CSS Filtreler

Günümüzde sayfa tasar?m? için sadece html bilgisi yeterli olmuyor. Tasar?m ba?l? ba??na görsel bir ?ölene dönü?tü. Flash, Photoshop gibi birçok görsel tasar?ma yönelik araçlar? da kullanmay? bilmek gerekiyor. Bununla birlikte CSS stiller sayfalara yepyeni bir yüz ve özgürlük getirdiler. Sayfalar daha canl? ve daha renkliydi art?k. Peki, bu ayn? ?eklide sayfa içinde kulland???m?z resimler için de geçerlimiydi, tabiî ki evet

Daha önceki derslerimizde stiller hakk?nda geni? biri bilgi verdik bu nedenle DW'da CSS'leri nas?l kullanaca??m?z konusunda pek durmayaca??m. K?sa k?sa geçece?im. Bu konuda eksiklikleriniz varsa konuyla ilgili dersimize tekrar bakman?z? öneririm. Ba?lamadan önce CSS panelinizi aç?n ve yeni bir stil ekleyin. A?a??daki resimde gördü?ünüz menüye ula?t?ysan?z i?in ço?unu tamamlad?n?z demektir.

Bu pencerenin sol taraf?nda bulunan bölümlerden en alt?ndaki seçene?i seçin, Extensions seçene?ini. Bu bölümün en alt?nda Filtreleri (Filters) göreceksiniz.

 

www.dijitalders.com

CSS stil yaratma penceresi ve Extensions bölümü

Resminize uygulamak istedi?iniz filtreyi seçin ve OK de?ip menüden ç?k?n. Son olarak ta stilinizi resminize uygulay?n. Kolay ve etkili. Filters menüsünde birçok filtre var istedi?inizi seçin ve uygulay?n. Ben burada size hepsini anlatamam denemesi size kalm?? ama örnek olarak birkaç tanesini size tan?taca??m.

Örnek

Orijinal resmimize FlipH birlikte uygulayal?m. CSS Styles Penceresini aç?yor ve New style diyoruz, bu örnek için stilin ad?n? filtre1 koyal?m ve sadece bu dokümanda kullanal?m. Daha sonra aç?lan Style Definition Penceresinden Extensions k?sm?ndan filtrelere gelelim ve FilpH y? seçip OK diyelim. Son olarak da resmi seçip stili uygulayal?m. Sonucu görmek için sayfay? kaydedip taray?c?n?zda kontrol edebilirsiniz. (Internet Explorer).

www.dijitalders.com

Filtre uygulanm?? resimlere bir kaç örnek

Sonuç

Gördü?ünüz gibi ayn? resimle birçok farkl? görünüm elde ettik ve bunu yaparken DW d???nda hiçbir araç kullanmad?k. Ben sadece birkaç filtreyi size tan?tt?m, ama sizler burada bahsedemedi?im di?er filtreleri kendiniz deneyebilirsiniz ve sayfalar?n?za yeni renkler katabilirsiniz.

Yazan: Taner Aksoy

Kaynak www.dw.gen.tr/makale/detay/dreamweaver-css-filtreler/

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...