JavaScript'te Değişken Tanımlama

Değişken Tanımlamaları, Operatörler

 

 DEĞİŞKEN TANIMLAMALARI
JavaScript'te değişkenleri bildirmek için iki farklı yol kullanılabilir :

1) Sadece değer ataması yaparak. Örneğin, x = 15
 

2) var anahtar sözcüğüyle birlikte kullanarak. Örneğin, var y=31,var y=41

var sayi1
var sayi2
sayi1=5
sayi2=10

veya,

var sayi1, sayi2
sayi1=5
sayi2=10

veya,

var sayi1=10, sayı2=5

örnek uygulama

 Değişken Tanımlamaları, Operatörler

 sonuç:

Değişken Tanımlamaları, Operatörler

 

 Değişkenleri Değerlendirmek
Bir değişkene veya dizi (array) öğesine herhangi bir değer tahsis edilmemişse değeri undefined olarak belirlenir; ataması yapılmamış bir değişkeni işleme soktuğumuzda bildirim türüne göre aşağıdaki sonuçlarla karşılaşırız.

  • Değer ataması yapılmamış değişken var anahtar sözcüğü kullanılmadan bildirilmişse, işlem sonucunda çalışma zamanı hatası(runtime error) ile karşılaşılır.
     
  • Değer ataması yapılmamış bir değişken var anahtar sözcüğü ile bildirilmişse, işlem sonucunda tanımsız bir değer veya NaN değeri elde edilir.

Aşagıda örneği gösterirmektedir:

 Değişken Tanımlamaları, Operatörler

Açıklama
sayi1'e 5 degerini atadık daha sonra sayi1'e sayi2'nin degerini atadık,bunun için son atadığımız  deger yane sayi2'nin degerini aldı.


Sabitler
Sabit (constant) diye adlandırdığımız değeri değiştirilemeyen ifadeler const anahtar sözcüğüyle birlikte bildirilir. Bir sabit belirtecinin yazımı, değişken belirtecinin yazımıyla aynı olduğu için değişken yazım kuralları sabitler için de geçerlidir.

const alanKodu = "322";

 

OPERATÖRLER

ARİTMETİK OPERATÖRLER

Her zaman kullandığımız bu operatörler + (toplama, - (çıkarma ), * (çarpma) , / (bölme) , % (tamsayılı bölme işlemi yapar ve kalanı verir).

Değişken Tanımlamaları, Operatörler

SONUÇ:

              Toplama=23
              Çıkarma=13
              Çarpma=90
              Bölme 3.6
              Kalan=3

 

ÖZEL OPERATÖRLER

Bazen değişkenlerin değerini, kendisiyle işlem yaparak değiştirebiliriz. Örneğin:

var sayi = 9
sayi = sayi + 1
       Bu durumda sayi =9 + 1 = 10 olur.

var sayi = 9
sayi = sayi - 1
       Bu durumda sayi = 9 - 1 = 8 olur.

var sayi = 9
sayi = sayi * 5
       Bu durumda sayi = 9 * 5 = 45 olur.

var sayi = 50
sayi = sayi / 2
       Bu durumda sayi = 50 / 2 = 25 olur.

var sayi = 21
sayi = sayi % 4
       Bu durumda sayi = 21 % 4 = 1 olur.

Bu işlemleri şu işaretlerle de yapabiliriz: "+=", "-=", "*=", "/=" ve "%=". Aşağıdaki işlemler birbiriyle aynı sonucu verir.

sayi += 7 eşittir sayi = sayi + 7
sayi -= 8 eşittir sayi = sayi - 8
sayi *= 12 eşittir sayi = sayi * 12
sayi /= 3 eşittir sayi = sayi / 3
sayi %= 5 eşittir sayi = sayi % 5

Karşılaştırma operatörler

Bu operatörler değişkenlerin birbirleri ile karşılaştırılmak istendiğinde kullanılabilir.Bu operatörler ise;

== Eşitlik (Equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit ise "true" geri döner. Eğer operandlar aynı türden değilse, JavaScript operandları karşılaştırma için uygun bir tipe dönüştürür.
!= Eşitsizlik (Not equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit değilse "true" geri döner. Eğer operandlar aynı türden değilse, JavaScript operandları karşılaştırma için uygun bir tipe dönüştürür.
===Katı eşitlik (Strict equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit ve aynı türden ise "true" geri döner.
!==Katı eşitsizlik (Strict not equal)
Eğer operandlar birbirleri ile eşit değilse ve/veya aynı türden değilse "true" geri döner.
<Küçüktür (Less than)
Soldaki operand sağdakinden küçükse "true" geri döner.
<= Küçük veya eşittir (Less than or equal)
Soldaki operand sağdakinden küçük veya eşitse "true" geri döner.
>Büyüktür (Greater than)
Soldaki operand sağdakinden büyükse "true" geri döner.
>=Büyük veya eşittir(Greater than or equal)
Soldaki operand sağdakinden büyük veya eşitse "true" geri döner.

ÖRNEKLER

deger1 = 2
deger2 = 4

2 == deger1
"2" == deger1
2 == '2'

deger1 != 4
deger2 != "2"

2 === deger1
deger2 === 4

deger1 !== "2"
2 !== '2

deger2 > deger1

deger2 > deger1
deger1 >= 2

deger1 < deger2

deger1 <= deger2
deger1 <= 3

ATAMA OPERATÖRLERİ

Atama operatörü, sağ tarafındaki operandın değerinin sol tarafındaki operanda aktarılmasını sağlar. Tek atama operatörü ( = ) eşittir işaretidir. Diğer atama operatörleri, çiftli operatörlerde iki değer arasındaki sayısal veya mantıksal işlemlerin sonucunun, gene bu iki değerden birine atanmasını ifade eden steno gösterimlerdir.

Atama operatörlerinin stenografik gösterimleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Stenografik İfade Anlamı
A += B A = A + B
A -= B A = A - B
A *= B A = A * B
A /= B A = A / B
A %= B A = A % B
A <<= B A = A << B
A >>= B A = A >> B
A >>>= B A = A >>> B
A &= B A = A & B
A ^= B A = A ^ B
A |= B A = A | B

İkili Operatörler (Bitwise Operators)

Bit İşlem operatörleri 0 ve 1 rakamlarından oluşan ikili sayı sistemini (Binary) kullanan sayılar ve değişkenler arasında işlem yapılmasını sağlarlar. Bit İşlem operatörleri işlemlerini ikili sayı sisteminde yaparak sonuçları JavaScript standart sayısal değerlerinde verirler.

İkili Onlu Onaltılı
0001 1 1
0010 2 2
0011 3 3
0100 4 4
0101 5 5
0110 6 6
0111 7 7
1000 8 8
1001 9 9
1010 10 A
1011 11 B
1100 12 C
1101 13 D
1110 14 E
1111 15 F
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...