Layer Mask.

Layer'da Görünmesini ?stemedi?imiz K?s?mlar? Kapatmak ?çin En ?yi Yöntem Layer Mask Kullanmakt?r.


Layer Maska ula?aca??n?z yer buras?.

Hangi layera eklemek istiyorsan?z o seçiliyken buraya ula??rsan?z, layer?n yan?na bir bölüm daha eklenir. Eklenen bölümle layer birbirine kilitlidir, yer de?i?tirdi?iniz zaman birlikte hareket eder, özel bir nedeniniz yoksa bu kilidi açmay?n. Çal???rken sa?daki ?u an beyaz görünen bölüm üzerinde i?lem yapacaks?n?z. Ba?ka layerlarda çal??t?ktan sonra buraya döndü?ünüzde, do?ru yere t?klamay? unutmay?n. Yoksa resmin üstünde ç?l??m?? olursunuz, mask?n de?il.

Üst alt renk mask k?sm?na t?kl? iken siyah/beyaza döner.

??in durumuna göre f?rça büyüklü?ünü belirleyin.

Maskta f?rça ile siyah boyad???n?z yer, art?k görünmez olur.
Beyaz? üst renk yaparsan?z ve beyaz boyarsan?z, görünmez olan yerleri tekrar görmeye ba?lars?n?z.

F?rçan?n opacity de?erini azaltarak iki layer aras?ndaki geçi?in yumu?ak olmas?n? sa?layabilirsiniz. Sonuçta hepsi, yapmak istedi?iniz amaca uygun de?i?tirebilece?iniz ?eylerdir.

 

Layer Mask? hiç silmeden b?rakabilece?iniz gibi, silmeye de karar verebilirsiniz. Layer penceresinin alt?ndaki çöp kutusunu ikonuna sürükleyerek bunu yapabilirsiniz. Bu durumda size soran bir pencere görünür. Yapt?klar?n?z?n layer üzerinde uygulanmas?n? istiyor musunuz, istemiyor musunuz?
?stiyorsan?z Apply, de?ilse, Discart dü?mesine t?klaman?z gerekir.

 

Çal??man?z?n bir a?amas?nda, mask? iptal etmedene sadece görünmez yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için, Shift tu?u bas?l?yken Layer Mask üzerine t?klay?n. ?ekilde göründü?ü gibi, k?rm?z? bir çarp? olu?acak, ve siz tekrar ayn? i?lemi yap?ncaya kadar devre d??? kalacakt?r.

 

 

Uygulamay? bir örnek üzerinde deneyelim.

Bu elimizdeki ilk layer... ctrl+J ile ço?alt?n.

 

Üzerine bir tablo çereçevesi ekledim, gölge yapt?m. Çerçeve d???nda kalan k?s?mda sadece deniz görünmesini istiyorum. Bunun için doku ta??mam gerek.

 

Clone Tool'a da k?sa bir de?inelim, ayr?nt?l? olan?n? ba?ka bir sayfada anlat?r?m. Clone Tool doku ta??maya yarayan bir araç... Alt tu?u bas?l? iken t?klad???n?z yerdeki dokuyu resmin üzerinde ba?ka bir yerde, f?rça büyüklü?ünüzde olu?turuyor.

Denizden doku al?p gerekli yerleri kapat?yorum.

 

Doku ta??nd?ktan sonra çerçevenin alt? da deniz oldu. Çereçevenin içindeki k?s?m nas?l olsa görünmeyece?i için oras?yla u?ra?may? es geçiyorum.

 

1. layer? crtl+J ile ço?altm??t?k. ?imdi onu s?ra kullanmaya geldi. ctrl+T ile seçip küçültüyorum.

 

Tekrar resmimize dönelim.

 

Kullan?lan tüm layerlar bunlar...

ve sonuç:

 Kaynak www.webdersleri.com/sayfa.asp

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...