Ip, A? Geçidi, Dns, Mac Adres Nedir?

Ip Nedir, A? Maskesi, A? Geçidi (gateway), Dns, Dns'in Yap?s?, Mac Adresi, Mac Adresini De?i?tirme, Dns’in Tarihçesi
www.dijitalders.comIP NED?R
IP adresi belli bir a?a ba?l? cihazlar?n a? üzerinden birbirlerine veri yollamak için kulland?klar? adrestir. ?ngilizce'deki Internet Protocol address teriminin k?saltmas?d?r.
?nternet'e ba?lanan her bilgisayara bir IP adresi atan?r, di?er bilgisayarlar bu bilgisayara bu adres ile ula??rlar. Yani iki farkl? cihaz ayn? yerel a?da olmasa dahi, IP adresi birbirleri ile ileti?im imkan? sa?lar.
IP adresleri ?u anda yayg?n kullan?mda olan IPv4 için 32 bit boyunda olup, noktalarla ayr?lm?? 4 adet 8 bitlik say?yla gösterilirler. Örne?in: 192.168.10.9
Bir internet sayfas? sunucusuna, a? taray?c?s? IP adresi yazarak da ba?lan?labilir; ancak bu rakamlar? yazmak pratik olmad???ndan IP adresine kar??l?k gelen bir alan ad? sistemi kullan?lmaktad?r. ?nternet Servis Sa?lay?c?lar?nda bulunan Alan Ad? Sunucular?ndan (DNS -Domain Name System) olu?an bir a?, hangi alan ad?n?n hangi IP adresine kar??l?k geldi?i bilgisini e?ler ve kullan?c?lar? do?ru adreslere yönlendirir. ?nternet'te trafik Ba?l?ca IP adreslerince sa?lanmaktad?r.
IP adresi, internet'e ba?l?yken Windows 95,98,ME'de Ba?lat'taki "Çal??t?r" sat?r?na "winipcfg" yazarak ö?renilebilir. Daha yeni Windows sürümlerindeyse cmd/ipconfig yazarak ö?renilebilir.
IP adresini Internet Explorer'da yazarsan?z, bilgisayar?n?za girersiniz.
Dinamik ve Statik adresler
Telefon ile internete ba?lanan kullan?c?n?n IP adresi ço?u zaman dinamiktir, yani servis sa?lay?c?da o an bo? bulunan bir IP adresi atan?r. Bu yüzden her ba?lant?da IP adresinin belli k?s?mlar? de?i?ebilir.
Statik IP adresleri olan bilgisayarlar?n adresleri de?i?mez. Sunucu görevi gören bilgisayarlar için tercih edilir.www.dijitalders.com
IP Adresi S?n?flar?
Kullan?m alanlar?na göre IP Adresleri s?n?fland?r?l?r. Örne?in
•    A S?n?f? IP Adresleri 10.0.0.0 / 255.0.0.0
•    B S?n?f? IP Adresleri 72.16.0.0 / 255.240.0.0
•    C S?n?f? IP Adresleri 192.168.0.0 - 19X.XXX.XXX.XXX aral???ndad?r. SubnetMask Olarak 255.255.255.0

A? MASKES?

TCP/IP'de iki cihaz ayn? a?da olup olmad?klar?n? birbirlerinin IP adreslerinin ilk birkaç basama??na bakarak anlarlar. Bu basama?a IP maskesi veya Alt a? maskesi (IP mask veya Subnet Mask) denir. Örne?in IP maskesi 255.255.255.0 ise, ilk üç basama?? (yani ilk 24 bit'i) ayn? olan iki makine ayn? a?da demektir. Bu durumda, 192.168.0.1 ile 192.168.0.2 ayn? a?da, 192.168.1.1 ise ba?ka bir a?dad?r.
Baz? IP adresleri ve maskeleri baz? kullan?mlar için ayr?lm??t?r. Bunlar ?u ?ekildedir:
•    Yerel a?lar için ayr?lm?? adresler:
o    10.0.0.0 ile 10.255.255.255 aras? adresler (yani maske olarak 255.0.0.0)
o    172.16.0.0 ile 172.31.255.255 aras? adresler (yani maske olarak 255.255.0.0)
o    192.168.0.0 ile 192.168.255.255 aras? adresler (yani maske olarak 255.255.0.0)www.dijitalders.com
o    169.254.0.0 ile 169.254.255.255 aras? adresler (yani maske olarak 255.255.0.0)
•    Bir makinenin kendisine konu?mas? (loopback) için ayr?lm?? adresler:
o    127.0.0.0 ile 127.255.255.255 aras? adresler (yani maske olarak 255.0.0.0)
Bu sayede, bir a?daki IP adreslerini mant?ksal bir ?ekilde ve basitçe organize etmek mümkündür.

A? GEÇ?D? (GATEWAY)
A? geçidi (gateway) ba?ka bir a?a geçi? hizmeti veren bir noktad?r. Büyük ?irketlerde genelde a? geçitleri bir istemciyi (client) internet ortam?na yönlendirme görevi üstlenirler. Bu durumda a? geçidi bir vekil (Proxy) sunucu veya bir ate? duvar? (firewall) olabilir.
A? geçidi, TCP/IP'de iki de?i?ik a? aras?nda geçi?i sa?layan bir cihaza denir. Bu cihaz, bir bridge, switch, router veya NAT olabilir.
A? geçitleri yönlendiriciler ile de ilgilidir. Yönlendiricilerde paket ba?l?klar?na ve yönlendirme tablolar?na bakarak geçi?i sa?larlar. Ayr?ca yönlendiriciler veya Ate? duvarlar? VPN ile geçi?i sa?layabilir. Bu durumda ismi VPN A? Geçidi olacakt?r veya bir e-postalar?m?z?n geçti?i SMTP sunucusu olabilir. Bu seferde ismine SMTP a? geçidiwww.dijitalders.com diyece?iz. Vekil (Proxy) sunucular? üzerinden internete ç?kabiliriz. Yine bizim a? geçidimiz olurlar.
Evde kulland?g?m?z ADSL yönlendiricimiz, sayesinde internete ç?kt???m?z a? geçitlerimizdir, ayn? zamanda bir yönlendiricidir. Ba?lat/çal??t?ra gelip "cmd" yazd???m?zda gelen komut isteminde "ipconfig" yazarsak orada varsay?lan a? geçidi yan?nda ADSL yönlendiricimizin IP adresinin yazd???n? görebiliriz.
Sonuç olarak a? geçitlerini bulundu?umuz yerden farkl? bir yere giderken kulland?g?m?z ç?k?? kap?s? olarak dü?ünebiliriz. Bu ç?k?? kap?s?n?n vekil sunucu, ate? duvar? veya yönlendirici falan olmas? hiçbir ?eyi de?i?tirmez. Bu arada not olarak söyleyeyim a? geçitleri farkl? a?lar aras? geçi?in yan?nda farkl? ileti?im kurallar?n?n da (protocol) birbiriyle anla?mas?n? sa?layan noktalar da olabilirler.

DNS
DNS - alan ad? sistemi (?ngilizce Domain Name System)
?nternet a??n? olu?turan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullan?c?lar?n kullan?m? için www.site_ad?.com gibi kolay hat?rlan?r adreslere kar??l?k dü?ürülür. DNS sunucular?, internet adreslerinin IP adresi kar??l???n? kay?tl? tutmaktad?r.www.dijitalders.com

DNS’in tarihçesi
Bilgisayar a?lar? üzerindeki isimlendirme sorunu ilk olarak Internetin babas? say?lan ArpaNet zaman?nda ortaya ç?km??t?r. 1970’lerde ArpaNet günümüz a?lar? ile kar??la?t?r?lamayacak kadar küçük durumdayd? ve yaln?zca birkaç yüz ile ifade edilebilen sisteme hizmet veriyordu. Bu tarihlerde isimlendirme için tek noktada tutulan bir dosyan?n bulunmas? ve di?er tüm sistemlerin bu dosyay? belli aral?klarla kendi taraflar?nda güncellemesi isimlendirme sorununu çözmü?tü.
Adres-isim tan?mlamalar?n? içeren HOSTS.TXT dosyas? SRI taraf?ndan SRI-NIC ad?nda bir bilgisayar üzerinde tutulmaktayd?. Bu dosya her adrese bir isim kar??l?k gelecek ?ekilde düzenlenmi?ti. ArpaNet üzerindeki yeni isim tan?mlamalar? ve de?i?iklikleri SRI’ya gönderilen e-postalar arc?l??? ile yap?l?yor ve HOSTS.TXT’in kopyas? FTP ile al?n?yordu.
ArpaNet üzerinde TCP/IP kullan?m?na paralel olarak ortaya ç?kan ba?lant? patlamas?, isim çözümü için birçok sorunu da beraberinde getirdi. Öncelikle isim çak??malar? ortaya ç?kt?, say? artmakta ve her bilgisayara özgün bir isim atanmas?nda problemler ya?anmaktayd?. Ayr?ca yaln?zca isim çözümlenmesi için oldukça yüksek miktarda bant geni?li?i harcanmakta ve buna ra?men kullan?lan isim veritabanlar?n?n uyumlu olmas? her zaman sa?lanamamaktayd?.www.dijitalders.com
Bu durumun ortaya ç?kmas?ndan sonra ArpaNet daha ölçeklenebilir bir isim çözümleme yap?s? için ara?t?rmalara ba?lad?. Paul Mockapetris bu i?le görevlendirildi. Mockapetris 1984 y?l?nda Domain Name System (DNS)’i tan?mlayan RFC 882 ve RFC 883’ü yay?nlad?. Bunlar daha sonra halen geçerli olan RFC 1034 ve RFC 1035 taraf?ndan güncellendiler.

DNS'in yap?s?
DNS sistemi isim sunucular? ve çözümleyicilerinden olu?ur. ?sim sunucular? olarak düzenlenen bilgisayarlar host isimlerine kar??l?k gelen IP adresi bilgilerini tutarlar. Çözümleyiciler ise DNS istemcilerdir. DNS istemcilerde, DNS sunucu ya da sunucular?n adresleri bulunur.
Bir DNS istemci bir bilgisayar?n ismine kar??l?k IP adresini bulmak istedi?i zaman isim sunucuya ba?vurur. ?sim sunucu, yani DNS sunucu da e?er kendi veritaban?nda öyle bir isim varsa, bu isme kar??l?k gelen IP adresini istemciye gönderir. DNS veritaban?na kay?tlar?n elle,tek tek girilmesi gerekir.
Internet adresleri ilk önce ülkelere göre ayr?l?r. Adreslerin sonundaki tr, de, uk gibi ifadeler adresin bulundu?u ülkeyi gösterir. Örne?in tr Türkiye'yi, de Almanya'y?, ukwww.dijitalders.com ?ngiltere'yi gösterir. ABD adresleri için bir ülke tak?s? kullan?lmaz çünkü DNS ve benzeri uygulamalar? yaratan ülke ABD’dir. Öte yandan, ABD'ye özel kurulu?lar için us uzant?s? yarat?lm??t?r. Internet adresleri ülkelere ayr?l?d?ktan sonra com, edu, gov gibi daha alt bölümlere ayr?l?r. Bu ifadeler DNS'de üst düzey (top-level) domainlere kar??l?k gelir.
:Bir sorgu nas?l yap?l?r:
Mesela http://google.com.tr adresinin IPv4 kar??l??? nedir? Bunun için çözümleyici ya da sizin bilgisayar?n?z Internet'te birkaç yetkili isim sunucusunu gezmek zorundad?r. ?lk ba?ta " . " sunucular?ndan tr TLD'si için yetkili isim sunucu IP'si bulunur. Bunun IP'si (ki bu IP'nin makina ismi ülkemiz için ns1.metu.edu.tr ya da ns2.metu.edu.tr'dir) al?nd?ktan sonra bu yetkili isim sunucuya "edu.tr." i bar?nd?ran yetkili isim sunucu IP'si sorulacak ve bu i?lem böylece devam edecektir ve sonuç olarak 72.14.221.104 adresini sizin makinan?z ya da /etc/resolv.conf dosyan?zda bulunan çözümleyicinin Google Türkiye'nin yetkili isim sunucusundan ald??? bilgilere göre belle?inde belli bir müddet tutacakt?r. Bu süreye TTL (time to live - ya?am süresi) denir. Bu süre boyunca çözümleyici gerekli bilgileri belle?inde saklayacakt?r. DjbDNS için aksi belirtilmezse bu süre 42 dakikad?r. Kurulacak göre bu süre 5 saniye de yap?labilir. (Nitekim birden fazla www sunucunuz var ve bunlar aras?nda döner turnuva kullanarak yük dengelemesi yapmak istersek bu saniye de?eri kullan?lacakt?r).
•    com : Ticari kurulu?lar? gösterir.
•    edu : E?itim kurumlar?n? gösterir.
•    org : Ticari olmayan, hükümete de ba?l? bulunmayan kurumlar? gösterir.www.dijitalders.com
•    net : Internet omurgas? i?levini üstlenen a?lar? gösterir.
•    gov : Hükümete ba?l? kurumlar? gösterir.
•    mil : Askeri kurumlar? gösterir.
•    num : Telefon numaralar?n? bulabilece?iniz yerleri gösterir.
•    arpa : Ters DNS sorgulamas? yap?labilecek yerleri gösterir.
Bu isimlere yak?n zaman önce biz veya tv gibi isimler da eklenmi?tir.
Alan isimleri, a?aç yap?s? denilen ve belli bir kurala göre dallanan bir yap?da kullan?lmaktad?r.
Amerika haricinde, internete bagl? olan tüm ülkelerdeki adresler, o ülkenin ISO3166 ülkekodu ile bitmektedir. Türkiye'deki tüm alt alan adresleri, .tr ile bitmektedir. Örne?in; marine.ulakbim.gov.tr adresinde:
•    tr Türkiye'yi,
•    gov alt alan?n devlet kurumu oldu?unu
•    ulakbim bu devlet kurumunu
•    marine bu kurumda bulunan bir makineyi göstermektedir.

MAC ADRES?
Bir bilgisayar a??nda, bir MAC adresi (?ngilizce Media Access Control, yani Ortam Eri?im Yönetimi) bir cihaz?n a? donan?m?n? tan?maya yarar. Örne?in, sizin bilgisayar?n?zda modeminizin ve a? kart?n?z?n kendine özel birer MAC adresleri vard?r. MAC, 48 bit'lik bir adres oldu?undan dolay? 248 = 281,474,976,710,656 de?i?ik a? kart?n? tan?mlamak için kullan?labilir.
MAC adresinin kullan?ld??? protokollerden baz?lar? ?unlard?r:
•    Ethernet
•    Token ring
•    Wi-fi
•    Bluetooth
•    FDDI
•    SCSI
Bir MAC adresinde ilk üç bit adres havuzunu da??tan organizasyonu, sonraki be? bit ise üreticiyi temsil eder. Dolay?s?yla, bir MAC adresinin ilk bitlerine bak?larak kart?n hangi ?irket taraf?ndan üretildi?i görülebilir.
MAC adresleri, aralar?na ":" i?areti konarak 16'l? tabanda yaz?l?r: 01-23-45-67-89-ab. Baz? MAC adresleri özel adreslerdir:
•    FF:FF:FF:FF:FF:FF adresi tüm cihazlara yay?n yapmak (broadcast) için kullan?l?r.
•    ?lk bitleri 01 olan adresler, Ethernet ve FDDI'de birçok cihaza yay?n (multicast) için kullan?l?r.
•    Yerel olarak atanm?? MAC adresleri 02 ile ba?larlar.
MAC adresleri ile IP adresleri aras?ndaki ba? ARP ve RARP protokolleri taraf?ndan yap?l?r.
Mac adresleri de?i?tirilebilir.

MAC ADRES?N? DE???T?RME
?imdi  buldu?umuz mac adresimizi de?i?tirces
az önce buldu?umuz "NetworkAddress" de?erine sa? t?klay?p de?i?tir deyip yeni mac adresimizi elle yazacas
uyar? 1 : mac adresinizi not al?n herhangi bi sakatl?k durumunda eski mac adresnizi girersiniz
uyar? 2 : mac adresinizi öteki mac adresinize yak?n bi de?er girin problem ç?kmamas? aç?s?ndan ;)
uyar? 3 : mac adresi 12 digit den meydana gelir ve her digitte " F " ye kadar harf olabilir
örnek bi mac adresi giriyoruz ok deyip ç?k?yoz kay?t defterinide kapat?yoruz.

www.dijitalders.com www.dijitalders.com

www.dijitalders.com
?brahim ÜLKER, O?uzhan E?R?KAYA, Yusuf S?LSÜPÜR 10 BT S?n?f?
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...