Css Referansı

HTML4 ve HTML5'e göre

CSS Özellikleri

Css Referansı

CSS Özellik Grupları

 

Renk Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
color Metin rengini belirler 1
opacity Bir elemanın saydamlığını belirler 3

 

Arkaplan ve Kernarlık Özellikleri

Kenar çizgisinin rengini belirler.

Özellik Açıklama CSS
background Tüm arkaplan özelliklerini tek bir satırda tanımlamamızı sağlar. 1
background-attachment Nesnin arkasındaki resimin sayfa kaydırmalara göre tutumunu ayarlar.
scroll, fixed, local, initial, inherit
1
background-color Nesnenin zemin rengini belirler.
color, transparent, initial, inherit
1
background-image Nesnenin arakasına eklenecek resmi belirler. 1
background-position Arkaplandaki resmin başlangıç koordinatlarını belirler. 1
background-repeat Arkaplandaki resmin nasıl tekrar edileceğini belirtir.
repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat, initial, inherit
1
background-clip Arkaplan uygulamasının, sadece içerik sınırında kalmasını, kenar çizğisine kadar olan kısımıda kapasamasını veya tüm Tag arkaplanını kapsamasını belirtir.
border-box, padding-box, content-box, initial, inherit;
3
background-origin Arka plandaki nesnenin tekrarlama özelliğinin nereden başlayacğını tanımlar
padding-box, border-box, content-box, initial, inherit
3
background-size Arkaplan resminin büyüklüğünü (en boy) ayarlar
auto, length, cover, contain, intial, inherit
3
border Tüm kenar çizgisi özelliklerini tek bir satırda tanımlamamızı sağlar. 1
border-bottom Nesnenin alt kenar çizgisini şekillendirir. 1
border-bottom-color Sets the color of the bottom border
border-bottom-left-radius Defines the shape of the border of the bottom-left corner 3
border-bottom-right-radius Defines the shape of the border of the bottom-right corner 3
border-bottom-style Elemanın alt kenar çizgi şeklini belirler 1
border-bottom-width Elemanın alt kenar çizgi kalınlığını belirler 1
border-color Kenar çizgisinin rengini belirler.  
border-image A shorthand property for setting all the border-image-* properties 3
border-image-outset Specifies the amount by which the border image area extends beyond the border box 3
border-image-repeat Specifies whether the image-border should be repeated, rounded or stretched 3
border-image-slice Specifies the inward offsets of the image-border 3
border-image-source Specifies an image to be used as a border 3
border-image-width Specifies the widths of the image-border 3
border-left Nesneye ait Tüm Sol Kenar özelliklerini tek satırda tanımlamızı sağlar. 1
border-left-color Sol Kenar rengini belirler 1
border-left-style Sol Kenar biçimini belirler 1
border-left-width Sets the width of the left border 1
border-radius A shorthand property for setting all the four border-*-radius properties 3
border-right Sets all the right border properties in one declaration 1
border-right-color Sets the color of the right border 1
border-right-style Sets the style of the right border 1
border-right-width Sets the width of the right border 1
border-style Sets the style of the four borders 1
border-top Sets all the top border properties in one declaration 1
border-top-color Sets the color of the top border 1
border-top-left-radius Defines the shape of the border of the top-left corner 3
border-top-right-radius Defines the shape of the border of the top-right corner 3
border-top-style Sets the style of the top border 1
border-top-width Sets the width of the top border 1
border-width Kenar çizgi kalınlığı 1
box-decoration-break Sets the behaviour of the background and border of an element at page-break, or, for in-line elements, at line-break. 3
box-shadow Attaches one or more drop-shadows to the box 3

Temel Alan Özellikler

Özellik Açıklama CSS
height Tagın yüksekliğini belirtir.  
width Tagın genişliğini belirtir.  
position Nesne için kullanılacak pozisyonlama metodlarını tanımlar
static, absolute, fixed, relative, initial, inherit
 
bottom Pozisyonlanmak istenen Nesnenin sayfanın altından olan mesafesini tanımlar
auto, length, initial, inherit
2
top Pozisyonlanmak istenen Nesnenin kendisinden öneki nesneye göre üst mesafesini tanımlar  
right Pozisyonlanmak istenen Nesnenin kendisinden öneki nesneye göre sağ mesafesini tanımlar  
left Pozisyonlanmak istenen Nesnenin içinde bulunduğu nesneye göre sol mesafesini tanımlar  
clip Clips an absolutely positioned element 2
display HTML elemanın sayfada nasıl gösterilmesi gerektiğini belirler.
inline, block, flex, inline-block, inline-flex, inline-table, list-item, run-in, table, table-caption, table-column-group,
table-header-group, table-footer-group, table-row-group, table-cell, table-column, table-row, none, initial, inherit
1
float Akışkanlık yönünü belirtir. Yani nesnenin sola yada sağa  hizalanmasını sağlar. 1
clear Elemanın sol ve sağ hizalamasını iptal eder. Böylece sonraki eleman bulunduğu x ekseninde yalnız kendisi bulunur.
none, left, right, both, initial, inherit
 
overflow Specifies what happens if content overflows an element's box 2
overflow-x Specifies whether or not to clip the left/right edges of the content, if it overflows the element's content area 3
overflow-y Specifies whether or not to clip the top/bottom edges of the content, if it overflows the element's content area 3
padding Sets all the padding properties in one declaration 1
padding-bottom Sets the bottom padding of an element 1
padding-left Sets the left padding of an element 1
padding-right Sets the right padding of an element 1
padding-top Sets the top padding of an element 1
visibility Nesnenin görünür olup olmayacağını belirler 2
vertical-align Nesnenin dikey hizalamasını sağlar
baseline, length, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, initial, inherit
1
z-index Nesnenin katman (layer) sırasını belirler. 2

Esnek Alan ÖzellikleriFlexible Box Layout

Özellik Açıklama CSS
align-content Specifies the alignment between the lines inside a flexible container when the items do not use all available space. 3
align-items Specifies the alignment for items inside a flexible container. 3
align-self Specifies the alignment for selected items inside a flexible container. 3
flex Specifies the length of the item, relative to the rest 3
flex-basis Specifies the initial length of a flexible item 3
flex-direction Specifies the direction of the flexible items 3
flex-flow A shorthand property for the flex-direction and the flex-wrap properties 3
flex-grow Specifies how much the item will grow relative to the rest 3
flex-shrink Specifies how the item will shrink relative to the rest 3
flex-wrap Specifies whether the flexible items should wrap or not 3
justify-content Specifies the alignment between the items inside a flexible container when the items do not use all available space. 3
margin Sets all the margin properties in one declaration 1
margin-bottom Sets the bottom margin of an element 1
margin-left Sets the left margin of an element 1
margin-right Sets the right margin of an element 1
margin-top Sets the top margin of an element 1
max-height Sets the maximum height of an element 2
max-width Sets the maximum width of an element 2
min-height Sets the minimum height of an element 2
min-width Sets the minimum width of an element 2
order Sets the order of the flexible item, relative to the rest 3

Metin Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
hanging-punctuation Specifies whether a punctuation character may be placed outside the line box 3
hyphens Sets how to split words to improve the layout of paragraphs 3
letter-spacing Harfler arasında boşlukları ayarlamak için kullanılır 1
line-break   3
line-height Satır yüksekliğini belirtir 1
overflow-wrap   3
tab-size Specifies the length of the tab-character 3
text-align Yazının sola yada sağa dayalı yazılmasını sağlar 1
text-align-last Describes how the last line of a block or a line right before a forced line break is aligned when text-align is "justify" 3
text-indent Parağraf başlanğıç mesafesini ayarlar 1
text-justify Specifies the justification method used when text-align is "justify" 3
text-transform Büyük harfe yada küçük harfe çevirir 1
white-space Specifies how white-space inside an element is handled 1
word-break Specifies line breaking rules for non-CJK scripts 3
word-spacing Increases or decreases the space between words in a text 1
word-wrap Allows long, unbreakable words to be broken and wrap to the next line 3

Metin Efektleri

Özellik Açıklama CSS
text-decoration Yazının altında, üstünde ve ortasında çizgi olmasını sağlar 1
text-decoration-color Specifies the color of the text-decoration 3
text-decoration-line Specifies the type of line in a text-decoration 3
text-decoration-style Specifies the style of the line in a text decoration 3
text-shadow Adds shadow to text 3
text-underline-position   3

Font Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
font Sets all the font properties in one declaration 1
font-family Font ailesi tanımlar 1
font-feature-setting   3
@font-feature-values   3
font-kerning   3
font-language-override   3
font-synthesis   3
font-variant-alternates   3
font-variant-caps   3
font-variant-east-asian   3
font-variant-ligatures   3
font-variant-numeric   3
font-variant-position   3
font-size Specifies the font size of text 1
font-style Specifies the font style for text 1
font-variant Specifies whether or not a text should be displayed in a small-caps font 1
font-weight Specifies the weight of a font 1
@font-face A rule that allows websites to download and use fonts other than the "web-safe" fonts 3
font-size-adjust Preserves the readability of text when font fallback occurs 3
font-stretch Selects a normal, condensed, or expanded face from a font family 3

Yazım Modları

Özellik Açıklama CSS
direction Specifies the text direction/writing direction 2
text-orientation   3
text-combine-horizontal   3
unicode-bidi Used together with the direction property to set or return whether the text should be overridden to support multiple languages in the same document 2
writing-mode   3

Tablo Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
border-collapse Specifies whether or not table borders should be collapsed 2
border-spacing Specifies the distance between the borders of adjacent cells 2
caption-side Specifies the placement of a table caption 2
empty-cells Specifies whether or not to display borders and background on empty cells in a table 2
table-layout Sets the layout algorithm to be used for a table 2

Listeler ve Listeli Tablo Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
counter-increment Increments one or more counters 2
counter-reset Creates or resets one or more counters 2
list-style Sets all the properties for a list in one declaration
list-style-type list-style-position list-style-image, initial, inherit
1
list-style-image Specifies an image as the list-item marker 1
list-style-position Specifies if the list-item markers should appear inside or outside the content flow 1
list-style-type Specifies the type of list-item marker 1

Animasyon Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
@keyframes Specifies the animation 3
animation A shorthand property for all the animation properties below, except the animation-play-state property 3
animation-delay Specifies when the animation will start 3
animation-direction Specifies whether or not the animation should play in reverse on alternate cycles 3
animation-duration Specifies how many seconds or milliseconds an animation takes to complete one cycle 3
animation-fill-mode Specifies what values are applied by the animation outside the time it is executing 3
animation-iteration-count Specifies the number of times an animation should be played 3
animation-name Specifies a name for the @keyframes animation 3
animation-timing-function Specifies the speed curve of the animation 3
animation-play-state Specifies whether the animation is running or paused 3

Dönüşüm Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
backface-visibility Defines whether or not an element should be visible when not facing the screen 3
perspective Specifies the perspective on how 3D elements are viewed 3
perspective-origin Specifies the bottom position of 3D elements 3
transform Applies a 2D or 3D transformation to an element 3
transform-origin Allows you to change the position on transformed elements 3
transform-style Specifies how nested elements are rendered in 3D space 3

Geçiş Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
transition A shorthand property for setting the four transition properties 3
transition-property Specifies the name of the CSS property the transition effect is for 3
transition-duration Specifies how many seconds or milliseconds a transition effect takes to complete 3
transition-timing-function Specifies the speed curve of the transition effect 3
transition-delay Specifies when the transition effect will start 3

Temel Kullanıcı Arayüzü Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
box-sizing Allows you to define certain elements to fit an area in a certain way 3
content Used with the :before and :after pseudo-elements, to insert generated content 2
cursor Specifies the type of cursor to be displayed 2
icon Provides the author the ability to style an element with an iconic equivalent 3
ime-mode   3
nav-down Specifies where to navigate when using the arrow-down navigation key 3
nav-index Specifies the tabbing order for an element 3
nav-left Specifies where to navigate when using the arrow-left navigation key 3
nav-right Specifies where to navigate when using the arrow-right navigation key 3
nav-up Specifies where to navigate when using the arrow-up navigation key 3
outline Sets all the outline properties in one declaration 2
outline-color Sets the color of an outline 2
outline-offset Offsets an outline, and draws it beyond the border edge 3
outline-style Sets the style of an outline 2
outline-width Sets the width of an outline 2
resize Specifies whether or not an element is resizable by the user 3
text-overflow Specifies what should happen when text overflows the containing element 3

Çoklu Kolon Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
break-after   3
break-before   3
break-inside   3
column-count Specifies the number of columns an element should be divided into 3
column-fill Specifies how to fill columns 3
column-gap Specifies the gap between the columns 3
column-rule A shorthand property for setting all the column-rule-* properties 3
column-rule-color Specifies the color of the rule between columns 3
column-rule-style Specifies the style of the rule between columns 3
column-rule-width Specifies the width of the rule between columns 3
column-span Specifies how many columns an element should span across 3
column-width Specifies the width of the columns 3
columns A shorthand property for setting column-width and column-count 3
widows Sets the minimum number of lines that must be left at the top of a page when a page break occurs inside an element 2

Medya Sayfalama

Özellik Açıklama CSS
orphans Sets the minimum number of lines that must be left at the bottom of a page when a page break occurs inside an element 2
page-break-after Sets the page-breaking behavior after an element 2
page-break-before Sets the page-breaking behavior before an element 2
page-break-inside Sets the page-breaking behavior inside an element 2

Medya Sayfalaması İçin Üretilmiş İçerik Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
marks Adds crop and/or cross marks to the document 3
quotes Sets the type of quotation marks for embedded quotations 2

Efekt Filitre Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
filter   3

Resim Değeri ve Değişen İçerik Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
image-orientation Specifies a rotation in the right or clockwise direction that a user agent applies to an image 3
image-rendering   3
image-resolution   3
object-fit   3
object-position   3

Maskeleme Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
mask   3
mask-type   3

Seslendirme Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
mark A shorthand property for setting the mark-before and mark-after properties 3
mark-after Allows named markers to be attached to the audio stream 3
mark-before Allows named markers to be attached to the audio stream 3
phonemes Specifies a phonetic pronunciation for the text contained by the corresponding element 3
rest A shorthand property for setting the rest-before and rest-after properties 3
rest-after Specifies a rest or prosodic boundary to be observed after speaking an element's content 3
rest-before Specifies a rest or prosodic boundary to be observed before speaking an element's content 3
voice-balance Specifies the balance between left and right channels 3
voice-duration Specifies how long it should take to render the selected element's content 3
voice-pitch Specifies the average pitch (a frequency) of the speaking voice 3
voice-pitch-range Specifies variation in average pitch 3
voice-rate Controls the speaking rate 3
voice-stress Indicates the strength of emphasis to be applied 3
voice-volume Refers to the amplitude of the waveform output by the speech synthesises 3

Kaydırma Özellikleri

Özellik Açıklama CSS
marquee-direction Sets the direction of the moving content 3
marquee-play-count Sets how many times the content move 3
marquee-speed Sets how fast the content scrolls 3
marquee-style Sets the style of the moving content 3

 

**************************************

 

Animasyon Özellikleri

 

Property Description CSS
@keyframes Specifies the animation 3
animation A shorthand property for all the animation properties below, except the animation-play-state property 3
animation-name Specifies a name for the @keyframes animation 3
animation-duration Specifies how many seconds or milliseconds an animation takes to complete one cycle 3
animation-timing-function Specifies the speed curve of the animation 3
animation-delay Specifies when the animation will start 3
animation-iteration-count Specifies the number of times an animation should be played 3
animation-direction Specifies whether or not the animation should play in reverse on alternate cycles 3
animation-play-state Specifies whether the animation is running or paused 3

Arkaplan Özellikleri

Property Description Parametre CSS
background Tüm arkaplan özelliklerini tek bir satırda tanımlamamızı sağlar.   1
background-attachment Nesnin arkasındaki resimin sayfa kaydırmalara göre tutumunu ayarlar. fixed scroll 1
background-color Nesnenin zemin rengini belirler. #renk 1
background-image Nesnenin arakasına eklenecek resmi belirler. url() 1
background-position Arkaplandaki resmin başlangıç koordinatlarını belirler. x y 1
background-repeat Arkaplandaki resmin nasıl tekrar edileceğini belirtir. no-repeat repeat-x repeat-y 1
background-clip Specifies the painting area of the background   3
background-origin Specifies the positioning area of the background images   3
background-size Arkaplan resminin büyüklüğünü (en boy) ayarlar x y 3

Border and Outline Properties

Property Description CSS
border Tüm kenar çizgisi özelliklerini tek bir satırda tanımlamamızı sağlar. 1
border-bottom Nesnenin alt kenar çizgisini şekillendirir. 1
border-bottom-color Sets the color of the bottom border
border-bottom-style Sets the style of the bottom border 1
border-bottom-width Sets the width of the bottom border 1
border-color Kenar çizgisinin rengini belirler. 1
border-left Nesneye ait Tüm Sol Kenar özelliklerini tek satırda tanımlamızı sağlar. 1
border-left-color Sets the color of the left border 1
border-left-style Sets the style of the left border 1
border-left-width Sets the width of the left border 1
border-right Sets all the right border properties in one declaration 1
border-right-color Sets the color of the right border 1
border-right-style Sets the style of the right border 1
border-right-width Sets the width of the right border 1
border-style Sets the style of the four borders 1
border-top Sets all the top border properties in one declaration 1
border-top-color Sets the color of the top border 1
border-top-style Sets the style of the top border 1
border-top-width Sets the width of the top border 1
border-width Kenar çizgi kalınlığı 1
outline Sets all the outline properties in one declaration 2
outline-color Sets the color of an outline 2
outline-style Sets the style of an outline 2
outline-width Sets the width of an outline 2
border-bottom-left-radius Defines the shape of the border of the bottom-left corner 3
border-bottom-right-radius Defines the shape of the border of the bottom-right corner 3
border-image A shorthand property for setting all the border-image-* properties 3
border-image-outset Specifies the amount by which the border image area extends beyond the border box 3
border-image-repeat Specifies whether the image-border should be repeated, rounded or stretched 3
border-image-slice Specifies the inward offsets of the image-border 3
border-image-source Specifies an image to be used as a border 3
border-image-width Specifies the widths of the image-border 3
border-radius A shorthand property for setting all the four border-*-radius properties 3
border-top-left-radius Defines the shape of the border of the top-left corner 3
border-top-right-radius Defines the shape of the border of the top-right corner 3
box-decoration-break   3
box-shadow Attaches one or more drop-shadows to the box 3

Kutusal Özellikler

Property Description CSS
overflow-x

Kutusal elemanın içersinde bulunan nesnenin kutunun x kenar sınırını geçtiğinde gözükmemesini sağlar.

3
overflow-y Kutusal elemanın içersinde bulunan nesnenin kutunun x kenar sınırını geçtiğinde gözükmemesini sağlar. 3
overflow-style Specifies the preferred scrolling method for elements that overflow 3
rotation Rotates an element around a given point defined by the rotation-point property 3
rotation-point Defines a point as an offset from the top left border edge 3

Renk Özellikleri

Property Description CSS
color-profile Permits the specification of a source color profile other than the default 3
opacity Bir nesnenin saydamlığını belirler. Alacağı deger 0 ile 1 arasında olmalıdır. 3
rendering-intent Permits the specification of a color profile rendering intent other than the default 3

Content for Paged Media Properties

Property Description CSS
bookmark-label Specifies the label of the bookmark 3
bookmark-level Specifies the level of the bookmark 3
bookmark-target Specifies the target of the bookmark link 3
float-offset Pushes floated elements in the opposite direction of the where they have been floated with float 3
hyphenate-after Specifies the minimum number of characters in a hyphenated word after the hyphenation character 3
hyphenate-before Specifies the minimum number of characters in a hyphenated word before the hyphenation character 3
hyphenate-character Specifies a string that is shown when a hyphenate-break occurs 3
hyphenate-lines Indicates the maximum number of successive hyphenated lines in an element 3
hyphenate-resource Specifies a comma-separated list of external resources that can help the browser determine hyphenation points 3
hyphens Sets how to split words to improve the layout of paragraphs 3
image-resolution Specifies the correct resolution of images 3
marks Adds crop and/or cross marks to the document 3
string-set   3

Ölçü Özellikleri

Property Description CSS
height Nesnenin yüksekliğini belirler 1
max-height Nesnenin alabileceği maksimum yükseliği belirtir. Nesne maximum yüksekliğe gelmeden daha az bir yükseklikte olabilir fakat maximum yükseklikten daha büyük olamaz. 2
max-width Sets the maximum width of an element 2
min-height Sets the minimum height of an element 2
min-width Sets the minimum width of an element 2
width Nesnenin genişliğini belirler 1

Flexible Box Properties

Property Description CSS
box-align Specifies how to align the child elements of a box 3
box-direction Specifies in which direction the children of a box are displayed 3
box-flex Specifies whether the children of a box is flexible or inflexible in size 3
box-flex-group Assigns flexible elements to flex groups 3
box-lines Specifies whether columns will go onto a new line whenever it runs out of space in the parent box 3
box-ordinal-group Specifies the display order of the child elements of a box 3
box-orient Specifies whether the children of a box should be laid out horizontally or vertically 3
box-pack Specifies the horizontal position in horizontal boxes and the vertical position in vertical boxes 3

Font Properties

Property Description CSS
font Tüm font özelliklerini tek bir satırda belirtmek için kullanır. 1
font-family Specifies the font family for text 1
font-size Specifies the font size of text 1
font-style Specifies the font style for text 1
font-variant Specifies whether or not a text should be displayed in a small-caps font 1
font-weight Specifies the weight of a font 1
@font-face A rule that allows websites to download and use fonts other than the "web-safe" fonts 3
font-size-adjust Preserves the readability of text when font fallback occurs 3
font-stretch Selects a normal, condensed, or expanded face from a font family 3

Generated Content Properties

Property Description CSS
content Used with the :before and :after pseudo-elements, to insert generated content 2
counter-increment Increments one or more counters 2
counter-reset Creates or resets one or more counters 2
quotes Sets the type of quotation marks for embedded quotations 2
crop Allows a replaced element to be just a rectangular area of an object, instead of the whole object 3
move-to Causes an element to be removed from the flow and reinserted at a later point in the document 3
page-policy Determines which page-based occurance of a given element is applied to a counter or string value 3

Grid Properties

Property Description CSS
grid-columns Specifies the width of each column in a grid 3
grid-rows Specifies the height of each column in a grid 3

Hyperlink Properties

Property Description CSS
target A shorthand property for setting the target-name, target-new, and target-position properties 3
target-name Specifies where to open links (target destination) 3
target-new Specifies whether new destination links should open in a new window or in a new tab of an existing window 3
target-position Specifies where new destination links should be placed 3

Linebox Properties

Property Description CSS
alignment-adjust Allows more precise alignment of elements 3
alignment-baseline Specifies how an inline-level element is aligned with respect to its parent 3
baseline-shift Allows repositioning of the dominant-baseline relative to the dominant-baseline 3
dominant-baseline Specifies a scaled-baseline-table 3
drop-initial-after-adjust Sets the alignment point of the drop initial for the primary connection point 3
drop-initial-after-align Sets which alignment line within the initial line box is used at the primary connection point with the initial letter box 3
drop-initial-before-adjust Sets the alignment point of the drop initial for the secondary connection point 3
drop-initial-before-align Sets which alignment line within the initial line box is used at the secondary connection point with the initial letter box 3
drop-initial-size Controls the partial sinking of the initial letter 3
drop-initial-value Activates a drop-initial effect
inline-box-align Sets which line of a multi-line inline block align with the previous and next inline elements within a line 3
line-stacking A shorthand property for setting the line-stacking-strategy, line-stacking-ruby, and line-stacking-shift properties 3
line-stacking-ruby Sets the line stacking method for block elements containing ruby annotation elements 3
line-stacking-shift Sets the line stacking method for block elements containing elements with base-shift 3
line-stacking-strategy Sets the line stacking strategy for stacked line boxes within a containing block element 3
text-height Sets the block-progression dimension of the text content area of an inline box 3

Liste Özellikleri

Property Description CSS
list-style Tüm list özelliklerinin tek satırda tanımlanmasını sağlar 1
list-style-image Specifies an image as the list-item marker 1
list-style-position Specifies if the list-item markers should appear inside or outside the content flow 1
list-style-type Liste elemanın işağretleyicisini tanımlar. 1

Dış Boşluk Özellikleri

Property Description CSS
margin Nesnenin dış boşluk miktarının tek satırda belirtilmesini sağlar. 1
margin-bottom Sets the bottom margin of an element 1
margin-left Sets the left margin of an element 1
margin-right Sets the right margin of an element 1
margin-top Sets the top margin of an element 1

Marquee Properties

Property Description CSS
marquee-direction Sets the direction of the moving content 3
marquee-play-count Sets how many times the content move 3
marquee-speed Sets how fast the content scrolls 3
marquee-style Sets the style of the moving content 3

Multi-column Properties

Property Description CSS
column-count Specifies the number of columns an element should be divided into 3
column-fill Specifies how to fill columns 3
column-gap Specifies the gap between the columns 3
column-rule A shorthand property for setting all the column-rule-* properties 3
column-rule-color Specifies the color of the rule between columns 3
column-rule-style Specifies the style of the rule between columns 3
column-rule-width Specifies the width of the rule between columns 3
column-span Specifies how many columns an element should span across 3
column-width Specifies the width of the columns 3
columns A shorthand property for setting column-width and column-count 3

İç Boşluk Özellikleri

Property Description CSS
padding Tüm padding özelliklerinin tek satırda yazılmasını sağlar 1
padding-bottom Sets the bottom padding of an element 1
padding-left Sets the left padding of an element 1
padding-right Sets the right padding of an element 1
padding-top Sets the top padding of an element 1

Paged Media Properties

Property Description CSS
fit Gives a hint for how to scale a replaced element if neither its width nor its height property is auto 3
fit-position Determines the alignment of the object inside the box 3
image-orientation Specifies a rotation in the right or clockwise direction that a user agent applies to an image 3
page Specifies a particular type of page where an element SHOULD be displayed 3
size Specifies the size and orientation of the containing box for page content 3

Pozisyonlama Özellikleri

Property Description CSS
bottom Pozisyonlanmak istenen Nesnenin sayfanın altından olan mesafesini tanımlar 2
clear Elemanın sol ve sağ hizalamasını iptal eder. 1
clip Clips an absolutely positioned element 2
cursor Fare imlecinin ekranda nasıl görüneceğini belirler. 2
display HTML elemanın nasıl sayfada gösterileceğini belirler. 1
float Akışkanlık yönünü belirtir. Yani nesnenin sola yada sağa  hizalanmasını sağlar 1
left Pozisyonlanmak istenen Nesnenin kendisinden öneki nesneye göre sol mesafesini tanımlar 2
overflow Specifies what happens if content overflows an element's box 2
position Nesne için kullanılacak pozisyonlama metodlarını tanımlar. Bunlar (static, relative, absolute or fixed) 2
right Pozisyonlanmak istenen Nesnenin kendisinden öneki nesneye göre sağ mesafesini tanımlar 2
top Pozisyonlanmak istenen Nesnenin kendisinden öneki nesneye göre üst mesafesini tanımlar 2
visibility Nesnenin görünür olup olmayacağını belirler. 2
z-index Nesnenin katman (layer) sırasını belirler. 2

Yazdırma Özellikleri

Property Description CSS
orphans Sets the minimum number of lines that must be left at the bottom of a page when a page break occurs inside an element 2
page-break-after Sets the page-breaking behavior after an element 2
page-break-before Sets the page-breaking behavior before an element 2
page-break-inside Sets the page-breaking behavior inside an element 2
widows Sets the minimum number of lines that must be left at the top of a page when a page break occurs inside an element 2

Ruby Properties

Property Description CSS
ruby-align Controls the text alignment of the ruby text and ruby base contents relative to each other 3
ruby-overhang Determines whether, and on which side, ruby text is allowed to partially overhang any adjacent text in addition to its own base, when the ruby text is wider than the ruby base 3
ruby-position Controls the position of the ruby text with respect to its base 3
ruby-span Controls the spanning behavior of annotation elements 3

Speech Properties

Property Description CSS
mark A shorthand property for setting the mark-before and mark-after properties 3
mark-after Allows named markers to be attached to the audio stream 3
mark-before Allows named markers to be attached to the audio stream 3
phonemes Specifies a phonetic pronunciation for the text contained by the corresponding element 3
rest A shorthand property for setting the rest-before and rest-after properties 3
rest-after Specifies a rest or prosodic boundary to be observed after speaking an element's content 3
rest-before Specifies a rest or prosodic boundary to be observed before speaking an element's content 3
voice-balance Specifies the balance between left and right channels 3
voice-duration Specifies how long it should take to render the selected element's content 3
voice-pitch Specifies the average pitch (a frequency) of the speaking voice 3
voice-pitch-range Specifies variation in average pitch 3
voice-rate Controls the speaking rate 3
voice-stress Indicates the strength of emphasis to be applied 3
voice-volume Refers to the amplitude of the waveform output by the speech synthesises 3

Tablo Özellikleri

Property Description CSS
border-collapse Specifies whether or not table borders should be collapsed 2
border-spacing Specifies the distance between the borders of adjacent cells 2
caption-side Specifies the placement of a table caption 2
empty-cells Specifies whether or not to display borders and background on empty cells in a table 2
table-layout Sets the layout algorithm to be used for a table 2

Metin Özellikleri

Property Description CSS
color Yazının rengini değiştirir. 1
direction Specifies the text direction/writing direction 2
letter-spacing Harfler arasında boşlukları ayarlamak için kullanılır 1
line-height Satır yüksekliğini belirtir. 1
text-align Yazının sola yada sağa dayalı yazılmasını sağlar 1
text-decoration Yazının altında, üstünde ve ortasında çizgi olmasını sağlar. 1
text-indent Parağraf başlanğıç mesafesini ayarlar 1
text-transform Büyük harfe yada küçük harfe çevirir. 1
unicode-bidi Used together with the direction property to set or return whether the text should be overridden to support multiple languages in the same document 2
vertical-align Nesnenin dikey hizalamasını sağlar. 1
white-space Specifies how white-space inside an element is handled 1
word-spacing Increases or decreases the space between words in a text 1
hanging-punctuation Specifies whether a punctuation character may be placed outside the line box 3
punctuation-trim Specifies whether a punctuation character should be trimmed 3
text-align-last Describes how the last line of a block or a line right before a forced line break is aligned when text-align is "justify" 3
text-justify Specifies the justification method used when text-align is "justify" 3
text-outline Specifies a text outline 3
text-overflow Specifies what should happen when text overflows the containing element 3
text-shadow Adds shadow to text 3
text-wrap Specifies line breaking rules for text 3
word-break Specifies line breaking rules for non-CJK scripts 3
word-wrap Allows long, unbreakable words to be broken and wrap to the next line 3

2D/3D Transform Properties

Property Description CSS
transform Applies a 2D or 3D transformation to an element 3
transform-origin Allows you to change the position on transformed elements 3
transform-style Specifies how nested elements are rendered in 3D space 3
perspective Specifies the perspective on how 3D elements are viewed 3
perspective-origin Specifies the bottom position of 3D elements 3
backface-visibility Defines whether or not an element should be visible when not facing the screen 3

Transition Properties

Property Description CSS
transition A shorthand property for setting the four transition properties 3
transition-property Specifies the name of the CSS property the transition effect is for 3
transition-duration Specifies how many seconds or milliseconds a transition effect takes to complete 3
transition-timing-function Specifies the speed curve of the transition effect 3
transition-delay Specifies when the transition effect will start 3

User-interface Properties

Property Description CSS
appearance Allows you to make an element look like a standard user interface element 3
box-sizing Allows you to define certain elements to fit an area in a certain way 3
icon Provides the author the ability to style an element with an iconic equivalent 3
nav-down Specifies where to navigate when using the arrow-down navigation key 3
nav-index Specifies the tabbing order for an element 3
nav-left Specifies where to navigate when using the arrow-left navigation key 3
nav-right Specifies where to navigate when using the arrow-right navigation key 3
nav-up Specifies where to navigate when using the arrow-up navigation key 3
outline-offset Offsets an outline, and draws it beyond the border edge 3
resize Specifies whether or not an element is resizable by the user 3


  Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...