydana Getirdi?i Fiziksel Bir Olgudur. Birazda Psikolojik Bir Etkisi Vard?r. I????n Farkl?la?mas? Bize Farkl? Alg?lamalar Yaratt???ndan, Gelen I??k Kayna??n?n Yap?s?, I???? Geçiren Veya Yans?tan Maalzemenin Yap?s? Ve Alg?layan Gözümüz Oldu?u ?cin De?i?kenlikleri ?çerebilir. Yani Yan?labiliriz. Bunun ?çin Renk Nedir Sorusuna Bir Yerden Ba?lamak Gerekirse Renk I??kt?r Yan?t? Verilebilir.

I????n olmad??? yerde ne gözümüzün nede malzemelerin renkleri vard?r. Yani her yer karanl?k ve buna takt???m?z ad ise Siyaht?r. I??k olmad??? için malzemelirin renkleri görülemiyor, asl?nda varlar demek sonu gelmez bir felsefi tart??ma içine girmek demektir. Bu yüzden bunu basitçe ifade etmek gerekirse ?????n olmad??? yerde renk olmaz. I??k e?ittir Renk olarak tan?mlayabiliriz.

Buna basit bir örnek verelim. Gün ?????ndan tecrit edilmi? bir odada,
Beyaz bir ka??da mavi spot ????? ile ayd?nlatt???m?zda mavi güzükür. Malzememizin mavi gözükmesini sa?layan mavi spot ?????d?r, asl?nda ka??d?m?z beyazd?r. Ka??d?m?z? mavi yapan ?????n içindeki mavi kanal?n ayd?nlatmas?d?r. Yani ?????n içindeki renk spektumunun mavi bölümüdür. Bir malzemeyi hangi renkle görece?imiz onu ayd?nlatan ???k kayna??n?n rengiyle de?i?ir.

E?er çevremizde gördü?ümüz maddelerin ayd?nlat?lmas? gün ????? (güne? ?????) ile oluyorsa gözümüzün geçirdi?i evrim sonucunda, gün ?????n?n içindeki spektrumun renk bantlar?n? emen (asorbe eden), ememedi?ini (asorbe edemedi?i) yans?tt??? renk kodunu görürüz.

I??k

I??k nedir, herhangi bir kaynaktan yay?lan, içinde farkl? renklerin yakla??k olarak e?it kar???m? ile meydana gelen bir enerji biçimidir. Homojen de?ildir.

Bizi ilgilendiren onun içinde bar?nd?rd??? renkler oldu?undan, bu yay?lma veya ayd?nlatma süresinde, ayd?nlatt??? malzemenin üzerine çarp?p, ???k kayna?? içindeki hangi renklerin o malzeme taraf?ndan emilip hagisinin geri yans?tt???d?r.

Geri yans?yan renk malzemenin rengini olu?turur. Örne?in malzememiz ?????n içindeki tüm renkleri emip yans?tmazsa siyah olarak alg?lar?z. Tersi olursa, yani tüm ????? geri yans?t?rsa beyaz olarak alg?lar?z. Veya sadece maviyi yans?t?rsa mavi olarak alg?lar?z. K?saca do?ada var olan her?ey ????? emip yans?tt??? oranda renklidir.

Buna göre temel kabul edilen 3 renk modeli vard?r.

Bunlar LAB, RGB, CMYK ve bunlara ait renk bilgilerini içeren HSL.

Bu modellere ek olarak bask? ortamlar?nda kullan?lan,

Pantone (spot),
Tire (Bipmap ve GrayScale),
Dublex (Duaton) biçimlerdir.
LAB model do?ada var olan renklerin gözle görülebilen en geni? alan?n? ölçmeye yarayan uluslararas? bir ölçü standart?d?r.

Bu yolla renkleri ölçebilir ve kodlayabiliriz.

RGB, ölçülebilen renklerin bask? ortam?na ta??mada filtre görevi görerek, renklerin kanallara ayr?lmas? i?ini üstlenir.
CMYK ise kanallar?na ayr?lm?? bu renkleri, bask? ortam?na ta??mak için tekrar kanallara ay?rma i?ini üstlenir. Bugün bask? ortamlar?nda standart olarak kabul gören prosess diye adland?r?lan CMYK sistemi, çok büyük olmasa da ölçülebilen renklerin aktar?m? s?ras?nda kay?plara u?rar. Ölçülebilen renkler RGB ile elde edildi?inde kayba u?rarlar. CMYK'ya dönü?türülünce ikinci bir kayba u?rarlar.

RGB parlak ve floresan renkleri görür.
CMYK ise bu renkleri göremez.

Buna yap?labilecek bir ?ey yoktur. Belki ileride teknolojik geli?me bu kay?plar? kapatabilir. Bizim yapaca??m?z bu kay?plar? bilmek ve resim düzeltme programlar? arac?l???yla kay?plar? aza indirmektir.

RGB model ?çinde üç temel rengi bar?nd?ran RGB, her renk içinde de iki rengi bar?nd?r?r. RGB modele ihtiyaç varm?d?r E?er yapaca??m?z i? bask? ortam?na ta??nmayacak ise elbette vard?r. ?nternet veya yapaca??m?z i? sadece ekranda sunum ise RGB modeli kullanman?zda yarar var. Nedeni basit diskinizde hem az yer tutar hemde parlak renkleri içerdi?i için görüntünüz daha iyi olur. Ba?ka bir yol ise döküman?n?z çok yüksek megabayt tutuyorsa RGB çal??man?z.

Yaln?z burada dikkat edece?iniz bir konu, i?iniz bittikden sonra CMYK modele dönmeniz ve CMYK modele dönerken referanslardan çevirme i?lemini nas?l yapaca??n?z? belirleminizdir. ?lerki bölümlerde ele al?nan refaranslar bölümünde anlat?lanlara bakarak bu i?lemi yaparsan?z RGB'den CMYK'ya çevrim i?lemini az kay?pla yapabilirsiniz.

Önceden taranm?? bir görüntü üzerinde çal???rken bu o kadar sorun olmaz ama kendinizin yaratt??? bir dosya ise sorun olabilir. Çevrimden önce ne kadar kayba u?rad???n?z hakk?nda bilgi edinmek isterseniz Gamut uyar?s? komutunu kullanabilirsiniz. ?ekilde görüldü?ü gibi RGB'yi olu?turan renkleri s?ralarsak; K?rm?z? ile Sar? birle?erek RED kanal?n?, Mavi ile Sar? birle?erek GREEN kanal?n?, K?rm?z? ile Mavi birle?erek BLUE kanal?n? olu?tururlar. Genel olarak Scannerler bir görüntüyü bilgisayarlara bu kanallar? kullanarak aktar?rlar. K?saca RGB model, ofset haz?rl?kta renkli bir görüntüyü kanallar?na ay?rma görevi görür. CMYK model bu üç filtreyi kullanarak, içlerindeki z?t renklerin birbirlerini görmemesi ilkesinden yararlan?p temel renkleri elde eder.

Örnek vermek gerekirse bir resme; Red filtresi ile bakt???m?zda mavi rengi, Blue filtresi ile bakt???m?zda sar? rengi, Green filtresi ile bakt???m?zda k?rm?z? rengi görürüz Bu ayr??ma bask? standart? olan CMYK modele alt yap? olu?turur. Ama ortada siyah yoktur. CMYK modelin tek ba??na bir kanal olarak siyah rengi içinde bulundurmas? gerekmektedir. Bu nedenle CMYK, RGB kanallar?n? dönü?türürken siyah kanal? di?er renklerden eksilterek olu?turur. CYMK Model Prosess diye adland?rd???m?z CMYK'ya neden ihtiyac?m?z vard?r RGB kanallar? ile olu?turulan bir görüntüyü ofset makinalar?nda basamay?z. Nedeni basittir. RGB her kanal?nda iki ayr? rengi bar?nd?r?r.

Bask?daki temel boyalar ikili rengi içermezler. Üst üste gelen renklerin nas?l bir sonuç verece?i bilinemez. Ayr?ca siyah renk de ortada yoktur. Çünkü RGB modelde siyah renk her kanal?n e?it miktarda kar???mdan elde edilir. Ekranda RGB ile olu?turdu?umuz siyah rengi bask? ortam?na ta??d???m?zda koyu kahve veya daha farkl? renk ile kar??la??r?z. Bu tür kar???kl??? ortadan kald?rmak için CMYK bir bask? standart? olarak geli?mi?tir. CMYK do?ada olmayan siyah rengi olu?turarak bask? yoluyla bir ka??t üzerinde görüntüyü olu?turur. Dolay?s?yla Siyah ekleme bir renktir.

E?er siyah rengi C+M+Y'den elde etmeye kalkarsak koyu kahverengiyi olu?turur ve detay kaybettirir. CMYK temel olarak kabul etti?i dört rengi ?ekilde görüldü?ü gibi ayr??t?r?r. Buna göre CMYK'y? tan?mlamak gerekirse: CMYK dört renk üzerine kurulu bir modeldir. Mavi-K?rm?z?-Sar? ve Siyah renklerden olu?ur. Bask? ortam?nda yar? transparan mürekkepler kullanarak görüntüyü ka??da aktar?r.

HSL Renk kontrol ve düzeltme modelidir. Hue renk özünü, Saturate doyma noktas?n? yani matl?k ve parlakl???n?, Lightness ise aç?kl?k ve koyulu?unu denetler. Bir resim üzerinde detay kaybetmeden renk de?i?iklikleri yapma olana?? verir.

GrayScale Sektörümüzde S/B foto?raf olarak adland?r?l?r. Sadece siyah plakadan olu?ur. CMYK'n?n siyah plakas? ile ayn? de?erleri ta??maz. Tüm renklerin birle?iminden tek plaka haline dönü?türülerek elde edilir.

Pantone Tek yüzey renk düzenidir. Genelde spot renk diye adland?r?l?r. Bask? ortamlar?nda ekstra renkler ile bas?l?r. ?çinde farkl? renkleri bar?nd?rd??? için iki ayr? pantone rengi birle?tiremeyiz. Birle?ti?i zaman ne tür sonuçlar alaca??m?z? önceden kestiremeyiz. Ancak tint (Tram) kullanarak kendi yüzey rengini de?i?tirebiliriz.

Photoshop 5.0 art?k Spot renklari kullanabilmekte. CMYK kanal? d???nda kullanabilece?iniz spot kanallar yaratmada ve onlar? film bask?s?na ta??yabilmektedir. ?lerki sayfalarda görece?imiz gibi, örne?in desen çal??malar?nda parlak olarak basaca??n?z renkleri veya yald?z renkleri ayr? bir kanalda toplayabilirsiniz.

Duatone Dublex veya Sepya olarak bilinir. ?ki ya da daha fazla rengi içerebilir. Genelde temel renk olarak siyah a??rl?kl? çal???l?r. CMYK ve d???nda kalan spot renklerde kullan?labilir. Ayr? ayr? plakalarla olu?turulan bir görüntü istenirse CMYK'ya çevrilerek prosess olarak bas?labilir. Bu tür bir çal??ma yap?ld???nda e?er sadece vermi? oldu?unuz spot renklerin bas?lmas?n? (kendi renk adlar? ile) istiyorsan?z dosyan?z? mutlaka EPS format?nda kaydetmelisiniz. Örne?in dosyan?zda kulland???n?z renklerden biri Siyah di?eri ise Pantone 386, resminizi EPS format?nda kaydedip herhangi bir sayfa düzenleme program?na ça??rd???n?zda resmin renk adlar?n? ça??rm?? oldu?unuz program?n renk paletinde görebilirsiniz. Resminizin içinde kulland???n?z Pantone 386 rengi sayfa üzerinde herhangi (yaz? veya çizim) bir objeye verebilirsiniz. Böylelikle resminizin içinde kulland???n?z renk ile sayfan?z içinde kulland???n?z renk ayn? palet içinde filme aktar?lacakt?r. 

Kaynak www.webdersleri.com/sayfa.asp

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...