Konular

Class Mantıgına Kısa Bakış

Bir sınıf kendisine ait değişkenleri ve fonksiyonları olan bir kod birimidir. Sınıfın sahip olduğu fonsiyonlara method denir.


Sınıf(Class)-Nesne(Object)

Bir sınıf kendisine ait değişkenleri ve fonksiyonları olan bir kod birimidir. Sınıfın sahip olduğu fonsiyonlara method denir. Örneğin bir insan için göz rengi bir değişkendir. Yürümek ise bir metot. Yine insanın adı değişken ve düşünmek bir metottur. Aşağıda bir insan sınıf yaratılıyor. Bu sınıf bir name değişkeni ve run metodu içermektedir.

 

public class Person{
   public String name;
   public void run(){
      ......//bir şeyler yapıyor
   }
}      

 

Yukarıdaki Person sınıfı istenildiği kadar değişik değişken ve metodu barındırabilir. Şimdi bu sınıfın bir nesnesini yaratalım. İnsan sınıfı tüm insanların ortak özelliklerini içerir. Ancak geçek hayatta ahmet,mehmet,victor vs.. gibi nesneler bulunmaktadır. Biz de adı olan bir nesne yaratmak istiyoruz. Bir nesne şu şekilde yaratılır.
 

Person my=new Person();

 
my bir yaşayan nesne oldu. Ancak henüz bir ismi yok. Aşağıda my'a bir isim veriyoruz ve ondan çalışmasını istiyoruz.
 

Person my=new Person();
my.name="ali";
my.run();

 

Görüldüğü gibi bir nesne değikenlerine veya metotlarına erişmek için nokta kullanılmaktadır. "my.name" my nesnesinin name değişkeni anlamıdadır. "my.run()" ise my değişkenin run metodunu çağır anlamına gelir. Eğer bir nesne yaratıldığı sırada bazı değişkenlere ihtiyacın varsa "kurucu" kullanılmalıdır. Örneğin isimsiz bir kişi olamaz. O halde yeni bir Person yaratıldığında ismini de almak istiyorsan aşağıdaki gibi kurucu eklenmelidir.

Class Mantıgına Kısa Bakış
 Ogul static fonksiyonsa;

Ana Anax=new Ana();

Anax.Ogul();

isterseniz

Ana.Ogul();


public class Person{
   public String name;
   public Person(String n){
      name=n;                
   }
   public void run(){
      ......//bir şeyler yapıyor
   }
}      

 

Kurucu String n ile bir String almaktadır. Bu sınıfın nesnesini yaratmak istenildiği zaman bu kurucu kullanılacaktır. Ve böylece isim kesinlikte alınmış olur.

 

Person my=new Person("ali");
my.run();

 

Kurucu ile sınıf ismi aynı olmalıdır. Kurucu fonksiyon değildir. Dikkat edilirse geriye değer döndürüp döndürmeyeceği verilmemiştir. Kurucuda buna gerek yoktur. ancak kurucu fonksiyonlar gibi parametre alır.

Miras Alma

Canlı sınıfını düşünelim. canlı sınıfında doğum tarihi bir değişkendir. Üremek veya ölmek fonksiyondur. Bunlar tüm canlılarda ortaktır. canlılar içinde sadece insan düşünür. İnsan sınıfının düşünmek metodu diğer canlılarda yoktur. İnsan sınıfı canlıdan türemiştir. Canlı sınıfının tüm özelliğini alır ve buna düşünme özelliğini ekler. Aşağıda bir canlı sınıfı yaratıyoruz. Daha sonra insan sıfını canlı sınıfından türetiyor ve düşün fonksiyonunu ekliyoruz.

 

public class Living{
   public String name;
   public void die(){
      ......
   }
}
public class Human extends Living{
   public void think(){
      ......
   }
}

 

Önce Living(Canlı) sınıfını yarattık. Living sınıfının name değişkeni ve die(öl) metodu bulunmaktadır. Human(insanoğlu) Living sınıfından türediği için (Human extends Living ile bu işlem gerçekleşir) think(düşün) metoduna ek olarak name değişkeni ve die metoduna sahiptir. Aşağıda hem Living hem de Human yaratıyoruz.

 

Living l=new Living();
l.name="test";
l.die();

Human human=new Human();
human.name="ali";
human.think();
human.die();

 


Static Nedir?

Yukarıdaki örneklerde bir sınıfın değişkenini veya metodunu kullanmak için nesne yaratmak zorunda kalıyoruz. Nesne yaratmadan bir sınıfın değişkeninin veya metodunun kullanılması için o değişkenin ve metodun static olması gerekir. Aşağıda Living sınıfının run metodu static yapılıyor. static olduğu için de bir Living nesnesi yaratılmadan kullanılabiliyor. 

public class Living(){
   public static void run(){ //static metot
      ...
   }
}
...
Living.run(); //static metot çağrılıyor. görüldüğü gibi nesne yaratılmıyor.    

 

Eğer bir sınıfın değişkeni veya metodu static ise SınıfAdı.değişkenAdı veya SınıfAdı.metotAdı() şeklinde kullanılabilir.

İnterface(Arabirim)

İnterface sınıflar gibi temel bir kod birimidir. İnterface'te sadece değişkenler ve boş metotlar bulunur. İnterface'ler sınıflar arasında bir çeşit anlaşma gibi kullanılabilirler. İnterface'si implement eden bir sınıf o interface'teki tüm metodların içlerini doldurmak zorundadır. Örneğin Flyable interface'si olsun. Eagle(Kartal) sınıfı bu interface'si implement eder. Flyable interface'inde sadece fly() metodu bulunmaktadır. Eagle sınıfı bu interface'i implement ettiği için fly(uçmak) metodunu doldurur.
 


public interface Flyable(){
   public void fly();
}
public class Eagle implements Flyable{
   public void fly(){
      ......//burada bir şeyler yap
   }
}

 

implements Flyable ile Eagle sınıfı Flyable sınıfını implement eder ve fly() metodunun içini doldurur. Böylece Eagle bir Flyable olur. Örneğin başka bir sınıf fly metodu olan tüm nesneler için bir işlem gerçekleştirsin. Örneğin fly yeteneği olan tüm nesneleri öldürmek(die) istesin. Bu die metodu parametre olarak Flyable alır.
 


...
public void die(Flyable f){
   //f'yi öldür.
}
...
Eagle e=new Eagle(); //kartal
Hawk h=new Hawk();   //şahin
die(e);
die(h);

 

Eğer die metodunu sadece die(Eagle e) şeklinde yapsaydık sadece kartalı öldürebilirdik. şahini öldüremezdik. Ancak şimdi hem kartal hem de şahin Flyable interface'ni implement ettiği için ikisini de öldürebiliriz. Ancak tavukları öldüremeyiz. Çünkü onlar uçamaz. Yani Flyable interface'ni implement etmemişlerdir.

Şuna dikkat edilmelidir. Eğer bir interface implement edilmişse interface'in tüm metotları doldurulmalıdır. İnterface'lerin nesnesi yaratılamaz. Doğal olarak kurucuları yoktur. İnterface'ler parametre olarak kullanılabilir. Yukarıdaki die metodu bir interface'si parametre olarak almaktadır.

Abstract(Soyut) Sınıf,Metot

Flyable interface'si public void fly(); şeklinde bir metot içermektedir. Görüldüğü gibi {} şekilde metodun içi(metodun gövdesi) verilmemiştir. Bu tür fonksiyonlara soyut(abstract) fonksiyon denir. Örneğin kuş sınıfını düşünelim. Tüm kuşlar uçarlar. Ancak her kuş değişik bir şekilde uçar. Bu yüzden kuş sınıfında uçma özelliği soyut bırakılmalıdır. Kuş sınıfından türeyen yeni sınıf (örneğin kartal,şahin) uçma özelliğini doldurur. Aşağıda soyut kuş(Bird) sınıfı yaratılıyor ve bu sınıftan kartal(Eagle) ve şahin(Hawk) türüyor.
 

public abstract class Bird(){
   abstract void fly(); //soyut metot.
   public void die(){
      ...
   }
   ...  
}
public class Eagle extends Bird{
   public void fly(){
      ....//soyut metot dolduruluyor
   }
}
public class Hawk extends Bird{
   public void fly(){
      ....//soyut metot dolduruluyor
   }
}
 

 
Bir metodun veya Bir sınıfın soyut olduğunu belirtmek için başına abstract kelimesi eklenir. Bird sınıfı da fly metudu soyut olduğu için soyuttur. Soyut sınıfların nesnesi yaratılamaz. Ancak soyut sınıfların kurucuları olabilir. Eğer bir sınıf soyutsa o sınıftan yeni bir sınıf türetilip soyut metotların içi doldurulmalıdır.

Class Mantıgına Kısa Bakış

Paket Kullanımı

Javada kullanılmak için çok sayıda sınıflar hazırlanmıştır. Bu sınıflar işlevlerine göre gruplandırılmış ve belirli paketlere konulmuştur. Örneğin pencere, menu, düğme, toolbar, kaydırma çubuğu gibi görsel bileşenleri için kullanılan sınıflar java.awt ve javax.swing paketindedir. Java standart olarak belirli paketlerle birlikte gelmektedir. Bu paketler tüm java ortamlarında vardır. Bir sınıfı kullanmak istiyorsanız o sınıfı import(çağırmak) etmeniz gerekir. örneğin Frame sınıfı java.awt paketindedir.

 

import java.awt.Frame;
public class Test(){
   Frame f=new Frame();
}

 

Frame sınıfı kullanılmaktadır. import java.awt.Frame ile Frame sınıfı çağırılmıştır. Awt paketindeki başka sınıflarıda kullanmak istiyorsanız hepsini import etmeniz gerekir. Ancak hepsini ayrı ayrı import etmek yerine import java.awt.* demeniz yeterlidir. * tüm sınıflar (ve interface'ler) anlamına gelmektedir.

 

import java.awt.*;
public class Test(){
   Frame f=new Frame();
   Button b=new Button();
}

 

Kendi yaptığınız sınıflar içinde paketler yaratabilirsiniz. Örneğin Bird sınıfı için animal.bird paketi yaratabilirsiniz.

 


package animal.bird;
public class Bird{
   ...
}

 

Görüldüğü gibi package ile paketin yeri verilir. Bird sınıfı animal paketinin içindeki bird paketine koyulur. Örneğin Cat sınıfı için

 


package animal.cat;
public class Cat{
   ...
}
 

 

şeklinde bir paket yaratılabilir.

Kaynak www.forumcafesi.net/java-t1135.0.html;wap2=

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,424 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,261 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,225 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,165 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,856 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,625 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,455 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...