Vektör Bitmap Nedir?

Vektör grafikler çözünürlükten ba??ms?z, herbir nesnenin matematiksel ifadelerle olu?turuldu?u ve en önemlisi detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür. Bitmap türü grafi?i tan?mlayacak olursak, ilgili imaj? olu?turan ve herbiri renk bilgisi içeren piksel veya noktalar?n yanyana ve alt alta dizilmesiyle olu?an grafik türüdür. Piksel’den k?saca bahsetmek gerekirse bir bitmap görüntüyü olu?turan en küçük noktad?r. A?a??daki nesneye yak?ndan bak?ld???nda piksellerden olu?tu?u görülüyor ve büyütüldü?ünde görüntü kalitesinde kay?p ya?an?yor
Vektör grafik nedir?

Vektör grafikler çözünürlükten ba??ms?z, herbir nesne matematiksel ifadelerle olu?turulan ve en önemlisi detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür. A?a??da görüldü?ü üzere vektörel nesne büyütüldü?ünde herhangi bir bozulma gerçekle?miyor.

Vektör grafikler hangi programlarla olu?turulabilir?

Vektör grafik üretmek için yap?lan birçok program mevcut. Bunlar?n aras?nda en çok bilinen ve benimde severek kulland???m program olan Adobe Illustrator bulunuyor. Adobe Illustrator’un dosya uzant?s? .ai’dir. Öte yandan ülkemizde özellikle bask? alan?nda kullan?lan ve bence Illustrator kadar kullan??l? olmayan Corel Draw bulunuyor. Corel Draw’?n dosya uzant?s? .cdr’dir. Yine ülkemizde pek bir popüler olan ve kullan?m? di?er programlara nazaran daha basit olan fakat gelece?i biraz meçhul olan Macromedia(Adobe) Freehand bulunur. Freehand’in dosya uzant?s? .fh(X)’dir. Bu ticari programlar?n yan?s?ra arabirimi Corel Draw’a benzeyen ve aç?k kaynakl?, ücretsiz bir program olan Inkscape‘de denenmeye de?er bir program oldu?unu söylemeden geçmeyelim. Inkscape ile çok sa?lam çal??malar yap?ld???n? gördüm ve Inkscape ço?u i?letim sisteminde çal???r durumdad?r. Inkscape’in kulland??? dosya uzant?s? .svg’dir. Son olarak yukarda bahsetti?im programlar kadar geli?mi? olmasada web grafikleri için kullanabilece?iniz, vektörel çizim yetene?ine sahip olan Macromedia(Adobe) Fireworks‘dan da bahsedebiliriz. Öte yandan Fireworks bitmap çizim yeteneklerine de sahip. Bunun için Muhammet Sevim‘in haz?rlam?? oldu?u yaz?y? gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Fireworks’un kulland??? dosya uzant?s? ise .png’dir.

Bahsetti?im bu dosya uzant?lar?n?n yan?s?ra .svg, .eps, .wmf gibi dosya uzant?lar?n? da yukar?daki programlar ortak olarak kullanabiliyorlar.

Bitmap grafik nedir?

Bitmap türü grafi?i tan?mlayacak olursak, ilgili imaj? olu?turan ve herbiri renk bilgisi içeren piksel veya noktalar?n yanyana ve alt alta dizilmesiyle olu?an grafik türüdür. Piksel’den k?saca bahsetmek gerekirse bir bitmap görüntüyü olu?turan en küçük noktad?r. A?a??daki nesneye yak?ndan bak?ld???nda piksellerden olu?tu?u görülüyor ve büyütüldü?ünde görüntü kalitesinde kay?p ya?an?yor.

Bitmap grafikler hangi programlarla olu?turulabilir?

Bu tür grafikleri olu?turmak için en bilindik ve en popüler olan, yine benim kullan?yor oldu?um Adobe Photoshop‘u ilk ba?ta sayabiliriz. Sonras?nda uzun zamand?r Adobe Photoshop’a alternatif olarak gösterilen Corel PaintShop Pro‘dan bahsedebiliriz. Yine bir aç?k kaynakl? ve ücretsiz bir program olan Gimp‘i de duymu?sunuzdur. E?er Gimp’in arayüzüne yabanc? iseniz GimpShop‘u deneyebilirsiniz. GimpShop’daki menüler ve k?sayol tu?lar? Adobe Photoshop ile hemen hemen ayn? yap?lmaya çal???lm?? böylece bir nebzede olsa Adobe Photoshop kullan?yor gibi Gimp’i kullanabiliyorsunuz. Bitmap grafiklerde en çok kullan?lan uzant?lardan bahsetmek gerekirse .jpg, .png, .gif, .bmp gibilerini sayabiliriz.

Vektör grafiklerin avantajlar?

* Vektör grafikler farkl? boyutlar ve farkl? renklerde üretilmesi gereken çal??malarda kullanmak için idealdir. Örne?in bir vektörel görsel çal??mas? büyük bir ilan tahtas? için büyütülüp kullan?labilir. Ayn? zamanda istenilen derecede küçültülüp kalite kayb? olmaks?z?n bir kartvizit üzerine de bas?labilir. Çal??man?n görsel olarak detaylar?? her iki durumda da kay?ba u?ramaz.
* Vektör grafikler gerekti?inde bitmap haline kolayl?kla getirilebilir.
* Vektör grafikler istenildi?inde büyütülebilir, nesneler yeniden renklendirilebilir, nesneler yeniden ?ekillendirilebilir.
* Dosya boyutu olarak daha az yer kaplarlar.

Vektör grafiklerin dezavantajlar?

* Vektörel grafik çal??malar?nda görsel olarak foto?raf kalitesinde üretim yapamass?n?z.
* Vektörel grafik çal??malar? web üzerinde bitmap olarak çevirmeden kullanamass?n?z. Yaln?z son zamanlarda .svg diye bir dosya türü ile bu mümkün gibi görünsede bu konu hakk?nda tam olarak bir bilgim yok.

Bitmap grafiklerin avantajlar?

* Bitmap grafikler milyonlarca renk de?i?imi alabilir.
* Bitmap grafiklerde piksellerin herbirine müdahale edebilirsiniz. Bu sayede foto?rafç?lar veya say?sal sanatç?lar foto?raflara rötü? i?lemi veya manipüle edebiliyorlar.

Bitmap grafiklerin dezavantajlar?

* Bitmap grafi?in sahip oldu?u çözünürlükten daha yükse?e getirildi?inde keskinli?ini yitirir ve görüntüde bozukluk meydana gelir. Ayn? zamanda sahip oldu?u çözünürlükten daha a?a?? hale getirildi?inde de pikseller kald?r?ld??? için orijinal görüntüsünü kaybeder.
* Bitmap grafikler özel dosya biçimlerini saymassak(Photoshop gibi programlar?n kulland??? .psd dosya türü gibi) katman bilgileri içermezler. Bu yüzden düzenlenmesi vektör grafiklere nazaran zordur.
* Bitmap grafikler vektör grafiklere nazaran bilgisayarda dosya boyutu olarak daha fazla yer kaplar.

Kaynak http://www.grafikafe.com/?p=19
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...