Oluşan Klasa Otomatik Eklenen Yordamlar

Object sınıfı, java programlama dilinde, sınıf hiyerarşinin en tepesinde bulunur.

            Kısacası, oluşturulan her yeni sınıf, yukarıdaki, yordamlara otomatik olarak sahip olur. Bu yordamları yeni oluşan sınıfların içerisinde tekrardan istediğimiz gibi yazabiliriz (uygun olan yordamları iptal edebilirizoverride). Örneğin finalize() yordamı kendi sınıfımızın içerisinde farklı sorumluluklar verebiliriz (çizgi
çizen bir nesnenin, bellekten silinirken çizdiği çizgileri temizlemesi gibi). Bu olaya, ana sınıfın yordamlarını iptal etmek (override) denir. Biraz sonra iptal etmek (override) konusunu daha detaylı bir şekilde incelenecektir.

            Akıllara şöyle bir soru gelebilir, Java programlama dilinde çoklu kalıtım (multiple inheritance) yoktur. Aşağıdan yukarıya doğru gidersek, Kaplan sınıfı Kedi sınıfından türemiştir, Kedi sınıfa da Object sınıfından (gizli ve otomatik olarak) türemiştir.
Object nesnesine ait yordamlar aşağıdaki gibidir:

clone(): Bu nesnenin (this) aynısını klonlar ve yeni nesneyi döndürür.
equals(Object obj): obj referansına bağlı olan nesnenin, kendisine (this) eşit olup
olmadığı kontrolü yapan yordam.
finalize(): Çöp toplayıcısı tarafından silinmeden önce çalıştırılan yordam.
getClass(): Bu nesnenin (this) çalışma anındaki sınıf bilgilerini Class nesnesi şeklinde
geri döner.
hashCode(): Bu nesnenin (this) hash kodunu geri döner.
notify(): Bu nesnenin (this), monitöründe olan tek bir iş parçacığını (thread) uyandırır.
notifyAll(): Bu nesnenin (this), monitöründe olan tüm iş parçacıklarını (thread) uyandırır.
toString(): Bu nesnenin (this), String tipindeki ifadesini geri döner.
wait():  O andaki iş parçacığının (thread) beklemesini sağlar; Bu bekleme notify() veya notifyAll() yordamları sayesinde sona erer.
wait (long zamanAsimi): O andaki iş parçacığının (thread), belirtilen süre kadar beklemesini sağlar (zamanAsimi); bu bekleme notify() veya notifyAll() yordamları sayesinde de sona erdirilebilir.
wait (long zamanAsimi, int nanos): O andaki iş parçacığının (thread), belirtilen gerçek süre kadar (zamanAsimi+ nanos) beklemesini sağlar; bu bekleme notify() veya notifyAll() yordamları sayesinde de sona erdirilebilir.


Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...